LEX logo

Zápis z jednání kontrolní komise ze dne 05.12.2011

Občanské sdružení: LEX občanské sdružení (LEX, o.s.)

Sídlo: Slévačská 497/9, 198 00 Praha 9

Místo konání: Brno + telefonicky

Přítomen: Pavel Faltýsek, Přemysl Hoffmann, Ludmila Potůčková (telefonicky)

Host: -

Program zasedání:

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba předsedy kontrolní komise

3. Projednání návrhu priorit zaměření kontrolní komise pro rok 2012

4. Stanovení úkolu

5. Závěr

1. Jednání kontrolní komise (KK) zahájil v 17:15 hod Pavel Faltýsek a konstatoval, že při zahájení jednání jsou přítomni všichni 3 členové KK, z toho jeden (Ludmila Potůčková) prostřednictvím telefonu a jednání KK je usnášeníschopné. Dále přednesl návrh programu jednání a požádal cleny KK o připomínky ci doplnění. Jelikož nikdo ze zbývajících členů KK neměl žádné jiné návrhy, dal Pavel Faltýsek hlasovat o programu jednání KK. Návrh usnesení: Kontrolní komise schvaluje předložený program jednání KK. Výsledek hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.

2. Poté dostal slovo Přemysl Hoffmann, který navrhl do role předsedy Pavla Faltýska. Nominace byla bez připomínek, přistoupilo se tedy k hlasování. Návrh usnesení: Kontrolní komise volí za svého předsedu Pavla Faltýska. Výsledek hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.

3. Nově zvolený předseda Pavel Faltýsek podekoval za důvěru a navrhl v rámci dalšího bodu projednat priority činnosti kontrolní komise pro rok 2012. Předeslal, že tyto priority de facto vycházejí z úkolu KK stanovených stanovami. Po diskusi k jednotlivým bodům nechal předseda KK hlasovat o usnesení. Návrh usnesení: Kontrolní komise schvaluje priority své činnosti pro rok 2012: 

  • Dotažení vnitřních předpisů sdružení a aktivní podíl KK na jejich tvorbě
  •  Kontrola zápisu z VH za období 2006-2011 
  • Ověření mandátu členů orgánů sdružení 
  • Kontrola hospodaření sdružení za rok 2010 (poslední uzavřené období) a následně i rok 2011 (po jeho uzavření) – účetnictví, evidence majetku, daňové přiznání 
  • Kontrola vedení evidence členské základny 
  • Kontrola stavu plnění usnesení VH 2011 Výsledek hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato.

 4. V posledním bode programu navrhl předseda KK aktuální úkoly pro období do konce roku 2011, ty odpovídají usnesení VH 2011: - Kontrola registrace stanov schválených na VH 2011 Ministerstvem vnitra ČR Zodpovídá: Hoffmann (bude provedeno v rámci jednání představenstva 8.12.2011) - Převod bankovního úctu na jméno Sdružení Zodpovídá: Hoffmann (bude provedeno v rámci jednání představenstva 8.12.2011) - Ověření mandátu členů všech orgánu Sdružení Zodpovídá: Faltýsek (bude provedeno po shromáždění zápisu předchozích VH) Ke stanoveným úkolům nebylo připomínek.

5. Závěr

Jelikož byl vyčerpán program jednání a nikdo z přítomných neměl žádné návrhy ani připomínky, ukončil Pavel Faltýsek jednání kontrolní komise v 17:35 hod.

Zapsal: Přemysl Hoffmann

Ověřila: Ludmila Potůčková

 

Zápis z jednání v příloze PDF.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (LEX_KK_111205_Zapis.pdf)Zápis z jednání KK 5.12.2011  74 kB