LEX logo

Otázka:

Stanovisko ke změně místní příslušnosti k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a vydání zbrojního průkazu

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Praha 17. července 2014

Stanovisko ke změně místní příslušnosti k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a vydání zbrojního průkazu

1. Vykonání zkoušky odborné způsobilosti Pokud jde o přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti, je zapotřebí obrátit se na příslušný útvar policie (tj. Krajské ředitelství policie příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele) s písemnou žádostí o vykonání zkoušky odborné způsobilosti u jiného příslušného útvaru policie. V žádosti je nutné uvést příslušný útvar policie, u kterého chce žadatel zkoušku odborné způsobilosti skládat, a důvody, pro které se žádost podává.

Přihlašování, resp. vykonání zkoušky odborné způsobilosti je specifickým postupem, který není správním řízením. Z tohoto důvodu se na rozhodování o uvedené žádosti nepoužijí ustanovení správního řádu o změnách místní příslušnosti (viz. níže), nicméně o žádosti se samozřejmě bude rozhodovat standardním způsobem podle obecných ustanovení správního řádu (řízení o žádosti). Po zvážení závažnosti důvodů uvedených v žádosti (např. dojezdová vzdálenost, studium nebo výkon zaměstnání mimo místo trvalého pobytu) a vytíženosti dotčeného útvaru policie, u kterého by měla být zkouška vykonána, může (stávající) příslušný útvar policie žádosti vyhovět; kladné vyřízení žádosti však není nárokové. Na vykonání zkoušky u jiného než příslušného útvaru policie tedy neexistuje právní nárok, neexistuje ani konkrétní předepsaný postup pro podání žádosti a její kladné vyřízení, záleží vždy na okolnostech konkrétního případu.

2. Vydání zbrojního průkazu Pokud jde o následné vydání zbrojního průkazu (tj. po samotném složení zkoušky odborné způsobilosti) lze uvést, že žádost o vydání zbrojního průkazu je v zásadě nutné podat u útvaru policie místně příslušného podle místa pobytu osoby žadatele.

Řízení o vydání zbrojního průkazu je správním řízením podle správního řádu, které vede příslušný útvar policie coby správní orgán. Podle ustanovení § 131 odst. 5 správního řádu může příslušný správní orgán žádost věc usnesením postoupit jinému věcně příslušnému správnímu orgánu z důvodu vhodnosti. Podle tohoto ustanovení může příslušné útvar policie postoupit věc k vyřízení jinému věcně příslušnému útvaru policie. Toto ustanovení ovšem nestanoví povinnost v určitých případech věc postoupit. Vzhledem k náročnosti správního řízení při vydání zbrojního průkazu musí oba správní úřady pečlivě zvažovat, zda je možné a účelné věc k vyřízení postoupit, takový postup je proto v praxi zcela výjimečný.

Vedle toho ale upozorňujeme, že žádost o vydání zbrojního průkazu není nutné podávat osobně na příslušném útvaru policie, lze ji tomuto správnímu úřadu podat společně s přílohami prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Žádost je možné podat také v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem; s ohledem na charakter povinných příloh žádosti však tato možnost není příliš praktická. K podání žádosti by bylo možné zmocnit také jinou osobu. Samotný zbrojní průkaz – zvolíte-li cestu podání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb – budete muset posléze převzít osobně.

3. Závěrečná poznámka ke správnímu uvážení V obou případech uvedených výše má příslušný útvar policie k dispozici jistý prostor pro tzv. správní uvážení. Správní uvážení ohledně rozhodnutí samotné otázky, zda vykonání zkoušky u jiného příslušného útvaru policie povolit či nikoli, resp. zda věc postoupit jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, ovšem nesmí být libovůlí a příslušný útvar policie musí své rozhodnutí (v mezích správního uvážení) dostatečně, srozumitelně a s ohledem na objektivní podmínky daného případu smysluplně odůvodnit. Nejsou-li pro rozhodnutí v zákoně obsažena konkrétní hlediska, ke kterým je správní orgán povinen přihlédnout (jako je tomu v případě bodu 1.), musí se příslušný útvar policie přidržet vedle obecného zákazu libovůle (coby jednoho ze základních principů demokratického právního státu) minimálně základních zásad správního řízení podle § 2 až § 8 správního řádu.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Zmena mistni prislusnosti_zkouska_vydani ZP.pdf)Zmena mistni prislusnosti_zkouska  37 kB

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....