LEX logo

Minulé úterý proběhlo ve výboru IMCO evropského parlamentu slyšení, ve kterém zpravodajka Vicky Ford informovala členy výboru a veřejnost o stavu jednání v trialogu ohledně zbraňové směrnice. Ne každý měl možnost to sledovat, proto přinášíme stručný souhrn.

Vicky Ford nejdříve uvedla, že v týmu stínových zpravodajů převažuje vůle uzavřít trialog před koncem tohoto roku (další kolo trialogu probíhá dnes 5. 12., pozn. LEX). Parlament a Rada se shodují na tom, že by měly být zakázány samonabíjecí zbraně se zásobníkem na velký počet nábojů (blíže neurčeno kolik) s tím, že mají být zavedeny výjimky (ovšem silně omezené, podmíněné a nenárokové) pro sportovní střelce. Dále se dotkla otázky samonabíjecích zbraní vyrobených z automatických, které měly být podle návrhu Rady zakázány. Podle návrhu Parlamentu měly být nadále povoleny s tím, že Komise vydá technické specifikace, které zajistí, že takto předělané zbraně nepůjdou upravit zpátky na automatické. Tento návrh byl zamítnut a trialog se přiklonil k zákazu, protože Komise prohlásila, že takové technické specifikace nechce vydávat.

Toto si zaslouží zdůraznění, protože je to dokladem stavu demokracie v EU:

Nevolení bruselští byrokrati (placení z daní občanů) řekli zákonodárcům (voleným těmi občany, kteří platí ty daně), že něco nechtějí v zákoně, PROTOŽE TO NECHTĚJÍ DĚLAT. A zákonodárci ucouvli a vyškrtli, co se Komisi nelíbilo.

Rada a Parlament se nicméně shodují také na tom, že kdo takovéto zbraně už má, tomu by měly zůstat. (Asi je jim také jasné, kolik by jich bylo opravdu odevzdáno, pozn. LEX) Parlament také navrhuje, aby tyto „už existující“ zbraně bylo povoleno i převést na jinou osobu (tj. obchodovat s nimi).

U znehodnocených zbraní se Parlament drží své pozice - nově se zbraně budou znehohodnocovat podle jednotných technických postupů, zbraně dosud znehodnocené podle národních postupů zůstanou legálně v držení svých majitelů. Ti je ale nebudou smět prodat, dokud Komise nepřezkoumá postupy, kterými byly zbraně dosud znehodnocovány. Ty postupy, které shledá dostatečnými, budou dodatečně uznány a zbraně jimi znehodnocené bude možno prodávat.

Dále se Rada a Parlament dohadují na dalších výjimkách ze směrnice, například pro členy armádních záloh (jako jsou např. švýcarské a finské).

Nakonec přišla řeč na délku platnosti zbrojních průkazů, u které se Rada i Parlament shodují na tom, že by měla být maximálně pět let. Parlament navrhuje, aby toto omezení neplatilo pro země, kde mají zaveden systém nepřetržitého zdravotního dohledu (např. povinnost lékaře hlásit relevantní změny zdravotního stavu, pozn. LEX)

Po Vicky Ford se o slovo přihlásila jedna ze stínových zpravodajů směrnice, česká poslankyně Dita Charanzová. Poukázala na to, že návrhy Komise i Rady jsou nedomyšlené a Komise dodnes nevysvětlila důvody ani nepředložila žádná fakta, která by ukazovala potřebu omezovat legální držení zbraní. Připomněla také, že nedostatečné standardy znehodnocování zbraní opravdu jsou velkou bezpečnostní dírou, kterou ale podle současně platné směrnice měla právě Komise uzavřít už před sedmi lety. Také zdůraznila, že Komise křičí, že se novelizace směrnice táhne už víc než rok, a přitom za celý ten rok nebyla schopna vypracovat studii odborného posouzení dopadů, která je povinnou součástí předepsaného legislativního postupu.

„Pod politickým tlakem tu rozhodujeme od stolu, aniž bychom věděli, jaký to bude mít efekt“, řekla Charanzová. Dále připomněla, že bylo uspořádáno několik konzultací s odborníky a s veřejností, na jejichž výsledek ale nebyl brán žádný ohled. „K čemu tedy ty konzultace slouží? Proč je vlastně děláme?“, ptala se. „Lidé nám nerozumí a jsou právem rozhořčeni. Těžko se bude vysvětlovat, že boj s terorismem bude v EU znamenat omezování práv a svobod běžných občanů“. Na závěr prohlásila, že její frakce se pod žádným politickým tlakem necítí a nehodlá schválit špatnou normu jen proto, aby byla celá záležitost rychle uzavřena.

Na Ditu Charanzovou navázal finský poslanec Jussi Halla-Aho, který zdůraznil, že navrhované zákazy legálních zbraní jsou politicky motivované. „Vlády jistých členských států chtějí drakonická omezení podobná britským, ale netroufají si to udělat na národní úrovni, protože mají strach z voličů - takže chtějí, aby za ně špinavou práci odvedla EU. My tu ale zastupujeme občany a máme hájit JEJICH práva a svobody“, řekl. Pak kritizoval také samotnou konstrukci návrhu. „Jaký má smysl něco zakázat a pak udělat dlouhý seznam výjimek? Nevymahatelné a neproveditelné normy prostě nejsou dobrý zákon.“ Zmínil také fabulace a mystifikace, kterých se komise dopustila při prosazování své pozice. „Pokud se bereme vážně, neměli bychom přijmout kompromis vycházející z mylných předpokladů a vymyšlených dat.“

Pak se ovšem stalo něco, co znovu odhalilo otřesné politické poměry panující v EU. O slovo se přihlásila francouzská poslankyně Virginie Roziere a v podstatě řekla, že to vše už bylo řečeno a postoj IMCO byl odhlasován, takže nechápe, proč to se to znovu vytahuje a řeší. Celé to dorazila paní Ford prohlášením, že o zákazu zbraní s velkými zásobníky už výbor IMCO hlasoval a že dosud držené zbraně se přece nikomu brát nebudou, takže se vlastně nikomu nic nezakazuje.

Pak se přihlásil o slovo poslanec Jiří Pospíšil, který poukázal na právní aspekt takového zákazu: pokud by dosud držené zbraně zůstaly legální, ale nabývání nových zbraní tohoto typu by bylo zakázáno, pak by směrnice vlastně rozdělila občany na dvě kategorie, kde by jedni měli dovoleno něco, co by druzí měli zakázáno. Vicky Ford na to odpověděla, že proto se v návrhu počítá s výjimkami, aby si takovou zbraň mohli koupit například i sportovní střelci, kteří si ji nestihli koupit před vydáním zákazu, a proto také parlament navrhuje, aby se s dosud drženými zbraněmi smělo i obchodovat.

Výjimku na dosud držené zbraně podpořila i německá poslankyně Evelyn Gebhart s tím, že o zavedení takové výjimky žádala i policie a státní zastupitelství kvůli obavám, že zakázané zbraně prostě zmizí. Podle paní poslankyně by bylo samozřejmě nejlepší, kdyby takové zbraně prostě neexistovaly, ale když už existují, tak ať se aspoň zakáže jejich další nabývání.

Vicky Fordová uzavřela jednání s tím, že jde pouze o zprávu z trialogu, který stále pokračuje.

David Karásek
mluvčí LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s.