LEX logo

EP dnes v rámci postupu spolurozhodování přijal poměrem hlasů 588:14:11 revidovanou směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní, jejíž znění je výsledkem 18-ti měsíčních jednání s Radou. Poslanci žádají přijetí nových opatření, jež by zabránila nedovolenému používání zbraní bez omezení práv legálních držitelů. Legislativní text také obsahuje omezení pro prodej zbraní přes internet, zpřísňuje systém označování a prodlužuje lhůtu pro uchovávání údajů na 20 let.

Evropský parlament o revizi směrnice hlasoval prostřednictvím zprávy, kterou vypracovala poslankyně Gisela KALLENBACH (Greens/EFA, DE). Návrh Komise na revizi směrnice z roku 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní, jež si klade za cíl sladit její ustanovení s Protokolem OSN proti nezákonné výrobě palných zbraní a obchodování s nimi z roku 2001. Evropský parlament legislativní text jako celek široce podpořil, navrhl však několik pozměňovacích návrhů, jež mají upřesnit určitá ustanovení. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompromisní pozměňovací návrhy dojednané s Radou, jedná se již o konečné schválení ze strany EP.

Rozšíření působnosti směrnice

Působnost nové směrnice bude kromě nabývání a držení střelných zbraní pokrývat také jejich součásti a munici, a to včetně těch, které byly dovezeny z třetích zemí. Směrnice by se měla týkat rovněž nedovolené výroby a prodeje zbraní a jejich součástí. Mimo působnost směrnice by naopak mělo zůstat nabývání a držení historických zbraní soukromými osobami či úředně uznanými subjekty. Parlament také přijal pozměňovací návrh, podle kterého by mělo být přísně kontrolováno nabývání střelných zbraní soukromými osobami prostřednictvím dálkové komunikace, například pomocí internetu.

Lepší označování a uchovávání údajů 

Poslanci se domnívají, že za účelem jednoduššího sledování zbraní je nutné používat pouze alfanumerické symboly. Označení, které by mělo být uvedeno na jedné ze základních součástí zbraně, musí obsahovat také jméno výrobce, místo a rok výroby a sériové číslo.

 

Parlament dále uvádí, že každý členský stát bude povinen zajistit provoz centralizovaného počítačového systému evidence dat, ve kterém by každé střelné zbrani, na kterou se vztahuje tato směrnice, bylo přiřazeno unikátní identifikační číslo. Poslanci se kromě toho domnívají, že tyto informace by měly být uchovávány po dobu 20 let, a nikoli 10, jak původně navrhovala Evropská komise. Uchovávané údaje by současně měly obsahovat druh, značku výrobce, model, ráži, výrobní číslo a rok výroby střelné zbraně, jméno a adresu výrobce a bývalého a současného majitele, informace o jakémkoli obchodu nebo převodu, výměně, pronájmu, opravě nebo úpravě střelné zbraně.

Výměna údajů a spolupráce mezi členskými státy

Výbor se domnívá, že členské státy by si měly vyměňovat informace o systémech a technikách označování, počtu autorizovaných podnikatelů a zprostředkovatelů v oboru zbraní, přepravě střelných zbraní a jejich součástí a střeliva, vnitrostátních právních předpisech a postupech, současných zásobách na svých územích, zabavených střelných zbraních a o metodách a technikách deaktivace. Komise za tímto účelem ustaví kontaktní skupinu pro výměnu informací. 

Legální držitelé zbraní 

Cílem revize uvedené směrnice je zamezit nedovolené výrobě a držení zbraní, aniž by současně byla omezována práva legálních držitelů. Jednou z největších obav sportovních střelců a lovců byla přísnější pravidla pro klasifikaci střelných zbraní. Nakonec však byly ve směrnici zakotveny čtyři různé kategorie střelných zbraní, i když některé členské státy nedávno omezily svou vnitrostátní klasifikaci na dva druhy: zakázané zbraně a zbraně podléhající povolení (tedy bez zvláštní kategorie např. pro sportovní zbraně). V souladu se zásadou subsidiarity mohou tyto členské státy zavést ve svém vnitrostátním právu přísnější pravidla pro klasifikaci zbraní, než jaká uvádí nová směrnice. Poslanci nicméně současně žádají, aby bylo do roku 2012 provedeno hodnocení stávající klasifikace do čtyř skupin, a aby byla tato klasifikace případně přehodnocena.

 Větší důraz bude kladen také na Evropský zbrojní pas, který by měl být považován za jediný dokument, který potřebují lovci a sportovní střelci při přepravě zbraně do jiného členského státu.

 Poslanci rovněž vyzývají členské státy, aby zjednodušily správní postupy pro nabývání a držení zbraní.

Věková hranice pro prodej zbraní 

Jedním z důležitých bodů směrnice je stanovení minimálního věku pro nákup a vlastnictví zbraní. Tato věková hranice bude stanovena na 18 let, kromě zbraní na lovecké účely a ke sportovní střelbě. V těchto případech bude vlastnictví zbraní povoleno i osobám mladším než 18 let, za podmínky, že na to získají povolení od rodičů nebo potvrzení o rodičovském dohledu nebo dohledu ze strany jiné dospělé osoby. Rodič nebo zákonný zástupce musí být současně držitelem platného zbrojního pasu. Finsko, kde je v současné době povolená věková hranice pro nákup loveckých zbraní 15 let, s tímto zpřísněním souhlasilo. Státy, kde je podle vnitrostátního práva věková hranice pro nákup zbraní vyšší než 18 let, budou moci tyto přísnější podmínky zachovat. Prodej zbraní osobám, které představují hrozbu pro své okolí či pro sebe samé, bude zakázaný.

Vstup v platnost a používání směrnice

V zájmu posílení transparentnosti přijali poslanci pozměňovací návrh, podle kterého by měly členské státy povinnost informovat nejen Evropskou komisi, ale také Evropský parlament o opatřeních, která přijaly pro převedení směrnice do vnitrostátního práva. Komise by zároveň měla do roku 2015 informovat Evropský parlament o provádění této směrnice. Směrnice vstoupí v platnost v lednu 2008 a do roku 2010 by měla být převedena do předpisů jednotlivých členských států.

Souvislosti 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace se násilí mezi lidmi a sebevraždy řadí v celosvětovém měřítku na třetí resp. čtvrté místo, pokud jde o příčiny předčasného úmrtí ve věkovém rozmezí 15-44 let, zatímco válečná zranění zaujímají až šesté místo. Násilí mezi lidmi a sebevraždy přitom z velké části souvisí s používáním střelných zbraní. Spojitost mezi snadnou dostupností ručních zbraní a vysokou úmrtností v důsledku jejich používání je tedy nasnadě.

V zájmu zvrácení této tendence podepsala Evropská komise v roce 2001 Protokol OSN proti nezákonné výrobě palných zbraní, jejich částí, dílů a munice a proti nezákonnému obchodování s nimi, a zavázala se sladit ustanovení platné směrnice s pravidly uvedenými v protokolu. Za tímto účelem předložila v roce 2006 návrh na revizi směrnice z roku 1991, který byl dnes projednáván v plénu.

28/11/2007

Gisela KALLENBACH (Zelení/Evropské svobodné aliance, Německo)

Postup: Spolurozhodování (1. čtení)

Rozprava: 28. 11. 2007

Hlasování: 29. 11. 2007

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-14055-332-11-48-911-20071128IPR14030-28-11-2007-2007-false/default_cs.htm

Další články