LEX logo

Otázka:

Žádáme o stanovisko k rozsahu oprávnění držitele zbrojního průkazu mladšího 18 let podle § 19 odst. 3 zákona o zbraních (sportovní střelci)

Odpověď:

Ministerstvo vnitra ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Praha 17. července 2014

Stanovisko k rozsahu oprávnění držitele zbrojního průkazu mladšího 18 let podle § 19 odst. 3 zákona o zbraních (sportovní střelci)

Zákon o zbraních umožňuje v určitých případech získání zbrojního průkazu též osobám nedosahujícím věku jinak standardně předepsaného pro danou skupinu zbrojního průkazu. Tyto případy upravuje, pokud jde o sportovní střelbu, ustanovení § 19 odst. 3 a 6 zákona o zbraních. V ohledu na nakládání se zbraní kategorie B, resp. C pak ustanovení § 19 odst. 6 zákona o zbraních stanovuje:

„Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě, a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.“

Z uvedené citace je jasně patrné, že zákon o zbraních stanovuje držitelům zbrojního průkazu mladším 18 let oproti „běžným“ držitelům pouze určité další přísnější podmínky a omezení, a sice:

1. faktický zákaz zakoupení zbraně,

2. nutný souhlas zákonného zástupce s jiným způsobem nabytí vlastnictví ke zbrani a s držením takové zbraně, a

3. oprávnění používat zbraň pouze za přítomnosti určité stanovené osoby; pojmem „používat zbraň“ se zde rozumí používání zbraně k účelu, ke kterému je určena, tj. ke střelbě, popřípadě k „suchému“ tréninku atd., nikoli tedy např. její přenášení či přeprava z místa na místo, uložení, čištění apod. V ostatním má držitel zbrojního průkazu mladší 18 let z hlediska zákona o zbraních stejné postavení jako držitel zbrojního průkazu splňující obecnou podmínku věku pro příslušnou skupinu zbrojního průkazu. Takový výklad je nevyhnutelný s ohledem na ústavní zásadu „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ (čl. 2 odst. 4 Ústavy, resp. analogicky čl. 2 odst. 3 Listiny).

Je tedy evidentní, že též držitel zbrojního průkazu mladší 18 let je oprávněn ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) a b) a § 28 odst. 2 zákona o zbraních zbraň

- držet, pokud k tomu má souhlas zákonného zástupce, a

- nosit, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušné skupiny zbrojního průkazu, přičemž střílet z ní, nebo jinak takovou zbraň používat je oprávněn pouze za přítomnosti osoby uvedené v § 19 odst. 5 zákona o zbraních.

Pokud však jde o zbraň kategorie B, kterou je možné podle § 12 odst. 1 zákona o zbraních nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, je nezbytné, aby pro zbraň, která je takovému držiteli zbrojního průkazu svěřena, mu bylo též příslušným útvarem policie vydáno povolení k držení a nošení takové zbraně (a to i tehdy pokud vlastnictví k ní na tohoto držitele zbrojního průkazu přecházet nebude).

Zákon o zbraních tedy – při dodržení ostatních povinností vztahujících se na všechny držitele zbrojních průkazů – možnost držitele zbrojního průkazu mladšího 18 let zbraň kategorie B nebo C např. „přenášet“, nebo ji mít doma uloženu, nevylučuje, pouze ji podmiňuje souhlasem zákonného zástupce takového držitele zbrojního průkazu.

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Drzitel ZP mladsi 18 let.pdf)Drzitel ZP mladsi 18 let  40 kB

Další články

  • Začátkem tohoto týdne jsme si přečetli, jak se Soudní dvůr EU staví ke směrnici o zbraních, k pravidlům evropské legislativní tvorby i k otázce bezpečnosti a jak si s žalobními důvody České...

  • Dnes 3.12.2019 byl uveřejněn zamítavý rozsudek ve věci žaloby Česká republika vs Evropský parlament, Rada Evropské unie podané dne 9. srpna 2017 proti novelizovanému znění směrnice Evropského...

  • Už je tomu sedm let, kdy Emil Markup s pár přáteli začal pořádat závody na motivy Lidové obranné střelby pro příslušníky aktivních záloh Armády ČR. Šlo mu hlavně o to, že armádní výcvik ve střelbě,...

  • Dne 25.11.2019 se v Bruselu konal pracovní workshop členských organizací Světového fóra střeleckých aktivit (WFSA), kterého se zúčastnili členové představenstva LEX David Karásek – autor „Analýzy...

  • Francie byla jedním ze států, který při projednávání zbraňové směrnice nejvíc tlačil na omezení samonabíjecích zbraní, zásobníků a podobně. Je zajímavé se podívat, která z navrhovaných omezení již...