LEX logo

Právě vyšlo 3. aktualizované vydání publikace Zbrojní průkaz – právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti , jejímž autorem je Jiří Záruba a kterou vydalo Nakladatelství Leges, s. r. o. Nakladatelství a autorovi knihy děkujeme za laskavé svolení k uveřejnění níže uvedeného textu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA STŘELNICI

Na střelnici je veškerý provoz řízen odpovědným pracovníkem, což je podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu správce střelnice. Každá osoba přítomná na střelnici je povinna řídit se jeho pokyny. Všechna bezpečnostní opatření je nutné dodržovat při jakékoli manipulaci se zbraní. Se zbraní je nutné vždy manipulovat, jako by byla nabitá. Veškerá činnost na střelnici je řízena povely, kterými je každý povinen se řídit, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví přítomných na střelnici nebo nebyla způsobena jiná újma.

Obecně platné zásady:

Nikdy na žádnou osobu nemířit, i když není zbraň nabitá!

Před každou manipulaci se zbraní se provádí její kontrola, zda není nabitá!

Nepůjčovat a neodkládat nabitou zbraň, ani neponechávat nenabitou zbraň bez dozoru!

a) Každý střílející je povinen se před vlastní střelbou seznámit s provozním řádem střelnice a bezpodmínečně dodržovat všechna bezpečnostní opatření, řídit se pokyny a povely správce střelnice, instruktora nebo jiné odpovědné (řádně proškolené osoby). Na pokyny těchto osob musí ihned reagovat i bez dalšího upozornění. Musí však ihned reagovat na světelné signály v zorném poli střelce, pokud je jimi střelnice vybavena, nebo i na jinou zvláštní situaci na střelnici,

b) veškerou činnost se zbraní provádí střelec na palebné čáře směrem do cílového prostoru nebo v bezpečném prostoru [bezpečnostní zóně – zvláště k této činnosti (manipulaci se zbraněmi) vymezený prostor střelnice, kde nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetkové újmě]. V bezpečném prostoru střelnice je však zakázáno jakkoli manipulovat se střelivem,

c) každý střílející odpovídá za svou zbraň a střelivo a musí si bezpodmínečně uvědomit, že svým neodpovědným přístupem nebo nesprávnou reakcí na povely může ohrozit nejen sebe, ale všechny přítomné,

d) na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídící střelby, každý střílející, který ukončí střelbu, může opustit střelecké stanoviště až po kontrole zbraně. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se na palebné čáře dále nacházet rozhodčí, zapisovatelé a další osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři a trenéři,

e) prst klade střelec na spoušť až při zamiřování na cíl, pokud zbraň směřuje mimo cíl nebo je s ní jinak manipulováno, je prst natažen podél těla zbraně,

f) každá osoba na střelnici je povinna upozornit na případně zjištěné jakékoliv nebezpečí.

Přísně se zakazuje:

 • mířit i nenabitou zbraní na osoby a mimo cílovou plochu,
 • nosit nabitou zbraň v areálu střelnice,
 • kdekoli odkládat nabitou zbraň nebo ji předávat jiným osobám,
 • ponechávat zbraň bez dozoru,
 • zahájit a vést střelbu z poškozených zbraní, v zakázaném směru střelby nebo po povelu „Palbu zastavit“,
 • střílet na zařízení a vybavení střelnice a tím je poškozovat,
 • střílet na zvěř a ptactvo,
 • na místě označeném jako bezpečná zóna nebo prostor pro čištění zbraní jakkoli manipulovat s náboji,
 • požívat alkoholické nápoje nebo střílet pod vlivem alkoholu,
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm na střelnici, na střeleckém stanovišti,
 • pohybovat se na střelnici mimo vymezený prostor.

 

Povely pro řízení střelby na střelnici jsou následující:

Z praxe je známo, že se používá několik povelů stejného významu. Pro přehlednost jsou zde uvedeny některé z těch nejpoužívanějších.

Napáskovat zásobník nebo zásobník naplnit!

Střílející provede naplnění zásobníku u pistole a zásobník odloží, u revolveru naplní válec a nechá jej vyklopený. Zbraň s vyklopeným válcem neodkládá.

Nabíjet!

Střílející uchopí zbraň do ruky, kterou bude střílet tak, aby se nedotýkal spouště; prst, kterým bude mačkat spoušť, je položen podél rámu zbraně. Zasune zásobník do pistole a natažením závěru zasune náboj do nábojové komory, u revolveru přesune válec do rámu zbraně. Po tomto úkonu čeká na další povely.

Pálit!

nebo v případě, že v cílové ploše je více terčů, „na pravý terč pálit“, při časovém omezení „na pravý terč v čase 5 minut pálit“. Po tomto povelu střelec začne střílet na určený terč za podmínky dodržení všech pravidel bezpečnosti.

Palbu zastavit, zbraň vybít! nebo Palbu zastavit, náboj skryj!

Tento povel se vydává slovně nebo ve výjimečných případech červeným přerušovaným světlem. Střílející ihned zastaví střelbu, dá prst ze spouště mimo lučík, z pistole vyjme zásobník, z nábojové komory náboj. U revolveru vyklopí válec z rámu a vyhodí z válce náboje nebo prázdné nábojnice. Veškerá tato činnost se provádí s hlavní namířenou do prostoru cíle.

K prohlídce zbraň! nebo Ke kontrole zbraň!

Střelec předloží ke kontrole zbraň tak, že stále míří do cílového prostoru, u pistole stáhne závěr do zadní polohy tak, aby umožnil nahlédnutí do nábojové komory, zda je prázdná, ke kontrole předloží i zásobník. U revolveru je vyklopen válec.

Zbraň odložit!

Po tomto povelu odloží střelec již zkontrolovanou zbraň na předem určené

místo.

Obsah

Úvod ....................................................................................................................... 7

Zákon č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002, o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) ............................................................................................... 9

Zákon č. 156/2000 Sb. ze dne 18. května 2000, o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů .................................... 99

Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. ze dne 26. června 2002, o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění vyhlášky č. 347/2003 Sb. a vyhlášky č. 503/2005 Sb. ........................................................ 125

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002 Sb. ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie ....... 129

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb. ze dne 26. července 2002, o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva .................................................................................. 131

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb. ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. ....... 134

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb. ze dne 6. srpna 2002, o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., vyhlášky č. 372/2009 Sb. a vyhlášky č. 334/2010 Sb. ........... 140

Nařízení vlády č. 315/2011 Sb. ze dne 5. října 2011, o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E ....................................................................................................... 152

Nařízení vlády č. 151/2004 Sb. ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušného orgánu České republiky ................................................................. 158

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (výňatek) ............................................ 159

Bezpečnostní opatřeni na střelnici .................................................................. 161

Testové soubory ................................................................................................... 164

Testové otázky – tříbodové otázky testových souborů – ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a předpisů souvisejících ................................................................................................... 164

Testové otázky – tříbodové otázky testových souborů – Trestní zákon ................................................................................................. 241

Testové otázky – dvoubodové otázky testových souborů – Technická část ............................................................................................... 242

Testové otázky – jednobodové otázky testových souborů – Zdravověda .................................................................................................... 251

Testové otázky – tříbodové otázky testových souborů – některá ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů ............................................ 257


Na základě smluvních podmínek s Nakladatelstvím Leges, s.r.o. neudělujeme souhlas s přebíráním nebo šířením obsahu tohoto článku ani jeho části.

Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.

Benjamin Franklin

Monitoring médií

 • 28.06.2020 Kompromis na omezení zbraní?
 • 02.05.2020 Host Lucie Výborné - Pavel Rogl
 • 24.02.2020 Krádeže zbraní v Česku
 • 21.02.2020 Zbraně na ochranu
 • 19.02.2020 Úskalí „nesmrtících“ prostředků: Čím jsou nebezpečné slzný plyn a pepřový sprej?
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]