LEX logo

Otázka:

Stanovisko ve věci svěření zbraně kategorie D

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Praha 5. srpna 2014

Stanovisko ve věci svěření zbraně kategorie D

Zákon o zbraních upravuje nakládání se zbraní kategorie D v ustanovení § 15. Toto ustanovení mimo jiné stanovuje:

„Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.“ (§ 15 odst. 1)

„Držitel zbraně kategorie D nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.“ [§ 15 odst. 5 písm. d)]

Ustanovení § 15 odst. 2 a 3 pak upravují střelbu ze zbraní kategorie D, a to v závislosti na jejich konkrétním typu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že osoba mladší 18 let, nebo osoba s omezenou svéprávností nesmí zbraň kategorie D:

1) nabývat do vlastnictví – nesmí se tedy stát vlastníkem takové zbraně, a to ani koupí, ani jiným způsobem,

2) držet – pojem držení zbraně je vymezen v § 2 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních,

3) nosit – pojem nošení je vymezen v § 2 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních.

Ve všech těchto případech se však jedná o samostatné nakládání se zbraní kategorie D a zákon o zbraních v tomto případě svěření zbraně nevylučuje.

Na druhé straně oprávněný držitel zbraně kategorie D nesmí:

a) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D, resp. střeliva do takové zbraně na osobu, která není k jejich držení oprávněna; jinými slovy, takový držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň osobě mladší 18 let či osobě s omezenou svéprávností např. prodat či darovat,

b) přenechat zbraň kategorie D osobě mladší 18 let nebo osobě s omezenou svéprávností; pojem „přenechání“ se zrcadlově váže k pojmu držení na straně osoby, které je zbraň přenechávána, jinými slovy jde o přenechání zbraně určité osobě, aby s ní samostatně nakládala (srov. např. pojem přenechání zbraně uvedený v ustanovení § 38 odst. 7 zákona o zbraních, které upravuje přenechávání zbraně držitelem zbrojní licence jeho zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů).

Lze tedy shrnout, že zákon o zbraních svěření zbraně osobě, která není jinak oprávněna nabýt ji do vlastnictví, držet a nosit, nevylučuje.

Oprávněný držitel zbraně kategorie D, který ji svěřuje osobě, která není oprávněna zbraň kategorie D sama držet, musí však v přiměřené míře plnit obdobné povinnosti jako držitel zbrojního průkazu v případě svěření zbraně kategorie A, B nebo C podle § 59 odst. 2 a 3 zákona o zbraních. Především pak je z podstaty věci zapotřebí poučit osobu, které zbraň svěřuje, o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem, dbát nutné opatrnosti a zajistit, aby manipulace se svěřenou zbraní a střelba probíhala vždy za přítomnosti odpovědné osoby. Odpovědnou osobou by měla být osoba oprávněná držet zbraň kategorie D (tedy plně svéprávná osoba straší 18 let), nepochybně se však nemusí jednat o držitele zbrojního průkazu; ustanovení § 59 odst. 4 zákona o zbraních se zde nepoužije ani analogicky. Zbraň kategorie D lze přitom svěřit rovněž jen na dobu nezbytně nutnou, a to pouze k provedení střelby na místě, kde lze z daného typu zbraně kategorie D podle § 15 odst. 2 a 3 zákona o zbraních střílet, nebo popřípadě k jiné manipulaci (jinak by se již jednalo o přenechání zbraně, které zákon v případě neoprávněné osoby výslovně zakazuje). Identický  přístup  se  uplatní  též  tehdy,  je-li  osobou,  které  je  zbraň  kategorie  D svěřována, dítě mladší 10 let. Speciální postup, který zákon o zbraních předepisuje v případě svěření zbraně kategorie B nebo C osobě mladší 18 let a zákaz svěření zbraně dítěti mladšímu 10 let (§ 59 odst. 4 zákona o zbraních) se zde nepoužije ani analogicky. 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (svěření zbraně kategorie D_ver 2.pdf)Svěření zbraně kategorie D   44 kB

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....