LEX logo

Udělejte si vlastní obrázek o objektivitě a nezaujatosti lidí, kteří dostali absolutní pravomoc a nulovou odpovědnost (o penězích nemluvě) při rozhodování o právu na zbraň na Slovensku. Přečtěte si, jak tito lidé držitele zbraní a priori vnímají. Pozor - jen pro silné žaludky.

http://www.komorapsychologov.sk/skpweb/?q=stanovisko-skp-k-zakonu-o-zbraniach-strelive

---------------------------

Prečo samostatne zdravotná a psychická spôsobilosť a prečo psychologické vyšetrenie.

1. Zbraň je nástroj, predmet, prostriedok, ktorým sa bojuje, umožňuje používateľovi dôraznejší a účinnejší útok. Ide teda o špecifický nástroj, ktorý má osobu alebo zviera zneškodniť/ zabiť , zraniť/ alebo zastrašiť, preto soba, ktorá má zbraň musí dostatočne regulovať svoje správanie a konanie a to je možné iba vtedy, že je psychický spôsobilá.

2. Používanie zbrane nie je vo všeobecnom záujme, ale iba v záujme určitej špecifickej skupiny osôb/poľovníci, zberatelia, športoví strelci alebo profesii/ armáda, polícia, SBS/ a štát určuje za akých podmienok sa bude používať. (Pozn.: Povšimněte si, že sebeobrana nebyla ve výčtu vůbec zmíněna.)

3. Používateľ alebo držiteľ zbrane musí byť v prvom rade zdravotne a psychicky spôsobilý, aby neprišlo nedovolenému použitiu zbrane následkom stresu alebo frustrácie, choroby, poruchy. Motorické zručnosti a fyzický zdravotný stav u špecifickej skupiny osôb nie je až taký dôležitý.

4. Väčšina štátov EU požaduje preukázanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti u žiadateľov o zbrojný preukaz. (pozn: Lež - Slovensko je po této úpravě jediný stát EU, kde je povinně vyžadováno klinickopsychologické vyšetření pro všechny držitele. Ani Anglie nebo Německo tak přísné podmínky nemají.)

5. Vyšetrenie psychickej spôsobilosti je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej spôsobilosti. Podľa základnej definície Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/, je zdravie „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej rovnováhy“. Túto definíciu prevzali nielen profesné organizácie, ale i zákonodarcovia skoro na celom svete. Uvedená myšlienka je zapracovaná i vo všetkých legislatívnych normách slovenského zdravotníctva a zdravie je vnímané komplexne ako stav somatickej, psychickej i sociálnej rovnováhy. Aj v zákon č. 8/2009 Z.z zákonodarca jednoznačne rozlišuje a určuje, ktoré úkony má vykonať lekár a ktoré psychológ.

6. Je dôležité, aby odborné psychologické vyšetrenia vykonávala presne zadefinovaná skupina odborníkov, v danom prípade klinickí psychológovia, ktorí okrem základnej špecializácie, absolvujú ešte ďalšie odborné preškolenie zamerané na aktuálnu situáciu a súčasný stav poznatkov v tejto oblasti a z oblasti forenznej psychológie..

7. Psychologickým vyšetrením je potrebné okrem intelektových a výkonových predpokladov, cielene zistiť hlavne výskyt porúch osobnosti ( napr. asociálna porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti a pod.- v zmysle medzinárodnej klasifikácie chorôb), ktoré sú kontraindikované pre žiadateľov o zbrojný preukaz.

8. Cielený psychodiagnostický biografický rozhovor, ktorý je súčasťou psychologického vyšetrenia, umožňuje psychológovi posúdiť prípadné rizikové faktory v osobnej, rodinnej, pracovnej alebo zdravotnej anamnéze s ohľadom na výsledky psychodiagnostických metód v globalných bio-psycho-sociálnych súvislostiach psychického stavu.

9. Pri psychologickom vyšetrení ide o to, či u žiadateľa sa vyskytuje porucha osobnosti alebo nie. Nie je dôležité, či pri psychologickom vyšetrení sa zistia niektoré črty, správanie vyskytujúce sa u jednotlivých porúch osobnosti, dôležité je, či sa potvrdí porucha osobnosti. Výskyt niektorých čŕt ešte nehovorí o poruche osobnosti. Toto je možno zdroj veľkého odporu zo strany vlastníkov zbraní, držiteľov zbrojného preukazu.

10. Psychologické testy vedia s veľkou pravdepodobnosťou odhaliť priamu alebo skrytú agresivitu osobnosti.

11. Psychologické testy zachytávajú aj problémy s alkoholom, sklony k jeho zvýšenej konzumácii.

12. Psychologickým vyšetrením sa odhaľuje rozpor medzi vonkajšou a vnútornou motiváciou vlastniť zbraň.

13. Psychologické testy sú tiež zamerané na organické poškodenie CNS, ktoré by mohlo spustiť rizikové správanie. Rozbiehajúce sa organické poškodenie je problém diagnostikovať len na základe zmien v správaní.

14. Prečo periodicita – aby sa zistilo či črty správania neprerástli do poruchy osobnosti. Ideálna je doba 5 rokov, maximálne 7 rokov. 10 rokov pre platnosť psychickej , resp. zdravotnej spôsobilosti je veľmi dlhá doba, vzhľadom na rôzne faktory pôsobiace na osobnosť človeka.( vek, úrazy, psychologické traumy, stresové situácie a pod.)

15. Vhodné by bolo, aby u osôb starších ako 65 rokov, bola povinnosť dokladovať zdravotnú a psychickú spôsobilosť každé dva roky, pretože tu je riziko organických zmien na mozgu v dôsledku veku.

16. Každé psychologické vyšetrenie, ktoré má posúdiť psychický stav určitej špecifickej skupiny osôb má významný preventívny charakter. Zvyčajne identifikuje najzávažnejšie prípady, kedy by sa zbraň nemala prideliť. Pri poslednom preventívnom psychologickom vyšetrení žiadateľov a držiteľov o zbrojný preukaz v rokoch 1993-95, 9250 osôb t.j. cca 5 % z 185 000 vyšetrených žiadateľov nepreukázala schopnosť nosiť a držať zbraň a cca 11 % t.j. 20350 osôb nepožiadalo o predĺženie zbrojného preukazu.

17. Vlastniť zbraň má vždy psychologickú výpovednú hodnotu o jeho držiteľovi. Môže signalizovať jeho velikášske sklony, tendenciu ovládať a zastrašovať iných, ako aj celú škálu komplexov ako je nízke sebavedomie, úzkosť a strach. Eliminovanie týchto jedincov, by malo byť hlavným cieľom posúdenia psychickej spôsobilosti nosiť a držať zbraň. (Pozn.: byl jsem u soudu, kde se řešilo použití palné zbraně v sebeobraně. Psycholožka předkládala posudek na střelce - bezúhonný, dobře socializovaný, nadprůměrné inteligence etc., pouze na konci bylo: "Zájem o zbraně svědčí o zvýšené agresivitě." Na dotaz obhájce, zda u obviněného zjistila ještě nějaké jiné známky agresivity, vyštěkla: "Já myslím, že to stačí!")

18. Vlastnenie a držanie zbraní patrí medzi luxusné hobby. Čiastky vynaložené na zbraň, náboje a ostatné potrebné strelecké pomôcky, presahujú často finančné možnosti bežného človeka. Určite „zbrojárska loby,“ zavedením navrhovaných opatrení, príde o značnú časť svojej klientely. (pozn: pokud je toto uváděno jako důvod pro zavedení psychotestů, dalších důkazů "objektivity" snad netřeba.)

19. Štát musí zabezpečiť, aby zbraň bola daná osobe psychický a fyzický zdravej, na dostatočnej morálnej a mravnej úrovni. 


PhDr. František Skokan, prezident SKP