LEX logo

Dostali jsme z médií dotaz, jaké změny byly v zákoně o střelných zbraních a střelivu provedeny v důsledku tragické události v Uherském Brodě před třemi lety. Jelikož jde o důležité téma, rozhodli jsme se publikovat souhrn těchto legislativních změn.

Poznámka: současně s těmito změnami byly v zákonu učiněny změny reagující na výbuch muničního skladu ve Vrběticích. Tyto změny nejsou v tomto výčtu uvedeny.

Původní stav (před novelizací):

Zdravotní prohlídky

Posouzení zdravotní způsobilosti provádí praktický lékař, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz (nebo jeho prodloužení) evidován k lékařské péči. Tento lékař je oprávněn si podle své úvahy vyžádat vyšetření u lékaře - specialisty. Posuzující lékař vždy ví, zda jeho pacient je či není držitelem ZP – tato informace se zaznamenává do zdravotní dokumentace a v případě změny praktického lékaře je předávána novému ošetřujícímu lékaři. (Pokud žadatel o zbrojní průkaz nedostane ZP ze zdravotních důvodů, i tato informace se zaznamenává do zdravotní dokumentace, včetně těch důvodů.)

Každý lékař, který zjistí nebo nabude důvodné podezření, že držitel ZP nesplňuje podmínky zdravotní způsobilosti, musí informovat jeho ošetřujícího lékaře. Ten je pak povinen provést nové posouzení zdravotního stavu a v případě potvrzení podezření informovat příslušný útvar policie. (Totéž samozřejmě platí, pokud takové podezření nabude sám ošetřující lékař.) Jiný lékař než ošetřující však nemusí vědět a před novelizací neměl jak zjistit, že dotyčný je držitelem ZP.

Pravidelnou zdravotní prohlídku musí držitel ZP podstoupit při každém obnovení ZP, tedy každých 10 let.

Mimoto má policie pravomoc si vyžádat mimořádnou zdravotní prohlídku kdykoli při odůvodněném podezření (např. z informací od rodiny, z okolí, z kontaktu se samotným držitelem atd.) na ztrátu zdravotní způsobilosti. Držitel se v takovém případě má dostavit k svému lékaři, který provede nové posouzení. Lhůta procesu byla před novelizací stanovena na 1 měsíc. Zjistí-li lékař, že držitel ZP již nesplňuje podmínku zdravotní způsobilosti, zahájí policie řízení pro odebrání ZP a zbraní.

Pravomoci policie

Každý policista má oprávnění zadržet zbrojní průkaz a zbraň, aby držiteli zabránil v činnosti porušující zákon.

Útvar policie příslušný k místu bydliště držitele ZP je povinen zahájit řízení pro odebrání zbrojního průkazu a zbraní, pokud zjistí, že držitel ZP již nesplňuje některou z podmínek vydání ZP.

Útvar policie příslušný k místu bydliště držitele ZP je také oprávněn zajistit (tj. dočasně odebrat) ZP a zbraně držiteli, který je stíhán pro úmyslný trestný čin nebo některé přestupky. 

Popis události v Uherském Brodě

Pachatel byl své rodině a okolí znám jako problematická a duševně nestabilní osoba, která byla opakovaně řešena městskou policií pro přestupky proti veřejnému pořádku. Tito lidé z okolí pachatele se obrátili na policii s informacemi o jeho stavu a s návrhem na odebrání zbrojního průkazu. Policie proto využila možnosti jí dané zákonem a vyzvala pachatele, aby se dostavil k mimořádné zdravotní prohlídce, která měla určit jeho zdravotní způsobilost k držení a nakládání se zbraněmi. Pachatel se však k lékaři nedostavil a místo toho spáchal svůj čin.

Opatření přijatá v důsledku tohoto případu

Pravomoci policie (odkaz na přesné znění)

Pravomoc policisty odebrat zbraň osobě porušující zákon byla doplněna o pravomoc odebrat zbraň osobě, u níž existuje důvodné podezření, že došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení jeho života nebo zdraví anebo života nebo zdraví jiných osob. Pravomoc vyžádat si mimořádnou zdravotní prohlídku tak byla doplněna o pravomoc předběžně zadržet zbrojní průkaz a zbraně až do jejího vykonání, aby se v podobných případech zabránilo zneužití zbraně v kritické době mezi zjištěním podezření na špatný zdravotní stav a lékařským potvrzením tohoto stavu. Doba, kterou má držitel ZP na podstoupení mimořádné zdravotní prohlídky, se zkrátila z 1 měsíce na 10 pracovních dnů.

Policista má v takovém případě také pravomoc vstoupit na pozemek či do obydlí, pokud je to k zadržení ZP nebo zbraně třeba. Nejdříve však musí držitele k vydání ZP a zbraní vyzvat; pokud držitel chce výzvě vyhovět a ZP a zbraně vydat, policista na pozemek či do obydlí vstoupit nesmí a musí počkat, až mu držitel ZP a zbraně přinese.

Pravomoci lékařů (odkaz na přesné znění)

Původně navrhovaná povinnost lékařů při podezření na špatný zdravotní stav nahlížet do Centrálního registru zbraní a zjišťovat, zda je pacient držitelem zbrojního průkazu, nakonec neprošla pro nesouhlas samotných lékařů. (připomínky České lékařské komory)

Místo toho bylo zavedeno oprávnění lékaře, který má pochybnosti o zdravotním stavu pacienta, se dotázat místně příslušného útvaru policie, zda jde o držitele ZP. Pokud se zjistí, že ano (nebo to ví z jiného zdroje, např. od rodinných příslušníků apod.), je lékař povinen kontaktovat lékaře, u kterého je držitel registrován, a o svém podezření ho informovat. Pokud má navíc podezření, že by držitel mohl být kvůli svému zdravotnímu stavu nebezpečný, je povinen o tom informovat i policii (která má povinnost dále jednat výše zmíněným způsobem, tj. vyžádáním mimořádné zdravotní prohlídky, případně předběžným zadržením zbraní).

Další opatření

Dne 01.10.2016 byla spuštěna evidence přestupků, kterou vede Rejstřík trestů a do které má Policie ČR dálkový přístup. Tím se zlepšuje dohled nad spolehlivostí, která je také jednou z podmínek získání (popř. odebrání) zbrojního průkazu.

David Karásek
Člen představenstva LEX z.s.