LEX logo

 

Stanovisko ve věci vydávání nových zbrojních průkazů, předkládání posudku o zdravotní způsobilosti držitelem zbrojního průkazu skupiny D a F a prodlužování evropských zbrojních pasů v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, k 1. červenci 2014 vyvstávají otázky ohledně postupu při vydávání nového zbrojního průkazu a evropského zbrojního pasu, resp. jeho prodlužování, v případech, kdy je žádost o vydání, resp. prodloužení podána v období okolo nabytí účinnosti citované novely zákona o zbraních. Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra k této problematice sděluje následující:

Vydání nového zbrojního průkazu

Podle přechodných ustanovení zákona č. 170/2013 Sb. se správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů a platnost zbrojního průkazu vydaného do 30. června 2014 skončí uplynutím doby platnosti, která je uvedena na zbrojním průkazu (Čl. II bod 2 a 5 zákona č. 170/2013 Sb.).

Je třeba upozornit, že zákon č. 170/2013 Sb. přináší některé výrazné změny, které se problematiky vydávání zbrojních průkazů dotknou, jde především o:

 • 1. prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu na 10 let (tedy na dvojnásobek oproti době platnosti zbrojního průkazu vydaného před nabytím účinnosti této novely),
 • 2. k žádosti o vydání, resp. vydání nového zbrojního průkazu je třeba přiložit pouze 1 fotografii (namísto 2),
 • 3. jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, žadatel již není povinen předložit platný lovecký lístek, a
 • 4. rozšíření podmínek spolehlivosti, pokud jde o výčet skutkových podstat přestupků, které se podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních považují za významné pro posouzení spolehlivosti žadatele o vydání (resp. držitele) zbrojního průkazu o skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané v souvislosti s požíváním alkoholu nebo užíváním jiných návykových látek,
 • 5. správním poplatkem je nově zpoplatněno přijetí žádosti o vydání (nového) zbrojního průkazu (nikoli až jeho samotné vydání),
 • 6. správní poplatek podle položky 30 písm. a) části II Sazebníku správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) za přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou jeho skupinu bude počínaje 1. červencem 2014 činit 700 Kč (namísto dosavadních 500 Kč) a správní úřad může tento poplatek celkově snížit při vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu (doposud tato částka činila 300 Kč). 

Podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o zbraních, které není zákonem č. 170/2013 Sb. nijak změněno předkládá držitel zbrojního průkazu žádost o vydání nového zbrojního průkazu (alias „prodloužení“ platnosti zbrojního průkazu) příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. Lze očekávat, že mezi držiteli zbrojních průkazů bude zvýšený zájem o získání zbrojního průkazu již s dobou platnosti 10 let, k čemuž je však třeba splnit podmínku, že řízení o vydání nového zbrojního průkazu bude zahájeno až po nabytí účinnosti novely zákona o zbraních. V tomto kontextu lze identifikovat tyto skupiny držitelů zbrojních průkazů, jejichž platnost bude končit v blízké časové souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb.:

 • I. držitelé zbrojních průkazů, jejichž platnost končí před 1. červencem 2014 - tito držitelé jsou povinni postupovat důsledně podle dosavadní právní úpravy a jim vydané nové zbrojní průkazy budou mít platnost 5 let a správní poplatek hrazený až při vydání nového zbrojního průkazu bude stanoven rovněž podle předpisů platných před 1. červencem 2014;
 • II. držitelé zbrojních průkazů, jejichž platnost končí ne později než dva měsíce po 1. červenci 2014 - jde o skupinu držitelů zbrojních průkazů, kteří mají ze zákona uloženu povinnost požádat o vydání nového zbrojního průkazu nejpozději právě do 1. července 2014; v těchto případech lze ovšem očekávat, že někteří držitelé zbrojních průkazů budou preferovat podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu až po 1. červenci 2014; je třeba uvést, že lhůta podle § 24 odst. 3 zákona o zbraních je lhůtou tzv. pořádkovou a její uplynutí nezpůsobuje zánik práva v podobě nároku (při splnění ostatních zákonných podmínek) na vydání nového zbrojního průkazu, tím se liší např. od lhůty v podobě samotné doby platnosti zbrojního průkazu; při podání žádosti méně než dva měsíce před koncem jeho platnosti je tedy stále žádost platně podána a nový zbrojní průkaz lze vydat, žadateli též sice nehrozí žádná sankce (v žádném případě nelze takové nedodržení lhůty považovat kupř. za přestupek podle § 46 zákona o přestupcích), na druhé straně však hrozí, především při podáních učiněných krátce před koncem platnosti dosavadního zbrojního průkazu, že nový zbrojní průkaz nebude moci být vydán před skončením platnosti předcházejícího zbrojního průkazu; v takovém případě je žadatel povinen po skončení platnosti dosavadního zbrojního průkazu postupovat podle § 29 odst. 1 písm. j) zákona o zbraních a zbraně a střelivo, které má v držení, do doby vydání nového zbrojního průkazu odevzdat příslušnému útvaru policie;
 • III. držitelé zbrojních průkazů, jejichž platnost končí později než dva měsíce, ale dříve než šest měsíců po 1. červenci 2014 - tito držitelé zbrojních průkazů jsou sice oprávněni podat žádost o vydání nového zbrojního průkazu ještě před dnem nabytí účinnosti zákona č. 170/2014 Sb., ale s ohledem na skutečnost, že takto zahájené řízení o vydání nového zbrojního průkazu bude dokončeno, a tedy i zbrojní průkaz bude vydán podle dosavadních právních předpisů (tj. s dobou platnosti 5 let, správní poplatek bude placen při vydání zbrojního průkazu, a to ve výši stanovené podle znění zákona o správních poplatcích účinného před 1. červencem 2014), je vhodné tyto držitele upozornit na jejich zákonnou možnost podat žádost o vydání nového zbrojního průkazu až po 1. červenci 2014 a na s tím spojené změny v právní úpravě zbrojních průkazů.
Posudek o zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu skupiny D a F

Podle zákona o zbraních ve znění po nabytí účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. je držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F povinen do 1 měsíce se podrobit lékařské prohlídce a do 2 měsíců příslušnému útvaru policie odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti, a to nově po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu. Současně však dle přechodných ustanovení zákona č. 170/2013 Sb. platnost zbrojního průkazu vydaného podle dosavadní právní úpravy skončí uplynutím doby platnosti uvedené na zbrojním průkazu, tedy standardně po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu. Na tyto zbrojní průkazy byla v případě skupin D a F doposud navázána povinnost předložit „průběžný“ posudek o zdravotní způsobilosti po uplynutí 30 měsíců (tj. poloviny délky doby platnosti těchto zbrojních průkazů). Je tedy třeba vyložit, jak se novela zákona o zbraních projevila v případě držitelů zbrojních průkazů skupiny D či F vydaných do doby nabytí účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. a jejich povinnosti podle § 29 odst. 2 zákona o zbraních předložit příslušnému útvaru policie za doby platnosti zbrojního průkazu doklad o zdravotní způsobilosti.

V tomto ohledu je nevyhnutelné vycházet jednak z doslovného znění přechodných ustanovení, které zachování lhůt podle právní úpravy platné do 30. června 2014 předpokládá v jediném případě, a to právě v případě délky platnosti již vydaných zbrojních průkazů. A jednak je nezbytné zohlednit skutečnost, že ustanovení zákona o zbraních ve znění po 1. 7. 2014 již nebudou ani umožňovat vynucení povinnosti předložit posudek o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2, resp. povinnosti podrobit se lékařské prohlídce podle § 20 odst. 2 zákona o zbraních, v jiných lhůtách, než výslovně v zákoně ve v té době platném znění uvedených. Z těchto východisek jednoznačně plyne, že též v případě držitelů zbrojních průkazů skupiny D nebo F vydaných před 1. červencem 2014 se nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. mění lhůta k předložení dokladu o zdravotní způsobilosti, resp. podrobení se pravidelné lékařské prohlídce na 5 let. Tato změna de facto vede k důsledku, že držitelé těchto zbrojních průkazů nebudou tento posudek o zdravotní způsobilosti již za platnosti svých stávajících zbrojních průkazů vůbec předkládat (lhůta po které by tak byli teoreticky povinni učinit je shodná s koncem platnosti daného zbrojního průkazu). Posudek o zdravotní způsobilosti tedy předloží až v souvislosti s případnou žádostí o vydání nového zbrojního průkazu. 

V souvislosti s povinností předložit posudek o zdravotní způsobilosti a nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. je pak třeba věnovat pozornost ještě případům, kdy povinnost podle § 20 odst. 2, resp. podle § 29 odst. 2 zákona o zbraních vznikne držiteli zbrojního průkazu méně než 2 měsíce, resp. méně než 1 měsíc před 1. červencem 2014. V případě, že 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu skupiny D nebo F uběhne méně než 2 ale více než 1 měsíc před uvedeným datem (prakticky tedy v průběhu měsíce května 2014), je držitel tohoto zbrojního průkazu povinen se podle § 20 odst. 2 zákona o zbraních do 1 měsíce podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře. Pokud tuto povinnost nesplní, dopouští se přestupku podle § 76a odst. 10 zákona o zbraních. Ve všech ostatních případech, tj. jak pokud jde o povinnost odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti do 2 měsíců, tak i tehdy, pokud kterákoli z uvedených povinností vznikne držiteli zbrojního průkazu méně než 1 měsíc před nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. (tj. v průběhu měsíce června), a související lhůty tedy skončí až již za doby účinnosti nové právní úpravy, nelze případné nesplnění těchto povinností sankcionovat jako přestupek. Ke spáchání přestupku by totiž mohlo dojít až marným uplynutím celé příslušné lhůty.

Daná lhůta však uplyne až v době, kdy již daný držitel neměl podle aktuálně platné úpravy povinnost předložit posudek o zdravotní způsobilosti po uplynutí 30 měsíců, nýbrž až po uplynutí 5 let o vydání jeho zbrojního průkazu.

Prodloužení platnosti a vydání nového evropského zbrojního pasu

V souvislosti s právní úpravou evropského zbrojního pasu v zákoně o zbraních se vyskytly některé výkladové problémy související především s tím, že tato právní úprava je účinná od 1. května 2004 (den vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii). V kontextu s nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb., který provádí v právní úpravě evropského zbrojního pasu dílčí změny tak de facto vzniká určité „přechodné“ období, kdy se budou vyskytovat případy evropských zbrojních pasů, které již byly v minulosti jednou prodlouženy a doba jejich platnosti bude v úzké časové souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. končit.

Zákon č. 170/2013 Sb. přináší v ohledu na právní úpravu evropského zbrojního pasu především následující změny:

 • 1. k žádosti je přikládána již jen jedna fotografie žadatele,
 • 2. správním poplatkem je nově zpoplatněno přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu (nikoli až jeho samotné vydání),
 • 3. zpoplatněno je nově rovněž podání žádosti o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu,
 • 4. správní poplatek podle položky 33 písm. d) a e) části II Sazebníku správních poplatků podle zákona o správních poplatcích za přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu a přijetí žádosti o prodloužení jeho platnosti činí shodně 700 Kč, stejně jako podle dosavadní právní úpravy není správní orgán zmocněn správní poplatky hrazené v souvislosti s přijetím těchto žádostí snížit pod stanovenou zákonnou částku; správní poplatek za zapsání jedné zbraně do evropského zbrojního pasu zůstává nezměněn a činí 100 Kč.

Za účelem sjednocení doposud roztříštěné výkladové praxe orgánů vykonávajících státní správu ve věcech zbraní a střeliva a za účelem plynulého přechodu na novou právní úpravu sděluje odbor bezpečnostní politiky k výkladu ustanovení § 49 zákona o zbraních v dosavadním znění, jakož i v souvislosti s nabytím účinnosti uvedených změn následující: 

Ustanovení § 49 odst. 4 zákona o zbraních, které není zákonem č. 170/2013 Sb. novelizováno stanovuje, že doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v evropském zbrojním pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.

Toto ustanovení je třeba vykládat tak, že evropský zbrojní pas, ve kterém je zapsána také jiná zbraň než zbraň kategorie D, lze prodloužit pouze jednou. Uplynutím nejvýše deseti let tedy platnost takového evropského zbrojního pasu zaniká a je třeba jej odevzdat příslušnému útvaru policie podle § 49 odst. 7 zákona o zbraních. 

Držitel zbraně (zbraní) je oprávněn si následně požádat o vydání nového evropského zbrojního pasu. Do doby nabytí účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. není s podáním žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu spojen žádný správní poplatek.

Naopak s vydáním nového evropského zbrojního pasu se pojí jednak správní poplatek za jeho vydání (podle právní úpravy účinné do 30. června 2014), resp. za podání žádosti o jeho vydání (od 1. července 2014), a jednak úhrn správních poplatků za zapsání jednotlivých zbraní do takového evropského zbrojního pasu.

V případě evropského zbrojního pasu, ve kterém jsou zapsány pouze zbraně kategorie D, činí doba jeho platnosti nejvýše 10 let, a to i včetně případného prodloužení. Pokud je doba platnosti takovéhoto evropského zbrojního pasu při jeho vydání stanovena na celých 10 let, nelze jej tedy již znovu prodloužit.

Jednotícím prvkem tohoto výkladu je skutečnost, že každý evropský zbrojní pas je platný nejdéle 10 let. Pokud jsou v něm zapsány (také) zbraně podléhající registraci, je délka jeho platnosti zákonem stanovena výslovně na 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, tedy na celkovou délku 10 let. V případě evropského zbrojního pasu, ve kterém jsou zapsány jen zbraně kategorie D, může správní orgán stanovit délku jeho platnosti též kratší než deset let a následně jej prodloužit tak, aby ale celková doba platnosti nepřesáhla maximálně 10 let. Uvedený výklad je v souladu rovněž se směrnicí Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (477/91/ES). 

Pokud jde o situaci, kdy bude platnost evropského zbrojního pasu končit v blízké časové souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. je vzhledem k absenci speciální právní úpravy v ustanovení § 49 zákona o zbraních a s ohledem na obecně platné právní principy (především princip rozumnosti, zásadu přiměřenosti a efektivnosti a zásadu zákazu diskriminace), jakož i základní zásady správního řízení (zvláště § 2 odst. 4 správního řádu) analogicky vyjít z obdobné, detailní úpravy vydání nového zbrojního průkazu, což je situace z podstaty věci případu prodloužení evropského zbrojního průkazu nejbližší.

Lze tedy vyjít z obdobného vymezení pořádkových lhůt pro podání žádosti o prodloužení stávajícího (dosud neprodlouženého) evropského zbrojního pasu, jako je tomu u žádosti o vydání nového zbrojního průkazu podle § 24 zákona o zbraních. Především je třeba deklarovat, že žádost o prodloužení evropského zbrojního pasu podaná výrazně dříve než šest měsíců před skončením doby jeho platnosti (kategoricky stanovenou lhůtu šesti měsíců v případě podání žádosti o vydání nového zbrojního pasu zde lze použít pouze v přiměřené míře), by byla žádostí
postrádající právní důvod, kterým je zde zcela nepochybně právě potřeba prodloužit platnost dokladu, jehož dosavadní platnost končí. Jiný výklad by se dostával do rozporu se zřejmou logikou právní úpravy omezující dobu platnosti dokladu a upravující způsob jejího prodloužení; je patrně mimo pochybnost, že nesouladné se smyslem uvedené právní úpravy by byl postup, kdy by držitel evropského zbrojního pasu požádal o jeho prodloužení současně s jeho prvním vydáním (tedy téměř v pětiletém předstihu).

Jinými slovy, též v případě žádostí o prodloužení evropského zbrojního pasu je možné postupovat obdobně podle zásad uvedených výše pro podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu.

Mgr. Martin Linhart
ředitel odboru

 

Další články