LEX logo

Před měsícem schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o zbraních. Ta byla dne 23.11.2020 odeslána do Senátu. V novelizované verzi zákona, jsou ustanovení, která zajišťují, že se změny nedotknou zbraní již držených. Kde je najdeme a jak fungují?

 

foto: Pokračování 2. schůze Senátu dne 19.11.2020

 

Finální text včetně zapracovaných pozměňovacích návrhů nalezneme na stránkách sněmovny:

Novela zákona o zbraních - Tisk 92

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky - Tisk 669

Zbraně kategorie A-I

Novelizace vytváří novou kategorii A-I, do které mají patřit:

- samočinné zbraně, u kterých došlo k úpravě na samonabíjecí zbraně (dosud kat. B)

- samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník (dosud kat. B)

- dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost (dosud kat. B)

- plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis dosud kat. A)

- střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku (dosud kat. A)

Podmínky držení

Ke kategorii A-I se v přechodných ustanoveních uvádí:

Držitel zbrojního průkazu, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněným držitelem zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

Předchozí bod se přiměřeně použije na zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I a na kterou má držitel zbrojní licence ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydaný průkaz zbraně.

Zbraně zaregistrované jako kategorie A nebo B tedy nezůstávají ve svých původních kategoriích, ale přeřazují se do kategorie A-I. Jejich držitelé se automaticky považují za oprávněné držitele, aniž by museli žádat o vydání výjimky.

Existující povolení

Držitelé zbrojních průkazů, kteří budou mít ke dni účinnosti již vydané povolení k nabytí zbraně kategorie B, která je podle nového znění zbraní kategorie A-I, mohou toto povolení využít. Při registraci je pak policie vyzve, aby podali žádost o vydání výjimky pro zbraň kat. A-I (za toto podání se nevybírá správní poplatek).

V případě, že držitel má ke dni účinnosti zákona podanou žádost o vydání povolení na zbraň, která je podle nového znění zbraní kat. A-I, dokončí se řízení jako řízení o žádosti o vydání výjimky na zbraň kat. A-I.

Zvláštní případy:

Zásobníky: situace „zbraní s vloženým nadlimitním zásobníkem“ je poměrně komplikovaná a bude vysvětlena v dalším článku. Zde prozatím uvedeme, že kdo má k datu účinnosti zákona samonabíjecí zbraň pro střelivo se středovým zápalem a k ní má příslušné nadlimitní zásobníky, může tyto zásobníky dále držet a používat i bez jakéhokoli dalšího povolení. Nesmí však zásobníky, které má, převést na osobu, která nemá příslušné povolení (bude popsáno v dalších článcích).

Plynové a expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení: tyto zbraně dosavadní zákon řadil do kat. A a jejich legální držení bylo možné pouze na výjimku (např. pro filmové účely). Tyto zbraně se přesunují do kat. A-I, čímž oprávněným držitelům zanikají všechny povinnosti spojené s kat. A: policie již nemá oprávnění jejich držitelům vstupovat do obydlí za účelem kontroly, ruší se zákaz jejich svěřování, dočasné výjimky se mění na trvalé atd.

Střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku: zde je situace dosti komplikovaná. Dosavadní zákon považoval střelivo se šokovou střelou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku za zakázané nebo dovolené podle toho, zda bylo určeno k použití v krátké či dlouhé zbrani. Bylo tedy možné ho nabývat a držet buď na výjimku pro použití v krátké zbrani, nebo bez výjimky pro použití v dlouhé zbrani. Držitel zbrojního průkazu, který má ke dni účinnosti vydanou na toto střelivo výjimku, se považuje za oprávněného držitele a střelivo se považuje za zbraň kat. A-I. Je tedy oprávněn ho použít v krátké zbrani. Držitel zbrojního průkazu, který ke dni účinnosti zákona drží toto střelivo bez výjimky pro použití v krátké zbrani, ho stále smí použít pouze v dlouhé zbrani, dokud si dodatečně nevyřídí povolení k nabývání tohoto střeliva a jeho používání v krátkých zbraních (bude popsáno v dalších článcích).

Zbraně kat. D vyrobené úpravou z ostrých zbraní

Zbraně kategorie D (flobertky, expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení atd.) vyrobené ze zbraní kategorie A/B/C a uvedené na trh (tj. prodané výrobcem, který je upravil z ostrých na expanzní) před účinností zákona zůstávají v kategorii D.

Zbraně konstrukčně odpovídající kategorii C-I nebo D, vyrobené úpravou ze zbraní kategorie A/B/C a uvedené na trh po účinnosti zákona, zůstávají v té kategorii, ve které byly coby ostré. Výjimkou jsou expanzní zbraně vyrobené z ostrých zbraní kategorie A, které se považují za zbraně kategorie A-I.

Zbraně kategorie C-I

Novelizace vytváří novou kategorii C-I, do které mají patřit:

a) zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (dosud D)

b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem (dosud D)

c) jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo (dosud převážně D) (pozor, pokud jde o repliku zbraně zkonstruované do r. 1890, pak je i podle nového zákona v kat. D)

d) palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě (dosud  převážně D)

e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně (dosud C nebo D podle toho, zda úsťová energie byla vyšší než 16 J)

f) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J (dosud neřešeno, tj. kategorie podle jiných konstrukčních rysů – obvykle B)

g) signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm (dosud D)

h) elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser) (dosud A)

Podmínky držení

Přechodná ustanovení uvádějí:

Na zbraň podle § 6a, která byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie D a která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, se nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

S výjimkou znehodnocených zbraní podléhají ověřování (kusovému nebo homologačnímu) všechny uvedené typy zbraní. To znamená, že veškeré dosud držené zbraně těchto typů, které dosud byly v kategorii D, zůstávají v kategorii D. Tyto zbraně lze rozlišit od později vyrobených podle ověřovací značky, vedle které je vyznačen rok ověření. Lze s nimi nakládat stejně jako s jinými zbraněmi kategorie D, včetně převodu na jinou osobu.

Věta "podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování" se vztahuje jednak ke znehodnoceným zbraním, které nepodléhají ověřování z principu, a jednak k některým velmi starým vzduchovkám, poplašným pistolím a obdobným starožitnostem, které byly vyrobeny a koupeny ještě předtím, než zákon začal u tohoto typu zbraní vyžadovat ověřování. I tyto relikvie tak zůstávají v kategorii D, i když nemají ověřovací značku.

DŮLEŽITÉ:

1. Na vývoz, dovoz a mezistátní tranzit zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, se obdobně použijí ustanovení upravující vývoz, dovoz nebo mezistátní tranzit zbraně kategorie C-I.

Převod zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, na osobu, která nemá místo pobytu na území České republiky, se považuje za trvalý vývoz takové zbraně.

Toto platí pro všechny palné zbraně kat. D, včetně těch, pro které se jinak pravidla vůbec nemění (např. zbraně vyrobené před r. 1890, nebo zbraně „grandfatherované“ podle výše zmíněných ustanovení).

Z toho plyne, že:

- pro vývoz palné zbraně kat. D si musíte vyřídit zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz

- pro dovoz palné zbraně kat. D si musíte vyřídit zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz

- při převodu palné zbraně kat. D na osobu, která nemá místo pobytu na území České republiky, musí taková osoba mít zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz (pozn: toto se vztahuje jen pro převod vlastnictví; dočasné přenechání či svěření takové zbraně ZPL nevyžaduje)

- při dočasném vývozu palné zbraně kat. D do zahraničí (např. cestování se zbraní, nebo poslání zbraně na výstavu) musí mít držitel zbraně zbrojní průvodní list pro tranzit, nebo musí mít zbraň zapsanou v Evropském zbrojním pasu

- při dočasném dovozu nebo průjezdu Českou republikou s palnou zbraní kat. D musí mít osoba bez  místa pobytu na území ČR na zbraň vydán zbrojní průvodní list pro tranzit, nebo musí mít zbraň zapsanou v Evropském zbrojním pasu.

Vydání zbrojního průvodního listu na dovoz/vývoz/tranzit zbraně kategorie C-I (nebo v tomto případě palné zbraně kat. D) však nevyžaduje, aby žadatel byl držitelem zbrojního průkazu či licence – může být vydán osobě, která je svéprávná a starší 18 let, v některých případech také s místem pobytu na území ČR.

 

2. Na zbraně znehodnocené podle dosavadních předpisů (tj. nikoli podle nařízení EU o znehodnocování zbraní) se pohlíží jako na zbraně kat. D, ale pouze na území ČR. Má-li být znehodnocená zbraň vyvezena do zahraničí, pak MUSÍ být znehodnocena v souladu s nařízením EU o znehodnocování zbraní (a případně se zákony cílového státu), jinak se na ni pohlíží, jako by znehodnocena nebyla.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

 

Další články