LEX logo

Pojištění se v rozsahu zvláštního ujednání týkajího se KN a NO vztahuje na právní pomoc pouze v případech, definovaných v zákoně č. 40/2009 Sb. (trestním zákoníku):

§ 28 - Krajní nouze


(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.


(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

a

§ 29 - Nutná obrana


(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.


(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Doporučuji si jako povinnou četbu prostudovat materiály na webu LEX: Základy nutné obrany a krajní nouze - brožura 2012

Pro efektivní vyřízení je nutné vznik škodné události oznámit neprodleně pojistiteli, včetně popsání věcné podstaty problému.

Kontaktní údaje pro pojištěné osoby:

Telefonní linky dostupné nonstop – pojistitel 957 105 105, poskytovatel asistenčních služeb GLOBAL ASSISTANCE (GA) 1220, 266 799 775

Zkušený právník Vám poradí, jak v dané situaci postupovat.

Zastupováním můžete dále pověřit advokáta dle svého výběru, případně Vám na Vaši žádost GA vhodného advokáta zprostředkuje. LEX na základě doporučení svých členů připravuje seznam právníků a právních kanceláří, na které bude možné se obrátit. Seznam budeme publikovat ve nejbližší době.

 Ing. Karel MAtějka
Člen představenstva LEX z.s.