LEX logo

Otázka:

Stanovisko k problematice odměny a dalších nákladů zkušebního komisaře

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 170 34 Praha 7

Praha 17. července 2014

Stanovisko k problematice odměny a dalších nákladů zkušebního komisaře

Zákon o zbraních ve znění zákona č. 170/2013 Sb. v ustanovení § 21 odst. 8 stanoví:

„(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.“

Následně ustanovení § 21 odst. 9 zákona o zbraních zmocňuje Ministerstvo vnitra ke stanovení výše této odměny ve vyhlášce. V § 11 vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, je určena tato odměna ve výši 600 Kč, a to jak za účast na „celé“ zkoušce odborné způsobilosti, tak i jen na její opakované praktické části.

Z dikce zákona, jakož i např. z komentáře odůvodnění k vyhlášce č. 115/2014 Sb., ale rovněž z dosavadní aplikační praxe je zřejmé, že odměnou je v příslušných ustanoveních zákona i prováděcího právního předpisu myšlena celková platba, kterou zkušební komisař od uchazeče o zbrojní průkaz za vykonání zkoušky nebo její opakované praktické části obdrží. Dalšími náklady spojenými s provedením zkoušky odborné způsobilosti pak nemohou být další náklady komisaře (osobní náklady, cestovné, cena za zapůjčení zbraně, za spotřebované střelivo, terče atd.). Těmito náklady mohou být pouze např. náklady za pronájem střelnice (resp. podíl daného uchazeče na celkových nákladech za pronájem střelnice, nesených společně všemi uchazeči), za občerstvení apod.

Specifickým případem by byla situace, kdyby byla případná zkouška odborné způsobilosti uskutečňována na (komerční) střelnici, jejímž provozovatelem (nebo členem statutárního orgánu jejího provozovatele, odpovědným zástupcem, prokuristou apod.) by byl právě zkušební komisař. V tomto směru je třeba, aby ostatní náklady hrazené uchazeči střelnici byly stejné, jako v případě, pokud by na střelnici zkoušku konal zkušební komisař bez obdobného vztahu k jejímu provozovateli. Není možné, aby zkušební komisař, který by byl např. provozovatelem dané střelnice uměle navyšoval náklady hrazené střelnici (např. za zapůjčení zbraní), zatímco u jiných zkušebních komisařů by úhradu těchto nákladů po uchazečích nevyžadoval a ponechával jejich nesení na zkušebním komisaři (tj. v rámci jeho odměny). Obecně lze však říci, že takovýto „souběh“ funkce zkušebního komisaře a provozovatele střelnice je nežádoucí, neboť v takovýchto případech vzniká značný prostor pro diskriminaci zkušebních komisařů nespojených s danou střelnicí, jakož i pro nerovné zacházení s uchazeči o vydání zbrojního průkazu.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Odmena zkusebniho komisare.pdf)Odmena zkusebniho komisare  39 kB

Další články

  • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

  • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

  • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.

  • Omluva slovenské společnosti AFG za obsah článku Nadílka z Bruselu.

  • V noci ze 17.6. na 18.6. proběhlo v pražském OC Nový Smíchov jedno z největších cvičení IZS  nazvané Anděl 2019. V rámci scénáře otřásl obchodním centrem, naplněným tisícovkou figurantů včetně VIP...