LEX logo

 

Dle návrhu pořadu 52. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR by měla být ve středu 20.03.2013 projednána ve druhém čtení novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a změně některých dalších zákonů. Vzhledem ke stavu předjednání a zájmu na vybudování a spuštění centrálního registru zbraní by rozprava a hlasování o této novele mohly být klidnější.

Zemědělský výbor ve svém usnesení ze dne 18.01.2013 doporučil poslanecké sněmovně schválit tuto novelu s pozměňovacím návrhem, aby navíc v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, byla provedena zejména změna v paragrafu 45, v němž se slova „hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu,“ nahrazují slovy „zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů“.

Výbor pro bezpečnost ve svém usnesení ze dne 15.03.2013 taktéž doporučil schválit tuto novelu s více pozměňovacími návrhy, přičemž podstatné je to, že dále navrhuje:

 

  • umožnit držitelům ZP skupiny E přebíjení nábojů pro vlastní potřebu,
  • vypustit novelizační bod č. 89, podle kterého by správce střelnice měl dohlížet na provádění střelby na střelnici,
  • posunout nabytí účinnosti této novely na 01.07.2014.

 Pochopitelně lze očekávat pozměňovací návrhy poslaneckých klubů či samotných poslanců, kdy jeden návrh avizoval poslanec Vít Bárta ve svém vystoupení v rozpravě prvního čtení s tím, že se bude týkat neletálních zbraní. Při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu poskytlo odbornou pomoc také občanské sdružení LEX o.s.

Trochu nejistoty vnáší čl. II této novely, kdy v přechodných ustanoveních je uvedeno:

„1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, jestliže je dobrovolně ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předá kterémukoli útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu; útvar policie vydá o převzetí potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení, jsou-li vyžadovány, nebyl-li s nimi podle odborného vyjádření, je-li možné jej vydat, spáchán trestný čin. Odborné vyjádření zpracovává útvar policie, do jehož věcné působnosti náleží kriminalistická balistika. Žádost lze podat do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nepožádá-li ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, o vydání příslušných dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně…“

Rozšíření možnosti o odevzdání střeliva je z hlediska bezpečnostní politiky pochopitelný krok, ale je naprostou záhadou rozšíření i na zbraně kategorie D.

Dokonce se proslýchá, že by se mohl odněkud „vynořit“ pozměňovací návrh na přesunutí některých zbraní z kategorie D (volné) do kategorie C (na ZP). Mělo by se jednat o plynovky a předovky. Údajným důvodem je zvýšená kriminalita páchaná těmito zbraněmi.

Sdružení LEX o.s. zásadně nesouhlasí s tímto absolutně nesystémovým krokem, který nemá oporu ani ve statistikách kriminality ani v legislativě EU.

Pokud můžete, dostavte se do poslanecké sněmovny na projednávání této novely, ať poslanci jednají odpovědně při vědomí, že jsou pod veřejnou kontrolou a že střelecké veřejnosti není lhostejné, jak bude novelizován zákon o zbraních.

 

Ing. Miloslav Brunn – člen představenstva LEX o.s.


Autor i redakce portálu souhlasí s převzetím tohoto článku za předpokladu uvedení odkazu.

Další články