LEX logo

Otázka:

Stanovisko k použití tiskopisů podle vzorů stanovených podle vyhlášky  č. 384/2002 Sb.

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Praha 18. července 2014

Stanovisko k použití tiskopisů podle vzorů stanovených podle vyhlášky č. 384/2002 Sb. ve znění před nabytím účinnosti vyhlášky č. 115/2014 Sb.

Vyhláška č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních (dále jen „vyhláška č. 115/2014 Sb.“), která zrušila vyhlášku č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 384/2002 Sb.“), stanovila ve svých přechodných ustanoveních (§ 35 odst. 3) možnost dalšího používání tiskopisů, které byly vytištěny před 1. červencem 2014 podle vzorů stanovených vyhláškou č. 384/2002 Sb., a to až do konce roku 2015. Současně se v tomto ustanovení stanovuje, že v případech, kdy tyto dosavadní tiskopisy vyžadují uvedení údajů, přiložení počtu fotografií nebo dalších dokladů jiný, než stanoví zákon o zbraních ve znění po 1. červenci 2014, Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách a příslušné útvary policie vhodným způsobem informují veřejnost o způsobu použití těchto „starých“ formulářů, aby byl zajištěn soulad se zákonem o zbraních v účinném znění.

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo vnitra podle přechodného ustanovení § 35 odst. 3 vyhlášky č. 115/2014 Sb. sděluje:

1. Obecně Po 1. červenci 2014 lze použít pouze ty tiskopisy dle vzorů podle vyhlášky č. 384/2002 Sb., které jsou srovnatelné s tiskopisy podle nové právní úpravy.

Konkrétně nelze nadále použít tiskopis podle přílohy č. 22 „Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně“, povinnost, k jejímuž splnění tento tiskopis sloužil, byla zrušena bez náhrady.

Naopak žádný z dřívějších tiskopisů (např. tiskopis podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 384/2002 Sb.) nelze použít jako tiskopis podle přílohy č. 26 a 27 vyhlášky č. 115/2014 Sb. „Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva“ a „Hlášení přepravy zbraní a střeliva po území České republiky podnikatelem v oboru zbraní a střeliva“. V těchto případech musí být vždy použity nové tiskopisy.

Obecně platí, že tiskopisy podle vzorů dle vyhlášky č. 384/2002 Sb. se použijí tak, aby obsahovaly všechny náležitosti podle nové právní úpravy a naopak nebylo vyžadováno uvedení takových náležitostí, resp. přiložení těch příloh, které po 1. červenci 2014 již vyžadovány nejsou.

Tiskopisy podle vyhlášky č. 384/2002 Sb., které lze použít rovnocenně s novými tiskopisy (došlo-li na níže uvedených tiskopisech ke změnám, jedná se pouze o změny formálního charakteru, které nemají vliv na způsob jejich použití):

Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 8 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o vydání zbrojní licence

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 10 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 11 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Průkaz zkušebního komisaře

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Vyhodnocení zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 14 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Evropský zbrojní pas

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 16 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o udělení výjimky

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 18 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o znehodnocení, zničení nebo o výrobu řezu zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 20 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo o převodu vlastnictví zbraně

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 21 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 22 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o vydání zbrojního průvodního list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

 Příloha č. 23 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

2. Tiskopisy podání 2.1

Žádost o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žádost o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

K žádostem se přiloží pouze 1 fotografie o stanoveném rozměru.

V případě žádosti o vydání zbrojního průkazu a žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu se platný lovecký lístek nepředkládá.

2.2

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Doporučuje se použití nového tiskopisu.

Dřívější oddělené tiskopisy lze použít namísto oboustranného tiskopisu podle vyhlášky č. 115/2014 Sb. Pokud je podána přihláška na dřívějším tiskopisu, je současně možné použít pro vyhodnocení nový tiskopis (jeho druhou stranu). V takovém případě se první strana nového tiskopisu (Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti) nevyplňuje. V případě podání přihlášky na novém oboustranném tiskopise se vždy použije pro vyhodnocení zkoušky druhá strana nového tiskopisu, dřívější tiskopis Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu podle vzoru dle vyhlášky č. 384/2002 Sb. se v takovém případě nepoužije.

Na dřívější Přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti se vyžadovalo zaškrtnutí „nehodících se“ skupin zbrojního průkazu, tedy těch skupin, pro které žadatel zkoušku vykonat nehodlal. Postup podle nových tiskopisů naopak vyžaduje stejně jako v případě tiskopisu Žádosti o vydání zbrojního průkazu a Žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu zaškrtnutí těch skupin zbrojního průkazu, pro které žadatel vykonat zkoušku chce. Za účelem zamezení nedorozuměním ohledně vyznačení skupin zbrojního průkazu, pro které se žadatel přihlašuje ke zkoušce odborné způsobilosti, se doporučuje na starém tiskopise rukou dopsat text „Žádám o provedení zkoušky pro skupiny:…“ a žadatel doplní skupiny zbrojního průkazu, pro které chce vykonat zkoušku odborné způsobilosti. V případě, že bude podána přihláška na starém tiskopise bez dopsaného vysvětlujícího textu a se zaškrtnutými kolonkami, doporučuje se, aby příslušný útvar policie vždy ověřil, pro které skupiny zbrojního průkazu se žadatel ke zkoušce odborné způsobilosti ve skutečnosti hodlá přihlásit.

2.3

Vzor žádosti o jmenování zkušebním komisařem

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 13 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Žadatel o jmenování zkušebním komisařem již nepřikládá k žádosti čestné prohlášení, že není podnikatelem v oboru zbraní a střeliva.

Žadatel nadále přikládá (na rozdíl např. od žádosti o vydání zbrojního průkazu) k žádosti o jmenování zkušebním komisařem 2 fotografie.

2.4

Žádost o povolení

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 19 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Tiskopis podle vyhlášky č. 384/2002 Sb. lze použít standardně jako před 1. červencem 2014. Žadatel vyplní do příslušné kolonky některý z řádných důvodů, například odkazem na příslušné písmeno ustanovení § 12 odst. 5 zákona o zbraních.

2.5 Žádost o povolení přepravy

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 24 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Doporučuje se použití nového tiskopisu.

Tiskopis podle vyhlášky č. 384/2002 Sb. lze použít následovným způsobem (týká se pouze osob, které nejsou povinny žádat o povolení přepravy prostřednictvím Centrálního registru zbraní):

- v kolonce „Dopravní prostředek“ se uvede předpokládaná trasa přepravy, -v kolonce „Údaje o dopravci“ se uvede způsob zabezpečení přepravy, -v kolonce „Datum odeslání“ se uvede datum předpokládaného zahájení přepravy na území ČR, -v kolonce „Datum předpokládaného převzetí“ se uvede datum předpokládaného ukončení přepravy na území ČR, -v tabulce „Údaje o zbrani – zakázaném doplňku zbraně – střelivu“ se vyplňují pouze sloupce „poř.č.“ a „druh“ a ve sloupci „výrobní číslo/počet kusů střeliva“ se může uvést pouze předpokládaný počet přepravovaných zbraní nebo střeliva.

Žádost o povolení k provozování střelnice

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 29 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Doporučuje se použití nového tiskopisu.

Pod kolonkou „Číslo zbrojního průkazu“ se rukou dopíše:

-v případě, že je žádost podávána pro střelnici tzv. dočasnou, text: „Střelnice provozována od … do …“ a doplní se konkrétní časové údaje o plánovaném provozu dočasné střelnice, -v případě, že střelnice má být provozována jako komerční, text: „Střelnice ke komerčním účelům.“

3. Doklady 3.1

Zbrojní průkaz

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

V kolonce „Místo pobytu“ se uvede text: „ČESKÁ REPUBLIKA: …“.

Na druhé straně zbrojního průkazu se namísto textu uvádějícího oprávnění nosit zbraň kategorie B uvede text: „DATUM VYDÁNÍ:“ a vyznačí se den, ke kterému byl zbrojní průkaz vydán.

3.2 Zbrojní licence

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

Sídlo právnické osoby a místo pobytu (u fyzické osoby) se neuvádí.

V kolonce „Další údaje“ se uvede text: „KATEGORIE ZBRANÍ: …“ a vyznačí se kategorie zbraní nebo střeliva, které jsou předmětem činnosti. V případě, že je třeba v kolonce „Další údaje“ uvést jiné údaje, vyznačí se uvedený text na posledním řádku kolonky „Místo výroby, přechovávání, skladování používání nebo ničení zbraní nebo střeliva“.

3.3 Průkaz zbraně

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 384/2002 Sb. Příloha č. 17 k vyhlášce č. 115/2014 Sb.

V kolonce „Místo pobytu fyzické osoby – sídlo právnické osoby“ se uvede text: „KATEGORIE ZBRANĚ:…“ a vyznačí se kategorie zbraně (zakázaného doplňku zbraně), pro kterou je průkaz zbraně vydáván.

 4. Uveřejnění informace o použití tiskopisů podle vzorů dle vyhlášky č. 384/2002 Sb. příslušným útvarem policie Doporučuje se, aby příslušný útvar policie uveřejnil informace podle bodu 1. a 2. tohoto stanoviska způsobem na daném pracovišti obvyklým, například na nástěnce s informacemi daného odboru Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Doporučuje se rovněž vyvěsit staré tiskopisy podle vyhlášky č. 384/2002 Sb. vzorově vyplněné podle výše uvedených pravidel, resp. s upozorněním na změny ohledně příloh (fotografie, předložení platného loveckého lístku) vyznačeným přímo ve vzorově vyplněném tiskopise.

Doporučuje se, aby na jednom pracovišti byl veřejnosti dán k dispozici současně vždy pouze jeden typ (starý/nový) konkrétního tiskopisu.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Použití dosavadních tiskopisů.pdf)Použití dosavadních tiskopisů  62 kB

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....