LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 29 - Litoměřice. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Dobeš Josef Mgr.

Chlupáč Ladislav Mgr.

Jiránek Miroslav MUDr.

Novotný František

Rath David MUDr.

Šenfeld Josef Ing.

1) Jsem plně pro zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, budu objajovat možnost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu. Jsem proti snahám Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považuji stávající legislativní podmínky v této oblasti v České republice za naprosto vyhovující.
Jakékoli další úpravy zákonů v této oblasti by proto měly být do budoucna výhradně řešeny vlastní legislativou jednotlivých členských států, a to vždy pouze po nezbytné celonárodní diskuzi.      

2) Jedná se o odvetu za evropskou směrnici o regulaci držení některých zbraní. Ta europarlamentem prošla letos v březnu a Česko s ní nesouhlasí.

3) Text žaloby uvádí, že EU nemá k přijetí směrnice o zbraních dostatečnou pravomoc. Cílem opatření je totiž zajištění bezpečnosti, za niž jsou odpovědny členské státy. Pravomoci by měla EU – podle výkladu ČR – pouze v tom případě, že by směrnice odstraňovala překážky vnitřního trhu. ČR si dále stěžuje, že EU neposoudila, jaké bude mít směrnice dopady. Směrnice je tak podle Česka nepřiměřená a nevede ani k posílení bezpečnosti, ani k lepšímu fungování vnitřního trhu. Navíc obsahuje řadu nejasných pravidel, což je dalším důvodem k tomu, proč by měla být zrušena. Česká vláda má též za to, že jeden z bodů směrnice je diskriminační a zvýhodňuje Švýcarsko nad ostatními zeměmi. Vysloužilí švýcarští vojáci si totiž mohou ponechat jednu vojenskou zbraň, což země uplatňuje již po dobu padesáti let. A právě takovému systému dává směrnice v článku 6 výjimku. Podle ČR je tedy tento bod pro Švýcarsko přímo „vykonstruován“.

4) Vznik Národní domobrany České republiky iniciuje politická strana Národní demokracie. Vstupem do Národní domobrany však ke straně Národní demokracie nevzniká žádný závazek, členství nebo jakákoli jiná spojitost. Metodickou činnost spojenou s otázkami domobrany chápe ND jako svoji vlasteneckou povinnost. S angažováním domobrany na obraně státu nesouhlasím (nedostatečný výcvik, nebezpečí konfliktů a použití zbraní).

Štěrba Ondřej MUDr.

1)  V zásadě je  nynější legislativní ukotvení těchto principů vyhovující,  s dostatečnou mírou kontroly. Sám jsem několik let držitelem zbrojního průkazu skupiny E a příprava a zkoušky k jeho získání byly oprávněně striktní. Tzv. "americky" model téměř volného nakupování střelných zbraní nevede k větší míře bezpečí společnosti, jak je vidno ze zkušeností z USA. Alternativou je posílení Aktivních záloh AČR či jiných forem de facto domobrany.

2) zde záporná odpověď- s odkazem na komentář výše.

3) Upřednostnit naši legislativu, i při riziku konfrontace s EU směrnicemi a judikaturou, rozpor řešit přirozeně eskalovaným jednáním s protistranou hájit nejen v tomto případě naší suverenitu v pro nás klíčových rozhodovacích procesech. Nacházet v tomto kontextu spojence v dalších zemích EU.

4) Zcela určitě ano, znovu odkazuji na komentář v bodě 1. Tedy Domobrana, dejme tomu po vzoru Švýcarska, dále aktivní vzdělávací proces s praktickým nácvikem sebeobranných dovedností a to nejen střeleckých, po vzoru např. Izraele. Posílit personálně i logisticky Aktivní zálohy AČR. Zapojit v tomto dobrovolném, ale prestižním úsilí i členy Mysliveckého svazu, kteří jsou většinově dobře organizovaní střelci. Podporovat modernizaci stávajících a vznik nových střelnic, zde třeba s využitím zkušeností bývalých členů AČR, myslivců, bývalých příslušníků PČR. Zapojit a finančně ocenit, nejen v tomto procesu veterány AČR.

5)  Svůj vzkaz střelecké komunitě bych rád koncipoval jako prosbu o mou podporu v senátní volbě. Pokud budu zvolen, velmi rád a velmi důrazně budu prosazovat vše, co jsem výše uvedl, i ve spolupráci s našimi poslanci, senátory a zastupiteli v krajské a municipální samosprávě. Musíme klást důraz na smysluplné vyzbrojení části obyvatel, abychom mohli společně pomoci naší armádě a policii chránit to , co je nám drahé. Jsme v této zemi více než 1000 let a musí zůstat naše- v tom nejvlastnějším smyslu slova.

Uhlík Libor

Vondrouš Jan