LEX logo

Dne 02.03.2020 vláda ČR na svém zasedání schválila novelu nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb.o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu. Přinášíme stručný popis této novely a důvodů, které vedly k jejímu přijetí.

Předchozí stav:

Flobertky a expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení při obchodním dovozu ani vývozu nepodléhaly povinnosti mít povolení k dovozu či vývozu, ani žádné evidenci. Reálný dopad tohoto stavu byl, že ČR se stala tranzitní zemí pro tyto zbraně, které končily předělané na ostré v rukou kriminálníků.

 

Důvodová zpráva k tomu uvádí:

Ministerstvo vnitra a Policie České republiky ve zvýšené míře zaznamenává případy, kdy některá tuzemská obchodní společnost doveze z mimounijního státu (například z Turecka) výše uvedené zbraně, které nepodléhají při svém dovozu žádné evidenci, a následně je zasílá zákazníkům v jiných unijních i mimounijních státech. Přitom se velmi často jedná o státy, které nakládání s takovými zbraněmi buď přímo zakazují anebo jej podmiňují například povolením či licencí. Jak vyplývá i z veřejně dostupných informací, jsou v některých z těchto zemí navíc takové zbraně ve zvýšené míře využívány v nelegálním prostředí ke zhotovování funkčních zbraní, které následně používají zejména členové organizovaných skupin při páchání kriminální činnosti. (viz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLGE72XH)

V koncových zemích jsou tyto zbraně často na registraci či povolení, nebo jsou přímo zakázány, a nechat si je jen tak poslat poštou znamená se dopustit nedovoleného ozbrojování. Volně přeloženo, některé firmy provozují z pohledu české legislativy legální byznys, který ovšem v cílových zemích končí nelegálním ozbrojováním. Výsledkem je, že Česká republika se pak z pohledu těchto zemí jeví být zdrojovou zemí nelegálních zbraní. To pak podstatně poškozuje pozici ČR při vyjednávání o jiných záležitostech, včetně zbraňové legislativy.

Tyto firmy přitom podle současné legislativy nelze v této činnosti kontrolovat, regulovat ani za ni postihovat, protože se de-jure ničeho nedopouštějí. Ani česká, ani unijní legislativa nezakazuje takové zbraně dovážet či vyvážet, ani nevyžaduje povolení či hlášení takového obchodu. Národní legislativa platí pouze pro občany daného státu, či osoby nacházející se na jeho území. Pokud si tedy občan např. Velké Británie nechá od nás poslat flobertku, aniž by si vyřídil náležitá povolení k jejímu nabytí, dopouští se tím nedovoleného ozbrojování, za které je možné ho postihnout – nelze však postihnout firmu, která toto nedovolené ozbrojování fakticky zprostředkovala. Nejde přitom o ojedinělé triviální incidenty – např. londýnská policie odhalila celou zbrojařskou dílnu, která tímto způsobem nakupovala flobertky a plynovky, které předělávala pro střelbu výkonnějším střelivem a dodávala je přímo londýnskému kriminálnímu podsvětí.

Nové řešení:

Obchodní dovoz a vývoz flobertek a expanzních zbraní do ČR ze/do států mimo EU se má podřídit povinnosti mít povolení k dovozu/vývozu podle zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů. Tímto se tranzit na zmíněné ose „třetí země“ – Česká republika – západní státy podchytí minimálně na straně dovozu.

Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. K jeho vydání musí žadatel doložit kupní smlouvu či obdobný doklad (čímž bude evidován jak typ a počet zbraní, tak i druhá strana transakce). V případě pochybností zákon umožňuje vyžadovat také rozhodnutí ČÚZZS o kategorii zbraně, rozhodnutí o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku, nebo protokol o ověření zbraně či certifikát o homologaci. Zbrojní licence u tohoto typu zbraní není vyžadována. Vydání povolení podléhá správnímu poplatku 500,- Kč (celkem, ne za každou zbraň). Nad to je MPO oprávněno stanovit v povolení další podmínky pro danou transakci.

Zjednodušeně řečeno tedy budou tyto obchodní transfery zmíněných zbraní z/do třetích zemí nadále možné, nicméně budou podléhat podobnému povolování a evidenci jako zbraně ostré.

Legislativní postup:

Provedení této změny je v kompetenci vlády, kterou k tomu zmocňuje zmiňovaný zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů. Tento zákon obecně ustanovuje licenční povinnost a detaily jejího fungování, přičemž uvádí, že seznam výrobků, které této povinnosti podléhají, stanoví vláda nařízením. Podřízení dovozu a vývozu flobertek a expanzních zbraní povolovacímu procesu tedy lze provést novelizací tohoto nařízení. Zde popsaná verze již prošla meziresortním připomínkovým řízením a dne 2.3.2020 byla schválena vládou. Nařízení nabyde účinnosti dne 1. duben 2020.

 

představenstvo LEX z.s.

Další články