LEX logo

Otázka:

Stanovisko k vydání zbrojní licence skupiny G pro účely zajišťování ozbrojené ostrahy vlastního majetku právnické osoby

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Stanovisko k vydání zbrojní licence skupiny G pro účely zajišťování ozbrojené ostrahy vlastního majetku právnické osoby

Nabývat do vlastnictví, držet a případně přenechávat držitelům zbrojního průkazu skupiny D v pracovním, členském nebo obdobném poměru je v rámci činnosti spočívající v zajišťování ozbrojené ostrahy majetku a osob oprávněna podle § 38 odst. 5 zákona o zbraních pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, které byla příslušným útvarem policie vydána zbrojní licence skupiny G.

Podmínky pro vydání zbrojní licence této skupiny uvádí § 32 a 33 zákona o zbraních. Podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních vydá příslušný útvar policie zbrojní licenci skupiny G fyzické nebo právnické osobě, jež má místo pobytu nebo sídlo na území České republiky a prokáže, že je oprávněna provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence a k této činnosti potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně. Na rozdíl od případu žadatele o vydání zbrojní licence skupin A, B, C, D, E, F nebo K nemusí být žadatel o vydání zbrojní licence skupiny G držitelem příslušné koncese dle živnostenského zákona.

Zajišťování ochrany a osob přichází v úvahu nepochybně ve formě, která nebude představovat poskytování této služby na komerční bázi (k čemuž by bylo příslušné živnostenské oprávnění nezbytné), ale například bude možné v rámci zajišťování ochrany vlastních provozních prostor, majetku či zaměstnanců podnikatelem (též v oboru jinak se zbraněmi a střelivem nesouvisejícím). Zajišťování ochrany majetku a osob bude možné i v dalších podobných případech, nebude-li však nakládání se zbraněmi v takovém případě vyloučeno speciálním právním předpisem (např. § 145 odst. 2 občanského zákoníku, § 5 odst. 2 zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích). V případech těchto osob (právnických a podnikajících fyzických), které nehodlají na základě zbrojní licence skupiny G poskytovat ochranu majetku a osob jako komerční službu, ale mají v úmyslu zajišťovat tyto činnosti pro vlastní potřeby, je třeba, aby bylo k žádosti o vydání zbrojní licence připojeno zdůvodnění a případně další doklady, jimiž žadatel prokáže, že je oprávněn provádět činnosti, pro které žádá o vydání zbrojní licence a k nimž potřebuje zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně [§ 33 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních]. Z těchto příloh žádosti o vydání zbrojní licence by měla například vyplývat potřeba zajišťovat ochranu majetku obchodní korporace formou ozbrojené ostrahy, dosavadní způsob zajišťování jejího majetku, hodnoty, kterých by se měla daná forma ostrahy dotýkat apod.

V žádném případě to však neznamená, že by bylo možné vydat zbrojní licenci skupiny G pouze takové osobě, která má povinnost zajišťovat ostrahu určitých míst či materiálů uloženu jiným zákonem [např. § 17 odst. 1 písm. a) atomového zákona, § 14 odst. 4 zákona o prevenci závažných havárií atd.]. V těchto případech by navíc bylo obvykle namístě spíše vydání zbrojní licence skupiny J – zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.

Mgr. Karel Bačkovský
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
v z. JUDr. Benedikt Vangeli

 

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (MV-19635-1_OBP-2015.pdf)Stanovisko k vydání zbrojní licence skupiny G  159 kB

Další články

  • Začátkem tohoto týdne jsme si přečetli, jak se Soudní dvůr EU staví ke směrnici o zbraních, k pravidlům evropské legislativní tvorby i k otázce bezpečnosti a jak si s žalobními důvody České...

  • Dnes 3.12.2019 byl uveřejněn zamítavý rozsudek ve věci žaloby Česká republika vs Evropský parlament, Rada Evropské unie podané dne 9. srpna 2017 proti novelizovanému znění směrnice Evropského...

  • Už je tomu sedm let, kdy Emil Markup s pár přáteli začal pořádat závody na motivy Lidové obranné střelby pro příslušníky aktivních záloh Armády ČR. Šlo mu hlavně o to, že armádní výcvik ve střelbě,...

  • Dne 25.11.2019 se v Bruselu konal pracovní workshop členských organizací Světového fóra střeleckých aktivit (WFSA), kterého se zúčastnili členové představenstva LEX David Karásek – autor „Analýzy...

  • Francie byla jedním ze států, který při projednávání zbraňové směrnice nejvíc tlačil na omezení samonabíjecích zbraní, zásobníků a podobně. Je zajímavé se podívat, která z navrhovaných omezení již...