LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 32 - Teplice. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Barta Josef

Bergman Zdeněk RNDr.

Freimann Eugen Sigismund PhDr. ThDr. Mgr. Ph.D., M.A.

1) Prosazuji jako základní princip a budu o to důrazně usilovat: "Můj dům , můj hrad" z tohoto principu je každému zřejmé, že držení zbraně na obranu svého majetku a své osoby musí být řádně legislativně ošetřeno a povoleno každému občanu ČR. Prozatím tomu takto není.

2) Právo na držení zbraní musí být součástí ústavního zákona, obdobně jako je to ve vzoru demokracie pro naše politiky v USA.  Jasně srozumitelně a bez právních kliček! To budu prosazovat.

3) Zde bych si vzal příklad z Polska, Maďarska a hájil národní zájmy a ne jakékoliv směrnice Evropské komise. Česká republika, ačkoliv je členem EU, je stále suverénní stát a aktér mezinárodního práva. Směrnice EU nejsou akty mezinárodního práva!

4) Zde jednoznačně budu prosazovat model zřízení domobrany, národní gardy a podobných projektů, které zapojují občany k aktivní ochraně své země.  Model jak by to mělo vypadat a jak by občané mohli být aktivní v těchto strukturách je třeba důkladně  právně ošetřit. Můžeme si však vzít opět příklad z USA, Švýcarska  a dalších  demokratických zemí.

Holovská Terezie PhDr.

Kubera Jaroslav

Šedlbauer Pavel Ing.

Vinický Ivan

Zahradníček Jan Bc.

1) V každé moderní, svobodné a demokratické společnosti, která je založena na principu humanity, by mělo být ospravedlnitelné, aby bylo umožněno občanům této společnosti zákonným způsobem nabývat a vlastnit střelnou zbraň z různých důvodů, které jsou zakotveny v zákoně o zbraních. Omezení těchto práv je jasným symbolem změny směru celé společnosti k totalitním principům.

2) Ano, myslím si, že právo na držení a nošení zbraně by mělo být za určitých podmínek zakotveno v ústavním pořádku. Rozhodně bych se nesnažil prosazovat svou vizi, ale podpořil bych takovou podobu, která by byla výsledkem práce odborníků, z řad bezpečnostních pracovníků, policistů, vojáků a právníků.

3) Bohužel zdůrazňuji, že nemám právní vzdělání. Přesto si myslím, že první krok, kterým bylo podání žaloby ze strany státu byl správný. Nyní budou muset být určité body směrnice implantovány do naší legislativy, s čímž ale nesouhlasím, protože si myslím, že náš zákon o zbraních a střelivu je dostatečně přísný. Další žalobu bude možné podat až v době, kdy se inkriminované implementované části směrnice, které jsou v rozporu s našim zákonem o zbraních a střelivu negativně dotknou držitelů legálních zbraní.

4) Ano, obyvatelé by určitě měli mít větší možnost se více dobrovolně podílet na zajišťování bezpečnosti našeho státu. Určitě by mělo dojít k navýšení počtů aktivních záloh, mladí by také měli mít možnost absolvovat určitou formu vojenského výcviku v AČR atd. Opět ale musím podotknout, že by tento systém měl být navržen odborníky z řad specialistů zabývajícími se touto problematikou jako jsou bezpečnostní pracovníci policisté armáda psychologové právníci atd.

5) Jen bych rád ještě dodal, že pokud mě obyvatelé teplického regionu dají své hlasy a budu zvolen do senátu, nebráním se s vaší asociací v těchto otázkách úzce spolupracovat.

Zíka Tomáš