LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 14 - České Budějovice. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Faktor Ladislav JUDr.

Jakubcová Sýkorová Blanka MUDr.

Pána Lubomír doc. PhDr. Mgr. Ph.D., dr. h. c.

Paukejová Marie Ing.

Procházka Miloslav Ing. CSc.

Schötz Richard

1) Myslím si, že každý bezúhonný občan ČR by měl mít právo nabývat a nosit zbraň. Ostatně to je jeden z principů demokratického státu, poskytnout občanovi právo na efektivní a spravedlivou obranu. Naše strana je jednoznačně proti snahám Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků. Legislativní podmínky v ČR považujeme za naprosto vyhovující a bezproblémové.  Jsem přesvědčen, že každé další úpravy zákonů v této oblasti by měly být řešeny výhradně vlastní legislativou jednotlivých členských států.

2) Evropskou směrnici o regulaci a držení některých zbraní, která europarlamentem prošla letos v březnu, Česko nepodpořilo a nesouhlasí s ní! A jak se zdá, tohle je za to odveta.

3) Já osobně si myslím, že EU nemá k přijetí pro směrnice o zbraních dostatečnou pravomoc. Cílem opatření je totiž zajištění bezpečnosti a za to jsou pokud vím zodpovědné jednotlivé členské státy. Dalším problémem je, že EU neposoudila, jaké bude mít tato směrnice dopady na jednotlivé státy a proto je minimálně nepřiměřená a nevede ani k posílení bezpečnosti, ani k lepšímu fungování vnitřního trhu. Obsahuje řadu nejistých pravidel a to je další z důvodů, proč by měla být zrušena. Česká vláda má též za to že je i diskriminační. Jeden z bodů zvýhodňuje Švýcarsko, neboť vysloužilí Švýcarští vojáci si mohou ponechat jednu vojenskou zbraň. Tuto praktiku naplňuje země již padesát let a právě takovému systému dává směrnice v článku 6 výjimku. Podle ČR tedy byl pro Švýcarsko tento bod přímo vykonstruován.

4) Pokud je mi známo, tak vznik národní domobrany České Republiky iniciuje Strana Národní demokracie. Vstupem do Národní domobrany nevzniká ale ke straně Národní Demokracie žádný, zdůrazňuji žádný Závazek. Takže tato strana chápe činnost spojenou s Národní domobranou především jako vlasteneckou povinnost. Ovšem využití domobrany pro obranu státu? S tím nelze souhlasit. Důvodem je především nedostatečný výcvik jejích členů a proto hrozí velké množství konfliktů a použití zbraní na nevhodný cíl. Na rozdíl například od ostatních ozbrojených složek státu nemusí být členové domobrany apolitičtí a nepodléhají jednotnému velení při reakci na nějakou vyhrocenou situaci, která úzce souvisí s ohrožením a bezpečností ČR.

Šesták Jiří Ph.D.

Tampír Štěpán Ing.