LEX logo

Pokud budete mít zájem o sjednání smlouvy s dodatkem LEX,

Dodatek:


Nad rámec ustanovení čl. 6 odst. 2 VPP se pojištění vztahuje také na obhajobu pojištěného v přestupkovém nebo trestním řízení, zahájeném proti němu správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení v důsledku použití pojištěným legálně držené zbraně v krajní nouzi nebo nutné obraně. Je-li pravomocně rozhodnuto, že se pojištěný dopustil úmyslného trestného činu nebo přestupku (tzn. že se nejedná o krajní nouzi nebo nutnou obranu), a ze strany pojistitele již bylo poskytnuto pojistné plnění, je pojistitel oprávněn požadovat vrácení vyplacené částky.


Legálně drženou zbraní pojištěným se rozumí zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

postupujte prosím následujícím způsobem:

 • vyhledejte pobočku Kooperativy (https://www.koop.cz/kontakt/vyhledat-pobocku)
 • navštivte tuto pobočku a požádejte o uzavření pojistné smlouvy pojištění právní ochrany ve variantě „Rodina“, resp. „Rodina + Auto + Řidič
 • případně můžete na pobočku zavolat a pracovník pojišťovny Vás přesměruje na pojišťovacího získatele, který s Vámi dojedná všechny podmínky pojistné smlouvy
 • nezapomeňte si připravit členskou legitimaci LEX, která bude sloužit k ověření Vašeho platného členství v LEX a umožní Vám sjednání pojištění se slevou 20% (resp. 25%)

Jednou z podmínek vzniku povinnosti pojistitele (pojišťovny) poskytnout pojistné plnění v případě NO / KN je, že pojištěný je vlastníkem ZP a při pojistné události byla použita legálně držená zbraň.

Standardní ceny:

LPP (v Kč)
Varianta

Roční pojistné 100 000 Kč Roční pojistné 500 000 Kč
RODINA 1 400 2 500
+ za druhou a každou další nemovitost 500 800
RODINA + AUTO + ŘIDIČ 2 300 3 400
+ za druhou a každou další nemovitost 500 800
+ za třetí a každé další vozidlo 600 900

 

Výtah z dohody LEX x Kooperativa:

 1. Zvýhodnění bude Kooperativa poskytovat formou slev na pojistném pojistníkům, tj. členům Partnera, a to v rozsahu uvedeném v dalších v bodech tohoto článku a pro dále uvedené pojistné produkty
  • pojištění právní ochrany
  • pojištění majetku a odpovědnosti občanů
 2. V pojištění majetku a odpovědnosti občanů se zvýhodnění vztahuje na:
  • Pojištění rodinného domu a/nebo domácnosti
  • Pojištění bytové jednotky a/nebo domácnosti
  • Pojištění rekreační budovy a/nebo rekreační domácnosti

pokud je předmět pojištění ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo člena jeho domácnosti. Za člena domácnosti pojistníka se pro účely této dohody považuje osoba, která s ním trvale žije a společně s ním uhrazuje náklady společné spotřeby.

……

Pro všechna pojištění, uvedená v tomto článku, bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 20 %, v případě ročního placení pojistného (ročního pojistného období) v konečné výši 25 %. Uvedenou slevu nelze kombinovat s případnými dalšími obchodními slevami.

Ing. Karel MAtějka
Člen představenstva LEX z.s.