LEX logo

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k postupu držitele evropského zbrojního pasu při prodloužení jeho platnosti a v případě skončení doby jeho platnosti

odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Praha 26. května 2014
Počet listů: 2

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra opakovaně obdržel od veřejnosti dotazy k výkladu zákona o zbraních ohledně možnosti prodloužení evropského zbrojního pasu. Tyto dotazy se týkaly především dvou situací, a to možnosti opakovaného prodloužení již jednou prodlouženého evropského zbrojního pasu a možnosti prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu poté, co jeho platnost již uběhla. K těmto otázkám odbor bezpečnostní politiky sděluje následující:

1. Opakované prodloužení již jednou prodlouženého evropského zbrojního pasu

Ustanovení § 49 odst. 4 zákona o zbraních, které není zákonem č. 170/2013 Sb. novelizováno stanovuje, že doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v evropském zbrojním pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.

Toto ustanovení je třeba vykládat tak, že evropský zbrojní pas, ve kterém je zapsána také jiná zbraň než zbraň kategorie D, lze prodloužit pouze jednou. Uplynutím nejvýše deseti let tedy platnost takového evropského zbrojního pasu zaniká a je třeba jej odevzdat příslušnému útvaru policie podle § 49 odst. 7 zákona o zbraních. Držitel zbraně (zbraní) je oprávněn si následně
požádat o vydání nového evropského zbrojního pasu. S vydáním nového evropského zbrojního pasu se pojí jednak správní poplatek za jeho vydání (podle právní úpravy účinné do 30. června 2014), resp. za podání žádosti o jeho vydání (od 1. července 2014), a jednak úhrn správních poplatků za zapsání jednotlivých zbraní do takového evropského zbrojního pasu. Od 1. července 2014 bude správnímu poplatku podléhat rovněž podání žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu; v tomto případě  se však hradí pouze tento poplatek, nikoli poplatky za zápis jednotlivých zbraní do evropského zbrojního pasu (prodlužuje se evropský zbrojní pas, v němž již dané zbraně zapsány jsou). 

V případě evropského zbrojního pasu, ve kterém jsou zapsány pouze zbraně kategorie D, činí doba jeho platnosti nejvýše 10 let, a to i včetně případného prodloužení. Pokud je doba platnosti takovéhoto evropského zbrojního pasu při jeho vydání stanovena na celých 10 let, nelze jej tedy již znovu prodloužit.

Jinými slovy, každý evropský zbrojní pas je platný nejdéle 10 let. Pokud jsou v něm zapsány (také) zbraně podléhající registraci, je délka jeho platnosti zákonem stanovena výslovně
na 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, tedy na celkovou délku 10 let. V případě evropského zbrojního pasu, ve kterém jsou zapsány jen zbraně kategorie D, může správní orgán stanovit délku jeho platnosti též kratší než deset let a následně jej prodloužit tak, aby ale celková doba platnosti nepřesáhla maximálně 10 let. Uvedený výklad je v souladu rovněž se směrnicí Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (477/91/ES).

2. Možnost prodloužení platnosti již neplatného evropského zbrojního pasu

Ustanovení § 49 odst. 4 zákona o zbraních uvádí:

„(4) Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let.“.

Platnost evropského zbrojního pasu, která již zanikla, již prodloužit nelze. Z citovaného ustanovení poměrně jasně vyplývá, že prodloužena může být toliko platnost stávajícího, čili po právní stránce existujícího, a tedy i platného evropského zbrojního pasu; rovněž z podstaty věci je zcela nepochybné, že prodloužit lze výhradně platnost dosud trvající, tedy platnost stále platného dokladu. Po skončení jeho platnosti je již třeba postupovat tak, že držitel zbraně požádá o vydání evropského pasu nového. Vydání tohoto dokladu a zápis jednotlivých zbraní do něj je pak také standardně předmětem správního poplatku.

Dále je nutné upozornit na povinnost podle § 49 odst. 7 zákona o zbraních:

„(7) Držitel evropského zbrojního pasu, jehož platnost zanikla podle odstavce 5 [odst. 5 písm. a) uvádí jako důvod zániku platnosti evropského zbrojního pasu právě uplynutí doby jeho platnosti], je povinen jej odevzdat příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti. …“.

Z tohoto ustanovení jasně plyne, že po uplynutí platnosti evropského zbrojního pasu již se s možností prodloužení platnosti takového dokladu nepočítá a zákonodárce stanovuje toliko povinnost jeho odevzdání příslušnému útvaru policie.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

Další články