LEX logo

Otázka:

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k nabývání střeliva a komponent pro přebíjení střeliva do zbraní kategorie D

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

Praha 7 17034

Praha, 17. července 2014

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k nabývání střeliva a komponent pro přebíjení střeliva do zbraní kategorie D

Obecně k nabývání střeliva pro zbraně kategorie D

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra již dříve ve svých stanoviscích k nabývání střeliva pro zbraně kategorie D (historické zbraně), které lze však použít též pro zbraně jiných kategorií, například uvedl:

„Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), může zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba."

Z výše uvedeného vyplývá, je-li zbraň skutečně zbraní zařazenou do kategorie D, je držitel této zbraně oprávněn koupit střelivo a tím je nabýt do vlastnictví a následně držet nebo nosit bez zbrojního průkazu. Prodejce střeliva je oprávněn prodat takové střelivo osobě starší 18 let způsobilé k právním úkonům, za tím účelem je oprávněn požadovat předložení občanského průkazu. Splnění dalších podmínek ani předložení dalších dokladů se nevyžaduje.

Zákon o zbraních rozlišuje střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, tj. střelivo „zakázané“ (zbraň kategorie A), a střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané. Pokud uvedené střelivo není zakázané a je střelivem do zbraně kategorie D, je držitel této zbraně oprávněn je nabýt, držet a nosit, i když lze toto střelivo použít i do jiného typu, jiné kategorie zbraně.

Lze tedy shrnout, že je-li konkrétní střelivo střelivem do zbraně kategorie D a zároveň střelivem do zbraní ostatních kategorií, neznamená to, že držitel zbraně kategorie D nemůže takové střelivo nabývat do vlastnictví bez zbrojního průkazu. Podmínkou však je, aby střelivo bylo střelivem i do zbraně kategorieD. … V případě pochybností, zda je konkrétní střelivo střelivem do zbraní kategorie A, B nebo C a také do zbraní kategorie D, rozhodne Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.“.

 K problematice přebíjení střeliva pro zbraně kategorie D

Zákon o zbraních výslovně v případě držitele zbraně kategorie D jeho oprávnění přebíjet si střelivo neuvádí [na rozdíl od tohoto oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny B a C podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních]. Lze však vyjít ze skutečnosti, že zákon tuto možnost u držitelů zbraně kategorie D nepřímo předpokládá, umožňuje-li jim mít v držení též bezdýmný prach (u nějž se jiné použití než pro přebíjení střeliva spíše nepředpokládá), srov. § 15 odst. 5 písm. c) zákona o zbraních. Krom toho zákon též nerozlišuje typ zápalek, z hlediska § 15 odst. 5 písm. c) zákona o zbraních je tedy opět možné, aby držitel zbraně kategorie D nabýval a držel též jiné zápalky než toliko zápalky perkusní. Zákon o zbraních pak také v případě zbraní kategorie D, k jejichž držení není zapotřebí určitého dokladu, z něhož vyplývající konkrétní oprávnění by bylo třeba zákonem výslovně stanovit, nestanovuje žádné konkrétní omezení ve vztahu k přebíjení střeliva. Konečně pak také nelze přehlédnout, že řada nábojů pro historické zbraně se v současnosti již buďto vůbec nevyrábí, nebo jsou na trhu dostupné právě jen přípravky a komponenty pro jejich přebíjení. Nebylo by tedy logické, pokud by zákonodárce v ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zbraních výslovně umožňoval držiteli zbraně kategorie D nabývat též střelivo do této zbraně, a současně by fakticky znemožňoval často jediný možný způsob faktického nabytí tohoto střeliva.

Povinností držitele zbraně kategorie D vymezuje především ustanovení § 15 zákona o zbraních. S ohledem na výše uvedené, ale rovněž z bezpečnostních důvodů a z hlediska požadavku rovného zacházení s adresáty práv a povinností podle zákona o zbraních, je však nutné též na držitele zbraně kategorie D, který hodlá střelivo do této zbraně přebíjet, analogicky vztáhnout v přiměřeném rozsahu povinnosti, které zákon o zbraních s přebíjením střeliva výslovně spojuje v případě držitelů zbrojního průkazu skupiny B a C [§ 28 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních]. Jinými slovy, držitel zbraně kategorie D při přebíjení střeliva:

- nesmí přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce,

- je povinen zabezpečit zápalky a střelný prach proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

- je oprávněn přebíjet toliko střelivo pro zbraň kategorie D, jejímž je držitelem, a to pouze pro vlastní potřebu a podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů, přitom je povinen ve zvýšené míře dbát zachování technických specifikací a nejvyššího dovoleného výkonu (tlaků) pro daný typ historické zbraně a přihlédnout přitom k jejímu celkovému technickému stavu (pouze upozorňujeme, že ke střelbě je možné takovou zbraň použít, jen je-li ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů);

- může přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů, pouze je-li osobou starší 18 let,

- další podmínky pro skladování a zacházení s prachy a zápalkami, jakož i pro přebíjení stanoví nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr

Oprávněný držitel zbraně kategorie D, je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet a nosit střelivo do této zbraně, odpovídá-li ráží a výkonem použití v této zbrani kategorie D (historické zbrani). Taková osoba je rovněž oprávněna nabývat a držet komponenty pro přebíjení tohoto střeliva a přebíjet jej. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva je oprávněn prodat takové osobě střelivo pro zbraň kategorie D a komponenty pro přebíjení tohoto střeliva, včetně zápalek, bezdýmného nebo černého loveckého prachu po prokázání údajů podle § 15 odst. 1 zákona o zbraních. 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Strelivo pro zbrane kat D.pdf)Strelivo pro zbrane kat D  57 kB

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....