LEX logo

Dne 20.4.2016 proběhlo další jednání výboru IMCO k revizi směrnice o zbraních. Zpravodajka výboru Vicky Ford zahájila jednání stručným souhrnem nejdůležitějších pozměňovacích návrhů, které v souvislosti se směrnicí navrhla a nastínila další postup:

 • palné zbraně upravené na střelbu slepými náboji mají zůstat zařazeny ve své původní kategorii (např. kategorie B zůstane v kat. B),
 • nezvratně znehodnocené zbraně vyjmuty z působnosti směrnice, nutnost upravit samotné prováděcí nařízení EK o znehodnocování zbraní,
 • zbraně vyrobené jako zbraně poplašné (nelze-li je upravit na střelbu ostrými) vyjmuty z působnosti směrnice,
 • navržen seznam hlavních částí zbraně (zásobník tam není) a bude ještě upřesněno, které hlavní části zbraně mají být značeny,
 • sdílení informací – ve spolupráci s Europolem budou připraveny konkrétní návrhy (nutnost posoudit aspekty informační bezpečnosti a ochrany dat),
 • skladování zbraní – většina členských států již má zavedená pravidla, návrh stanoví minimální standard,
 • zdravotní prohlídky – v rámci subsidiarity by měla být tato problematika ponechána na členských státech, podmínkou je pouze zavedení určitého systému,
 • prodej prostředky dálkové komunikace – měl by zůstat i nadále povolen, ale finální část transakce se má odehrát osobně na prodejně, další možnou alternativou jsou přísnější požadavky na prodej střeliva,
 • udělování výjimek – ponechána možnost členských států i nadále udělovat výjimky na držení zbraní kat. A, ale jejich počet musí být striktně limitován (žádné plošné udělování),
 • kategorie A6 a A7 – kategorie A7 (zbraně mající vzhled zbraní samočinných) zrušena, tyto zbraně jsou opět zařazeny do kat. B. Protože se ze strany členských států objevily výhrady k zákazu kat. A6 (konverze ze samočinných), prosí paní Ford o další alternativní návrhy,
 • modifikace a úpravy – další návrh ještě blíže upřesní tyto definice, v potaz budou brány i obavy týkající se dopadů na přebíjení střeliva,
 • značení zbraní – nové požadavky na značení se nemají vztahovat na historické zbraně, což bude v návrhu upřesněno,
 • v návrhu bude také blíže specifikováno, co je myšleno modifikací nebo úpravou zbraně.

Paní Ford také přítomné ujistila, že se nebrání dalším novelám nebo návrhům. Uzávěrka pro podání pozměňovacích návrhů byla navíc posunuta na 28.4. Poté již stínoví zpravodajové a ostatní účastníci směřovali své pochvaly, výhrady a upřesňující dotazy paní Ford či do pléna. Debata se nesla v konstruktivním duchu a povětšinou padaly návrhy pro legální držitele potěšující, zejména požadavek, aby byly zbraně kat. A 6 (konverze ze samočinných) přesunuty zpět do kategorie B. S tím však nesouhlasil Pascal Durand (Zelení), ani představitel Komise. Ten opět ujišťoval, že Komise nechce zakázat všechny samonabíjecí zbraně, ale jen ty, které by mohly být použity k páchání masových vražd. Tentokráte měl na mysli vojenské zbraně pocházející z Izraele (že by kalašnikov ztratil něco ze své magičnosti?) a upravené na samonabíjecí. Ze strany některých členů výboru se také nesly výhrady k zařazení sebeobrany jako legitimního důvodu pro držení zbraně. Paní Ford tedy přítomné ujistila, že neměla na mysli plošné vydávání povolení, ale že se i nadále bude jednat o praxi zcela výjimečnou. Do návrhu byla zahrnuta proto, že ji zákony ve většině členských států tak jako tak „umožňují“.

Dne 21.4.2016 proběhlo jednání výboru LIBE k revizi směrnice o zbraních. Stínoví zpravodajové i další účastníci sdělovali své výhrady převážně směrem k návrhu Komise a o konkrétních návrzích z dílny výboru LIBE se nediskutovalo. Většina členů výboru Komisi vytýkala hrubé nedostatky – zaměření se na „boj“ proti legálním držitelům zbraní namísto černého obchodu se zbraněmi, chybějící dopadová studie, kategorizace zbraní na základě vzezření a jiné „zlepšováky“, které jen byrokraticky zatíží legální držitele a terorismu se nikterak nedotknou. Většina členů se shodla, že mezi jediné pozitivní aspekty směrnice patří části zabývající se značením zbraní, přeshraniční výměnou informací mezi členskými státy, standardy pro znehodnocování zbraní a bezpečné skladování. Nicméně i tak je třeba jistých úprav. Naopak se lišily názory na soukromé sběratele, prodej on-line, zdravotní prohlídky a pětiletou platnost povolení (zbrojních průkazů) - někteří souhlasili s návrhem Komise, jiní by zachovali status quo nebo ponechali regulaci na členských státech. Celkem bylo ve výboru ke směrnici předloženo 296 pozměňovacích návrhů, a dle pana Jussi Halla-aho se jich nejvíce týkalo zákazu samonabíjecích zbraní a nutnosti znehodnotit všechny zbraně kategorie A v muzeích a soukromých sbírkách. I když debata pro legální držitele vyznívala spíše pozitivně, tak i zakazovači vyjádřili svůj názor a nikterak se netrápili potřebou předložit nějaké argumenty. Paní Gomes z Portugalska prohlásila, že souhlasí s držením zbraní armádou a pro účely obrany státu, ale všechny ostatní je třeba zakázat. Tato směrnice je navíc potřebná a ona sama nesdílí názory svých kolegů, kteří ve skutečnosti argumentují pro zbraňovou lobby a maskují ji jako myslivce a sběratele. Taktéž výroky zástupkyně Komise legální držitele nepotěšily. Nejdříve přítomné ubezpečovala, že Komise v žádném případě nechtěla legální držitele házet do jednoho pytle s teroristy, protože si je vědomi toho, že se jedná o bezproblémové a zákona dbalé občany. Poté však v další minutě svého projevu prohlásila: „Jde nám o to, a jsem si jistá, že s většinou z vás se na tom shodneme, že nechceme vidět samonabíjecí verze tzv. útočných zbraní vyrobených pro policii a armádu v rukou sportovních střelců. A nemyslím si, že samonabíjecí kalašnikov je ten typ zbraně, který bychom chtěli vidět na legálním trhu a dostupný pro každého.“ Výbor LIBE bude o svém stanovisku k návrhu směrnice hlasovat 28.4.

Marta Kyršová