LEX logo

Tak je to tu.

Je zajímavé, že od zveřejnění návrhu ministra k předložení do parlamentu uplynuly pouhé dva dny.

Z toho vyplývá, že se ze strany MVSR a slovenského policejního prezídia jedná o připravený komplot a čekalo se jen na vhodnou záminku.

Původní znění slovenského zákona zde: http://www.afg.sk/sub/afg.sk/images/pdf/zbranen.pdf

Návrh novely:

ZÁKON

z ........... 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z. a zákona č. 92/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) samočinná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň, ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,“.

2. V 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

3. V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b).“.

4. V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky a na základe výsledku vyšetrenia klinickým psychológom lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).“.

5. V § 20 ods. 2 sa slová „príslušnému praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast alebo dorastovému lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 (ďalej len „posudzujúci lekár“) nahrádzajú slovami „posudzujúcemu lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1“.

6. V § 23 sa slová „desať rokov“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

7. V § 27 ods. 2 písm. b) sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až e)“.

8. Za § 72c sa vkladá § 72d, ktorý v rátane nadpisu znie:

„72d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Zbrojné preukazy vydané do 31.decembra 2010 platia do 31.decembra 2015, ak doba ich platnosti neuplynie skôr.

(2) Držiteľ zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny G zbrojnej licencie, ktorému bol vydaný preukaz zbrane na samočinnú zbraň alebo samonabíjaciu palnú zbraň, ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane do 31.decembra 2010 je oprávnený držať túto zbraň do 30. júna 2011, pričom nesmie mať takúto zbraň v stave umožňujúcom okamžité použitie.

(3) Ak držiteľ zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny G zbrojnej licencie zbraň uvedenú v odseku 2 do 30. júna 2011 neprevedie na oprávneného držiteľa alebo nezabezpečí jej zničenie, znehodnotenie alebo výrobu rezu zbrane, je povinný odovzdať zbraň v tejto lehote do úschovy policajnému útvaru.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Další články