LEX logo

Jeden z občanů nám přeposlal e-mailovou korespondenci obsahující stanovisko ministra vnitra k žalobě ČR na zbraňovou směrnici, k novele zákona o zbraních a k mediálnímu pokrytí této novely. Jelikož jde o důležité informace, se souhlasem obou stran dokumenty zveřejňujeme (tazatel na žádost anonymizován - z toho důvodu je druhá strana v souboru PDF posunuta). 

Tazatel:

Vážený pane premiére,

z médií jsem se dozvěděl, že jste nejen nechali projít standardně legislativní radou vlády novelu zákona 119/2002 o zbraních a střelivu, ale kdy pouze jediný ministr uplatnil svoje soukromé stanovisko!!

Dále jste uvedl v médiích, že „…zatím není uvažováno o stažení podané žaloby…´ z vlastní iniciativy naší země.“ Doufám, že se z Vaší strany jednalo „pouze“ o mylné či zkreslené sdělení a že nás ujistíte o tom, že nikdo neuvažuje o tom, že by žaloba České republiky na Evropskou komisi a platnost Směrnice podaná k Soudnímu dvoru Evropské unie měla být stažena!“ Ujistěte mě také prosím, že nás neprodáváte za své dotace??!!

Žádám Vás tímto, abyste výše zmiňovanou novelu zákona stáhli a rázně a rozhodně se postavil proti implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017 a dále žádám o Vaše prohlášení, že žalobu proti směrnici nestáhnete!

Dále Vás žádám, abyste neničil pravděpodobně nejlepší zákon o zbraních a střelivu, který má ČR!

Děkuji
S pozdravem

Ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar 

Praha 9. března 2018

Č. j. MV- 28845-1/OBP-2018

Počet listů: 2

 

Vážený pane,

byl jsem panem předsedou vlády pověřen, abych Vám odpověděl na Váš email ze dne 25. února 2018, neboť daná problematika se primárně týká působnosti Ministerstva vnitra.

V případě žaloby na neplatnost směrnice, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru Evropské unie, dovolím si Vás ujistit, že o stažení této žaloby se neuvažuje. Vámi citované vyjádření uvedené bylo použito na tiskové konferenci po jednání vlády dne 7. února 2018 a netýkalo se žaloby samotné, ale toho, zda se uvažuje o stažení žaloby na neplatnost směrnice o zbraních v důsledku toho, že vláda schválila novelu zákona o zbraních, která tuto směrnici implementuje. Pan předseda vlády i já jsme toliko konstatovali, že schválení návrhu této novely nemá na žalobu České republiky vliv.

Pokud jde o návrh novely zákona o zbraních, který byl dne 7. února 2018 schválen vládou, dovolím si uvést na pravou míru některé informace, které ve svém e-mailu uvádíte. Především není pravdou, že by návrh neprošel standardním legislativním procesem. Stanovisko celé Legislativní rady vlády se zpracovává spíše jen u zásadnějších a rozsáhlejších legislativních materiálů. Naopak přibližně v 80 % případů se volí zjednodušená cesta tzv. stanoviska předsedy Legislativní rady vlády (viz čl. 4 Statutu Legislativní rady vlády). Jde o stanovisko, které je zpracováváno legislativním aparátem Úřadu vlády na základě závěrů odborných pracovních komisí Legislativní rady vlády. Skutečně se tedy nejedná o „soukromé stanovisko jednoho ministra“.1

Musím odmítnout Vaši výzvu ke stažení této novely zákona o zbraních. Její stažení by nebylo v zájmu České republiky, neboť s výjimkou možnosti, že Česká republika uspěje se svou žalobou na neplatnost směrnice, představuje tato novela jediný způsob, jak se Česká republika vyhne postihům za tzv. infringement. Jinými slovy, České republice by byly uloženy sankce, a to v řádech stovek milionů Kč ročně, jež by samozřejmě zaplatili všichni daňoví poplatníci, a to nejen držitelé zbraní.

Konečně ve svém e-mailu píšete, že příslušné informace jste se dozvěděl z médií. Musím uznat, že v některých případech není informování o této novele zákona o zbraních úplně nejpřesnější a někdy je dokonce lehce hysterické a s jejím skutečným obsahem nemá mnoho společného. Novela spočívá v zavedení některých administrativních opatření, která by neměla mít na držitele zbraní výraznější vliv. To opakovaně deklarovala jak vláda, tak dříve i Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky. Pokud se budete chtít s reálným obsahem novely zákona o zbraních seznámit a případně sledovat postup jejího projednávání v Parlamentu, lze všechny relevantní informace dohledat prostřednictvím odkazu do elektronické knihovny připravované legislativy, na který jsem Vás odkazoval již výše.

S pozdravem

Mgr. Lubomír Metnar

 

1 Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády je veřejné a lze jej stáhnout zde (záložka „Připomínky“, odrážka „Stanovisko LRV“): https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNASYAHMCM

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (anonymizovano.pdf)Odpoved MVOdpoved MV 104 kB

Další články