LEX logo

Tématem třetího článku o novelizaci zákona o zbraních je vznik nové kategorie C-I. Do této kategorie patří některé zbraně, které do ní byly přesunuty z kategorií C a D.

 

 

Nejdříve ale připomeneme jednoduché pravidlo, které platí bez výjimky:

Každá konkrétní zbraň, která byla před 30. lednem 2021 legálně držena jako zbraň kat. D, zůstává zbraní kategorie D.

Zbraně kategorie C-I

Kategorii C-I lze poněkud zjednodušeně popsat jako zbraně „na registraci, ale bez zbrojáku“ a patří do ní:

Zbraně znehodnocené podle přímo účinného předpisu EU: toto se vztahuje pouze na zbraně znehodnocené po účinnosti zákona, tedy po 30. lednu 2021. Zbraně znehodnocené do té doby jsou stále zbraněmi kategorie D a mohou se jako zbraně kat. D i nadále prodávat. Rozhodným parametrem je datum znehodnocení, které je uvedeno v dokladu o znehodnocení zbraně. Jako orientační údaj může posloužit také rok znehodnocení, který je vyražen přímo na zbrani vedle znehodnocovací značky. 

Expanzní zbraně splňující podmínky dovoleného výrobního provedení: patří sem zejména tzv. 'plynovky', tedy palné zbraně určené k vystřelování dráždivé látky, a dále poplašné zbraně na slepé náboje. Podmínky dovoleného výrobního provedení, které stanoví nařízení vlády, směřují zejména k zamezení snadné úpravy těchto zbraní na ostré. Expanzní zbraně, které tyto podmínky nesplňují, se nepovažují za kategorii C-I, ale A-I (viz: Novela zákona o zbraních II: nová kategorie A-I a nadlimitní zásobníky). I zde však platí, že expanzní zbraně ověřené jako kategorie D před účinností zákona (tedy do 30. ledna 2021) zůstávají v kategorii D a mohou být jako kategorie D i dále prodávány. V případě zbraní podléhajících pouze homologaci je rozhodné datum uvedení na trh, tedy datum prvního prodeje výrobcem nebo datum dovozu do Evropské unie.

Jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo: do kategorie C-I se nově řadí tzv. "moderní předovky", tj. jednohlavňové či dvouhlavňové zbraně bez historické předlohy, které se nabíjejí zvlášť prachem a střelou. Jednohlavňové a dvouhlavňové repliky historických předovek byly přeřazeny do historických zbraní, a tím zachovány v kategorii D. Zákon nově nerozlišuje podle druhu zápalu (křesadlový, perkusní atd), proto do kategorie C-I patří například i předovky odpalované brokovou zápalkou, které byly dosud v kategorii C. Ohledně dosud držených zbraní opět platí, že konkrétní zbraně tohoto typu, které byly před 1. únorem 2021 kusově ověřeny jako kategorie D, zůstávají v kategorii D. Oproti tomu již držené zbraně tohoto typu, které byly dosud řazeny do kategorie C, o jeden stupeň klesají a nově se počítají jako zbraně kat. C-I.

Palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo střelivo určené pro výcvik ve střelbě se srovnatelnou úsťovou kinetickou energií: do kategorie C-I se nově přesunují také flobertky, u kterých se však současně ruší dosavadní limit 7,5 J úsťové energie. Nové flobertky (a další zbraně na obdobné střelivo) tak mohou být podstatně výkonnější a posloužit nejen jako plnocenné sportovní zbraně, ale také jako regulérní lovecké zbraně na drobnější zvěř, což byla ostatně v minulosti tradiční role flobertek. Ohledně dosud držených flobertek také platí, že flobertku, které byly před 1. únorem 2021 ověřeny jako kategorie D, zůstávají v kategorii D a nová kategorizace platí až pro kusy ověřené po tomto datu.

Plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně: v tomto bodě došlo v zákonodárném procesu k jistému nedopatření, na jehož nápravě se však již pracuje. U plynových zbraní měl být zrušen limit úsťové energie 16 J a nahrazen limitem ráže 6,35 mm. V legislativním procesu však došlo k opomenutí - nový limit byl do návrhu zapsán a původní nebyl vyškrtnut. Reálně naštěstí k žádnému omezení nedošlo, neboť téměř neexistují plynové zbraně, které by měly ráži vyšší než 6,35 mm a současně úsťovou energii nižší než 16 J. V Poslanecké sněmovně je v současnosti již podán návrh na změnu zákona o zbraních, který by toto nedopatření odstranil. S eliminací výkonnostního limitu plynových zbraní se tedy počítá, jen to bude o něco déle trvat. O průběhu vás budeme informovat.

Palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií nejvýše 20 J: jedná se zejména o zbraně na střelivo typu FX Simunition, které obsahuje značkovací látku a je určeno k realistickému výcviku boje střelnými zbraněmi. Zde je nutno podotknout, že kategorie C-I se vztahuje ke zbraním, nikoli ke střelivu, tedy platí pouze pro zbraně určené výlučně pro tento typ střeliva - rozhodně tedy neplatí, že by se tímto značkovacím střelivem smělo střílet mimo střelnici i z ostrých zbraní, i kdyby to bylo technicky možné.

Pozn: mluvíme zde o PALNÝCH zbraních: plynové zbraně vystřelující střely se značkovací látkou (tj. paintball) stále zůstávají v kat. D.

Signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm: do kategorie C-I nově spadají také signální zbraně s ráží max. 16 mm (signální zbraně s vyšší ráží spadají do kat. B, stejně jako dosud). Zde je nutno podotknout, že to platí pouze pro signalizační prostředky na principu palné zbraně; na signalizační prostředky, které jsou schválené jako pyrotechnika, se zákon o zbraních nevztahuje. I zde také platí, že signalizační zbraně ověřené před 1. únorem 2021 jako kategorie D zůstávají v kategorii D.

Elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser): Tasery jsou zbraně vystřelující dráty s elektrodami, kterými pak prochází ochromující výboj. Dosud zůstávaly v jakési šedé zóně a pokud byly kategorizovány, pak z různých důvodů zpravidla v kategorii A. Nově jsou tedy výslovně zařazeny do kategorie C-I.

Podmínky nabývání zbraní kat. C-I

K nabývání zbraní kategorie C-I není potřeba zbrojní průkaz, přesto však držitel musí splňovat určité podmínky a musí nabytí zbraně ohlásit policii. Základními podmínkami nabývání zbraní kat. C-I je věk alespoň 18 let, plná svéprávnost a místo pobytu na území České republiky. Nemusí to být místo trvalého pobytu, stačí i přechodný. Podstatné je, aby držitel zbraně kat. C-I měl úřední adresu, na které je ho možno kontaktovat. Pro prodejce takové zbraně platí povinnost ověřit splnění těchto podmínek, což není obtížné, protože potřebné informace jsou uvedeny v občanském průkazu či pasu nabyvatele. (Omezení svéprávnosti bývá většinou uvedeno v občanském průkazu, ne však vždy; pokud nabývající osoba nemá v občanském průkazu uvedeno omezení svéprávnosti a policie při ohlášení zbraně zjistí, že nabyvatel tuto podmínku nesplňuje, nevyplývá z toho pro prodejce žádná odpovědnost, protože soukromá osoba to nemůže zjistit jinak než z občanského průkazu.) 

Další podmínkou držení zbraní kategorie C-I je bezúhonnost. Pro účely kategorie C-I není nastavena tak přísně jako u držitelů zbrojního průkazu, přesto však zákon z nabývání těchto zbraní vylučuje pachatele některých závažných trestných činů. V tomto se z úmyslných trestných činů vyjmenovaných v § 22 (bezúhonnost) aplikuje odst. 1 písm a) a b). K činům jiným než tam vyjmenovaným se pro účely nabývání zbraní kategorie C-I nepřihlíží. Kontrola bezúhonnosti ovšem není povinností prodejce – bezúhonnost po ohlášení převodu zbraně kontroluje policie, která si může vyžádat výpis z rejstříku trestů a v případě nesplnění této podmínky je oprávněna předmětnou zbraň zajistit postupem podle zákona o zbraních. Nejde ale o trestný čin ani přestupek, takže prodejci ani nabyvateli nehrozí stíhání – policie zbraň prostě jen zajistí a uloží, dokud ji majitel nepřevede na jinou osobu.

Také zdravotní způsobilost je u držitelů zbraní kategorie C-I nastavena mírněji než u držitelů zbrojního průkazu. Zákon zde nevyžaduje pravidelné zdravotní prohlídky, zbraně kategorie C-I tedy lze nabývat i bez lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti. Na druhé straně v případě vzniku důvodných pochybností, že se zdravotní stav držitele zbraně kat. C-I změnil do té míry, že by nakládání s předmětnou zbraní mohlo představovat přímé ohrožení života nebo zdraví, je policie oprávněna si u držitele zbraně kat. C-I vyžádat mimořádnou zdravotní prohlídku obdobným postupem, jaký se v takové situaci aplikuje u držitele zbrojního průkazu. Pokud mimořádná zdravotní prohlídka tyto pochybnosti potvrdí, je policie oprávněna předmětnou zbraň zajistit.

Obě strany – jak převádějící osoba, tak nabývající – mají také povinnost převod do 10 pracovních dnů ohlásit u příslušného útvaru policie (odbor zbraní a střeliva). Ohlášení se provádí na předepsaném formuláři, který je k dispozici u příslušného útvaru, nebo ho lze stáhnout z internetu na www.gunlex.cz/formular. Stejně jako u zbraní podléhajících registraci musí i zde obě strany uvést identifikační údaje obou stran, tj. převádějící osoba musí uvést své osobní údaje a osobní údaje toho, komu zbraň předala, a nabývající osoba musí uvést své osobní údaje a údaje toho, od koho zbraň převzala. U zbraní kategorie C-I však zákon nevyžaduje fyzické předložení zbraně při ohlášení, proto lze ohlášení provést nejen osobním doručením formuláře, ale lze ho také poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo jiným ověřeným prostředkem dálkové komunikace. Ke zbraním kategorie C-I se nevydává průkaz zbraně, ohlašující osoba si však může vyžádat potvrzení o provedení ohlášení (viz formulář). Držitel zbraně kat. C-I však není povinen toto potvrzení mít u sebe (či ho vůbec mít) a není při případné kontrole povinen policii prokazovat, že zbraň byla řádně ohlášena - to si policie musí zjistit sama v CRZ. Ohlášení zbraně kat. C-I není spojeno se žádným správním poplatkem.

Nakládání se zbraněmi kategorie C-I

Zbraně kat. C-I je samozřejmě zakázáno nosit či s nimi jakkoli manipulovat na veřejnosti, pokud je jejich držitel pod vlivem alkoholu či návykových látek. Držitel má také zakázáno vlastnictví zbraně nebo střeliva do ní převést na osobu, která nesplňuje základní podmínky, tj. věk alespoň 18 let, plnou svéprávnost a místo pobytu na území ČR, ledaže by taková osoba měla povolení k vývozu takové zbraně z ČR (zbrojní průvodní list pro vývoz). Osobě bez místa pobytu na území ČR, která je alespoň starší 18 let a svéprávná, však lze zbraň přenechat, tj. půjčit bez dohledu. Přenechávající osoba je povinna poučit osobu, které zbraň půjčuje, o povinnostech, které musí při nakládání se zbraní dodržovat (za samotné dodržování těchto povinností je ovšem odpovědná osoba, které byla zbraň přenechána). Svěření zbraně (tj. půjčení pod dohledem oprávněné osoby) je u kategorie C-I možné za stejných podmínek jako u zbraní kategorie B, C nebo D. Požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie C-I jsou stejné jako u kategorie D, tedy držitel není povinen je přechovávat v trezoru, ale je povinen je přiměřeně zabezpečit proti krádeži, ztrátě a zneužití.

Střelba ze zbraní kategorie C-I je dovolena kdekoli, kde nehrozí ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku; výjimkou jsou zbraně na dělené střelivo ('moderní předovky'), ze kterých se smí střílet pouze na střelnici nebo tam, kde to dovoluje zvláštní právní předpis (např. při použití v nutné obraně). Nošení zbraní kat. C-I podléhá stejným podmínkám jako nošení jiných zbraní; to ale popíšeme v dalším článku, protože podmínky zejména viditelného nošení zbraní se výrazně mění.

Zbraně kategorie D

I u zbraní, které zůstávají v kategorii D, došlo k několika změnám. Tou první podstatnou je zákaz převést palnou zbraň kategorie D na osobu bez místa pobytu na území ČR, ledaže by taková osoba předložila povolení k vývozu této zbraně do zahraničí (zbrojní průvodní list pro vývoz). Také již nelze palné zbraně kategorie D trvale vyvážet či dovážet bez zbrojního průvodního listu.

Do kategorie D zákon nově řadí také neaktivní torza zbraní, které byly poškozeny živly či zubem času. Tato změna má zabránit situacím, kdy by držitel mohl být stíhán pro nedovolené ozbrojování kvůli hroudě rzi ve tvaru pistole či kulometu, kterou našel někde na poli nebo za trámem na půdě. Nově tedy platí, že pokud jsou všechny hlavní části takové zbraně poškozeny do takové míry, že jsou neopravitelné, považuje se taková zbraň za kategorii D bez ohledu na původní kategorii.

Další změny, které nastaly v kat. D, jsou spíše technického rázu, neboť kategorii předmětných zbraní nemění. Došlo k rozšíření definice paintballové zbraně. Podle nového znění nejde jen o zbraně určené k vystřelování značkovací látky, jak zněla původní definice, ale o veškeré plynové zbraně vystřelující neletální střely, které jsou určeny k sportovním, výcvikovým nebo rekreačním účelům. Za paintballové zbraně v kategorii D se tedy nově považují i airsoftové zbraně veškerého druhu, vrhače gumových kuliček RAM apod.

Rozšíření doznala také definice historických zbraní, které nyní zahrnují nejen originály vyrobené před rokem 1890, ale také jednoranové a dvouranové palné zbraně na principu doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, které byly zkonstruované před rokem 1890, tedy repliky historických předovek. Důvodem této změny, která vlastně nic nemění (repliky jedno a dvouranných historických předovek jsou v kategorii D i teď) je právě zachování současného stavu. Navíc byly do této kategorie přidány také repliky historických jehlovek zkonstruovaných do roku 1880.

 

Předchozí díly:

Novela zákona o zbraních: Grandfathering (aneb přechodná ustanovení)

Novela zákona o zbraních II: nová kategorie A-I a nadlimitní zásobníky

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Další články