LEX logo

Pro vlastníky střelných zbraní byl dohodnut start nové služby, která doposud nemá nikde na světě obdobu. Chceme Vám představit ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa nový pojistný produkt „Pojištění právní ochrany“, rozšířený nad rámec klasických všeobecných pojistných podmínek (VPP) o Dodatek LEX. Celý dodatek zní:

F. ZVLÁŠTNÍ ÚDAJE A UJEDNÁNÍ


Nad rámec ustanovení čl. 6 odst. 2 VPP se pojištění vztahuje také na obhajobu pojištěného v přestupkovém nebo trestním řízení, zahájeném proti němu správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku použití pojištěným legálně držené zbraně v krajní nouzi nebo nutné obraně. Je-li pravomocně rozhodnuto, že se pojištěný dopustil úmyslného trestného činu nebo přestupku (tzn. že se nejedná o krajní nouzi nebo nutnou obranu), a ze strany pojistitele již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojistitel oprávněn požadovat vrácení vyplacené částky.


Legálně drženou zbraní pojištěným se rozumí zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Podívejme se trochu do historie. Stávající praxe všech pojišťoven byla taková, že pojistit si náhradu za služby právníka bylo možné jen na nedbalostní činy. Takže všechny produkty byly nastaveny tak, že pojišťovny plnily jen takové případy, kdy k něčemu došlo z nedbalosti nebo úmyslně nezaviněné případy. V tomto případě jde o naprosto přelomovou věc nejen u nás, ale i v Evropě. Došlo k posunu myšlení v tom, že nyní je možné pojistit i čin svojí podstatou „úmyslný“ (resp. čin spáchaný za okolností vylučujících protiprávnost), nikoliv pouze nedbalost, jak to bylo u všech produktů všech pojišťoven doposud.

Některé pojistky, týkající se případů souvisejících se zbraní již bylo možné uzavřít, např. myslivci mají za tímto účelem produkty od pojišťovny Halali (Pojištění při výkonu práva myslivosti), ale zase jen na nedbalostní činy, třeba na omylem postřeleného kolegu myslivce, nebo náhodného kolemjdoucího, nebo místo divočáka zastřeleného psa kolegy myslivce. D.A.S. má zase produkt „Právní ochrana myslivce“, Česká pojišťovna také „Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti“. Uzavřít pojistku na právní služby v případě, že použijete střelnou zbraň, kterou legálně držíte a nosíte, ve smyslu trestního zákoníku v nutné obraně (§ 29) nebo krajní nouzi (§28), zatím možné nebylo. Jednání probíhala s několika pojišťovnami, které i přes veškerou argumentační snahu z tohoto důvodu spolupráci až doteď odmítaly.

K čemu je takové pojištění právní ochrany? Více se dozvíte zde: