LEX logo

V pořadí již čtvrtá valná hromada LEXu se uskutečnila v kavárně Rosmarin v Praze 7 v Holešovicích.

I. Úvod

4. valná hromada Sdružení LEX začala v 18:30 hodin.

Ředitel sdružení p. Gibson přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem setkání. Hlavními body valné hromady byly zvolení nového člena představenstva za odstoupivšího p. Jobbika, seznámení s aktuálním stavem na poli zbrojního zákona a výhledem do budoucna a také určení strategie do dalších let.

II. Rozpočet LEXu, finance, sponzoři.

P. Gibson seznámil přítomné se stavem pokladny a detailně charakterizoval jednotlivé položky rozpočtu a finanční náklady na vlastní provoz LEXu, pořádání závodů, společenských akcí a internetové stránky.

Rovněž upozornil, že ač je již skoro polovina roku, velká část členů své příspěvky na tento rok ještě neuhradila.

III. Volba nového člena představenstva

Za pana Jobbika se přihlásili tři kandidáti – sl. Potůčková, PHDr. Jiří Král a Ing. Zdeněk Malánik. Každý představil přítomným svůj program.

Sl. Potůčková – dobrá duše LEXu starající se o finance. Jejím programem je především zvýšení popularity střeleckého sportu u něžnější poloviny lidstva. Žen je v tomto odvětví méně než mužů, a proto je chce více zainteresovat ke zbraním. Výhoda zapojení žen spočívá v tom, že se jednak zvětší startovní pole ve střeleckých soutěžích a za druhé se sníží počet voliček ochotných naslouchat hlasům populistických politiků o odzbrojení zákona dbalých občanů a občanek.

PHDr. Jiří Král – dlouholetý člen LEXu a známý organizátor a popularizátor střelby v severních Čechách. I díky němu má LEX po Praze a Středočeském kraji nejvíce členů a příznivců právě zde. Jeho program spočívá v popularizaci střelby a díky kontaktům má možnost pronikat i do regionálních tiskovin.

Ing. Zdeněk Malánik – známý provozovatel střelnice TRIGGER Brno (dříve GUN Club), spoluzakladatel a popularizátor Lidové obranné střelby na jižní Moravě. Jeho programem je širší zapojení moravských střelců do aktivit LEXu.

Na schůzi proběhlo tajné hlasování, kde nejvíce hlasů získala sl. Potůčková a stala se tak novou členkou představenstva.

IV. Příspěvky a vstupy členů vedení a pozvaných hostů

První promluvil Ing. Blažek a přednesl stručný výtah faktů ze světových statistik a studií zločinů. Z těchto jednoznačně vyplývá, že omezování dostupnosti zbraní pro řádné občany nad přijatelnou míru nevede ke snižování zločinnosti.

Fakta zde uvedená jsou natolik rozsáhlá a zásadní, že je uvedeme v samostatném článku.

Jako druhý vystoupil pan Koháček, který nás z pozice poradce poslaneckého klubu seznámil se situací na poli legislativním jak u nás tak v EU. V současné době se prý připravuje jistá novelizace zbrojního zákona, která by se (prý) měla týkat především prodejců a vyjasnění některých sporných definic. O tom jsme již informovali a čekáme na další vývoj.

Důležitá byla hlavně druhá informace týkající se Evropského parlamentu a údajné novelizace směrnice EU o nabývání a držení zbraní a střeliva. Střeleckými servery u nás i v Evropě proběhla informace, že EU chystá drastické omezení práv držet zbraně na maximálně dva kusy a to bez ohledu na zbrojní kategorie. Jasně řečeno, každý člověk v EU by měl mít údajně právo držet pouze dvě zbraně jakékoliv kategorie, přičemž do povinnosti mít ZP by platila i na zbraně kategorie D. Pokud by tedy někdo chtěl mít airsoftku a plynovku nebo třeba plynovku a perkusák, tak obě na „zbroják“ a víc už nic.

Byli jsme panem Koháčkem informováni, že se jedná o fámu a EU jako celek (zatím) žádnou zásadní novelizaci této směrnice nechystá. EU chystá novelizaci v rámci terorismu, která má znemožnit neregulovaný pohyb zbraní především z legální sféry teroristům a kriminálníkům. Podle zástupce ČR v příslušném výboru EP ale náš zbrojní zákon již v tuto chvíli daleko převyšuje v oblasti požadavků na zabezpečení zbraní chystanou novelu směrnice.

Onen drastický návrh se však v parlamentu EU prý skutečně objevil, ovšem prý jako soukromá iniciativa jedné německé marxisticky orientované poslankyně. Tento návrh prý sama stáhla, když k němu nezískala žádnou podporu.

LEX bude dění EP i nadále pečlivě sledovat.

Pan Fulín, předseda Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva seznámil přítomné se složením asociace, představiteli i dosavadní činností. Dále nastínil současné problémy s nejednotností výkladů na poli prodeje zbraní a hlavně střeliva.

Ing. Trávníček seznámil hosty s cíly, filosofií, dosavadními výsledky i výhledy Lidové obranné střelby. Hovořil rovněž i o tvorbě nových internetových stránek, které by měly pokrývat stále se rozrůstající aktivity LEXu.

V. Dopis obdobně zaměřeným organizacím v EU i ostatních státech Evropy

Sdružení LEX sice odvedlo kus práce pro zachování práva držet a nosit zbraň(e), ale každý z nás si uvědomuje, že vše zatím bylo dosaženo na národním poli. V rámci rostoucí globalizace a propojování států EU do jednoho celku je potřeba povýšit obranu našich práv na mezinárodní úroveň. Jde o to, že LEX sám o sobě sice dokáže čelit populistickým tlakům na domácí scéně, ovšem na mezinárodním poli je jeho pozice diskutabilní. Mají-li odpůrci zbraní celosvětovou organizaci IANSA, pak my nemůže stát stranou.

V každé zemi EU a rozšířené Evropy existuje sdružení, svaz či spolek obdobný LEXu, proto jsme se rozhodli každé takové sdružení oslovit a vyzvat je ke spolupráci. V této fázi se sice nejedná o vznik nějaké Evropské NRA, ale je to dobrý základ pro jednání s nadnárodními institucemi jako je EU či OSN.

Ing. Blažek přednesl znění dopisu a přítomní jeho obsah hlasováním odsouhlasili. Znění dopisu a ohlasy na něj vám přineseme samostatném článku.

Tím oficiální část valné hromady skončila a účastníci se dali do volné diskuse.

Valná hromada skončila ve 22:00.

V každém střetu přichází okamžik, kdy obě strany zvažují prohru. Kdo v tom okamžiku pokračuje, většinou vyhraje.

George S. Patton

Monitoring médií

  • 24.02.2020 Krádeže zbraní v Česku
  • 21.02.2020 Zbraně na ochranu
  • 19.02.2020 Úskalí „nesmrtících“ prostředků: Čím jsou nebezpečné slzný plyn a pepřový sprej?
  • 16.02.2020 Lékaři budou hlásit rizikové majitele zbraní
  • 11.02.2020 Tramvaják muže postříkal sprejem. Vyvázl bez trestu
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]