LEX logo

V bezpečnostní zprávě za rok 2006 se opět objevila okřídlená větička, že je třeba zpřísnit držení zbraní. Kdyby tato zpráva měla charakter pouhého sdělení, nechala by nás klidnou. Avšak tato zpráva slouží jako relevantní podklad pro stanovení náplně činnosti m.j. i Policejního prezidia na další rok. Vzhledem k tomu, že získat informace z prezídia je většinou složité, rozhodli jsme se oslovit přímo ministra vnitra.

Vážený pan

MUDr. Mgr. Ivan Langer

ministr vnitra

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 3

170 34, Praha 7

V Praze dne 2.4.2007

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti se “Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005“. Jako jeden z bodů této zprávy je požadavek na zpřísnění nabývání a držení zbraní.

Zbrojní zákon č. 119 / 2002 Sb., který tuto oblast řeší, je zcela harmonický z evropskou legislativou a naprosto odpovídá požadavkům Směrnice Rady Evropského společenství č.91 / 477 CEE. A i když odhlédneme od legislativních hledisek, je požadavek na zpřísnění v této oblasti neodůvodněný. Statistiky zcela jednoznačně vypovídají, že legální držení zbraně nepředstavuje žádný kriminogenní faktor, tím méně významný. Navíc se obáváme, že by se snížila důvěra občana ke státu tím, že by se neodůvodněně a často měnily zákonné normy. Neodůvodněnost tohoto kroku lze doložit například tím, že v navrhované novelizaci zákona č. 119 / 2002 Sb. všechny zúčastněné strany na připomínkovém řízení připomínkovaly právě body směřující k tomuto zpřísnění. Tato novelizace byla velmi rozumně Vámi zamítnuta.

Zákon č. 119 / 2002 Sb. zcela jistě není optimální, ale v oblasti občanské nevyžaduje žádné tak výrazné změny. Pokud praxe minulých let ukázala nutnost některých změn, pak je to v oblasti podnikatelské. Bylo by vhodné systémově a režimově oddělit oblast občanskou od podnikatelské. Díky dosavadní provázanosti obou oblastí dochází k nejasnostem a rozdílným výkladům zákona a to i podle krajů. Je to jev velmi nežádoucí, který by bylo potřeba odstranit upřesněním zákona.

Občanské sdružení LEX se významně podílelo na tvorbě stávajícího zbrojního zákona a rádi Vám nabízíme svou pomoc a své znalosti při případné tvorbě zákona nového.

Za sdružení LEX:

Ing. Antonín Baudyš CSc., prezident sdružení

Stanislav Gibson, ředitel kanceláře