LEX logo

Otázka:

Stanovisko k zániku platnosti zbrojního průkazu při ukončení pobytu na území České republiky držitelem zbrojního průkazu, který je státním občanem České republiky

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Praha 18. července 2014

Stanovisko k zániku platnosti zbrojního průkazu při ukončení pobytu na území České republiky držitelem zbrojního průkazu, který je státním občanem České republiky.

Ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních uvádí místo pobytu žadatele o vydání zbrojního průkazu na území České republiky jako je jednu z podmínek pro vydání zbrojního průkazu. V případě občana České republiky se místem pobytu rozumí adresa jeho trvalého pobytu [§ 2 odst. 2 písm. c) zákona o zbraních]. Zákon o zbraních spojuje dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) s ukončením pobytu na území České republiky důsledek v podobě zániku platnosti. O zániku platnosti zbrojního průkazu z tohoto důvodu rozhodne příslušný útvar policie, přičemž v případě, že držitel zbrojního průkazu tento důvod pro zánik jeho platnosti výslovně uzná, provede příslušný útvar policie pouze záznam do protokolu. Tímto úkonem platnost zbrojního průkazu zaniká. V případě, že držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik jeho platnosti neuzná, nebo se k takovému důvodu nevyjádří, rozhodne o zániku platnosti zbrojního průkazu příslušný útvar rozhodnutím ve správním řízení. Zákon o zbraních nijak neomezuje následek v podobě zániku platnosti zbrojního průkazu z důvodu ukončení pobytu na území České republiky např. pouze na cizince (popř. na občany členských států Evropské unie), a ukončení pobytu má za následek zánik platnosti zbrojního průkazu i tehdy, ukončí-li pobyt na území České republiky občan České republiky.

V případě občana České republiky je právním předpisem upravujícím trvalý pobyt (který je rozhodující pro zjištění místa pobytu občana České republiky ve smyslu zákona o zbraních, viz výše) zákona číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v znění pozdějších předpisů. Podle § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel může občan z vlastní vůle ukončit trvalý pobyt na území České republiky, přičemž toto své rozhodnutí předepsaným způsobem sdělí ohlašovně [§ 2 písm. d) zákona o evidenci obyvatel]. Údaj o ukončení trvalého pobytu na území České republiky včetně data, ke kterému byl pobyt ukončen, se zaznamená v agendovém informačním systému evidence obyvatel [§ 3 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci obyvatel]. Z aktuálních údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel následně vychází referenční údaje vedené v registru obyvatel (§ 19 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). Konečně podle § 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel.

V případě, že příslušný útvar policie zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že konkrétní občan české republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, ověří tuto informaci v registru obyvatel, resp. v agendovém informačním systému evidence obyvatel. Pokud není v registru obyvatel údaj o místě pobytu občana uveden, je třeba zjistit z agendového informačního systému evidence obyvatele, zda je vyznačeno jeho ukončení. V případě, že zde ukončení pobytu vyznačeno je, je tato skutečnost důvodem pro postup příslušného útvaru policie podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Zanik platnosti ZP_ukonceni pobytu.pdf)Zanik platnosti ZP_ukonceni pobytu  34 kB

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...