LEX logo

Otázka: 

Stanoví  zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních,  že vlastník zbraně při reklamaci u obchodníka předává se zbraní i průkaz zbraně?

Odpověď:

Předávání průkazu zbraně při reklamaci - sdělení

Odbor bezpečnostní politiky MV obdržel dne 24. ledna 2012 Váš dotaz, v němž žádáte o sdělení, zda zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění, stanoví, že vlastník zbraně při reklamaci u obchodníka předává se zbraní i průkaz zbraně.

Zákon o zbraních stanoví v ustanovení § 41, že každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována, přičemž dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou. Zákon o zbraních neřeší problematiku přenechávání průkazu zbraně prodejci spolu s reklamovanou zbraní, tudíž v případě, že se tak stane, nepůjde přímo o porušení tohoto zákona.

Z judikatury vyplývá, že veřejná listina je listina vedená či vydaná orgánem veřejné moci, v souvislosti s výkonem jeho pravomoci a za účelem (jenž je výrazem institutu veřejného zájmu), ke kterému má sloužit. Veřejná listina plní informační funkci ve vztahu k veřejnosti, jakož i mnohdy průkazní funkci ve vztahu k orgánům veřejné moci, přičemž slouží k prokazování skutečností v nich zapsaných.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se domníváme, že přenechávání průkazu zbraně prodejci v případě reklamace zbraně není nutné, ačkoli se nejedná o přímé porušení zákona o zbraních. Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. b), je držitel zbrojního průkazu skupiny A až E povinen zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, což v případě předání průkazu zbraně jiné osobě zjevně nelze ze strany držitele ovlivnit.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení obecní policie
zbraní a dopravního inženýrství
odboru bezpečnostní politiky

Další články