LEX logo

 

Otázka:

Stanovisko k platnosti povolení po vydání nového zbrojního průkazu

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Praha 12. srpna 2014

Stanovisko k platnosti povolení po vydání nového zbrojního průkazu

Povolení jako rozhodnutí podle správního řádu

Povolení podle § 12 zákona o zbraních je správním rozhodnutím, na jehož základě je držitel zbrojního průkazu, popřípadě držitel zbrojní licence oprávněn nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraň kategorie B. Povolení k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie B příslušný správní orgán žadateli (držiteli zbrojního průkazu či zbrojní licence) vydá na základě předložení korektně vyplněné žádosti na předepsaném tiskopise, pokud v ní žadatel uvede některý (nebo více) z tzv. řádných důvodů žádosti, jejichž výčet je uveden v § 12 odst. 5 zákona o zbraních. Pokud není žadatel povinen k žádosti připojit ještě další podklady (podle § 12 odst. 4 zákona o zbraních), má při dodržení uvedeného postupu právní nárok na vydání povolení a příslušný útvar policie nemá k dispozici prostor pro posouzení žádosti v rámci správního uvážení.

Vzhledem k tomu, že povolení je správním rozhodnutím, musí jeho výroková část obsahovat náležitosti podle § 68 a § 69 správního řádu. Pokud jde o vymezení osoby držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, kterým se povolení vydává, použije se § 68 odst. 2 správního řádu, podle kterého:

„Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem.“

Přičemž podle odkazovaného ustanovení § 18 odst. 2 správního řádu:

„Údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.“

Další údaje identifikující danou osobu žadatele o povolení (číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, skupiny zbrojního průkazu či zbrojní licence, IČO atd.) lze sice v povolení uvést, nepředstavují však povinné náležitosti tohoto rozhodnutí (jejich uvedení nebo neuvedení v povolení nemá vliv na jeho platnost).

Zánik platnosti povolení

Zákon o zbraních umožňuje vydat povolení jen pro určitý způsob nakládání se zbraní kategorie B. Vedle povolení vydávaného standardně jak pro nabytí vlastnictví

 a držení zbraně kategorie B, tak i pro její nošení, bude typickými případy jednak povolení vydané toliko za účelem držení a nošení zbraně (v situaci zbraně kategorie B používané dvěma držiteli zbrojního průkazu, tj. v případě zápůjčky zbraně), a jednak povolení pouze k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie B (v případech povolení odůvodněného toliko sběratelskými účely, srov. § 12 odst. 6 zákona

o zbraních). Skončení platnosti povolení upravuje § 13 zákona o zbraních. Jde jednak o odnětí povolení příslušným útvarem policie podle § 13 odst. 2 zákona o zbraních, a jednak zánik jeho platnosti tzv. ze zákona (podle § 13 odst. 1 zákona o zbraních), kdy platnost povolení zaniká již tím, že nastanou podmínky předvídané zákonem. Podle zákona o zbraních jsou důvody zániku platnosti povolení stanoveny taxativně:

a) ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence; tento důvod se týká každého povolení, ať již bylo vydáno pro jakýkoli rozsah nakládání se zbraní kategorie B, a

b) platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání; tento důvod zániku platnosti povolení se týká jakéhokoli povolení, kterým je povoleno nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie B, a to bez ohledu na to, že se jím současně povoluje též držení, resp. nošení dané zbraně.

Pokud jde o podmínku zániku platnosti povolení podle § 13 odst. 1 zákona o zbraních uvedenou sub a) („ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence“), jde o situaci, kdy osoba, které bylo povolení vydáno, přestala být zcela držitelem zbrojního průkazu, tzn. platnost jejího zbrojního průkazu skončila a nebyl jí vydán průkaz nový. Naopak v případě, kdy skončila platnost dosavadního zbrojního průkazu s tím, že byl však vydán doklad nový s dobou platnosti navazující na dobu platnosti dosavadního dokladu (§ 24 odst. 5 zákona o zbraních) nebo s dobou platnosti dosavadního zbrojního průkazu (§ 25 nebo §26 odst. 3 zákona o zbraních), je zřejmé, že daná osoba nepřestala být ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o zbraních držitelem zbrojního průkazu (byť nejdříve byla držitelem jednoho dokladu a návazně nového dokladu, takové rozlišování však není v dané souvislosti naprosto relevantní). V těchto případech tedy podmínky pro zánik platnosti splněny nejsou, a platnost povolení tudíž nezaniká. Jinými slovy, vydání nového zbrojního průkazu výměnou za průkaz dosavadní, popř. vydání náhradního dokladu, nezpůsobuje zánik platnosti povolení vydaného držiteli zbrojního průkazu přede dnem vydání nového (resp. náhradního) zbrojního průkazu. Skutečnost, že na povolení je uvedeno jiné číslo zbrojního průkazu tj. dosavadního zbrojního průkazu) než je číslo zbrojního průkazu (tj. nového zbrojního průkazu), jehož je daná osoba v daném okamžiku držitelem, je přitom z hlediska platnosti takového povolení nevýznamná. Jinými slovy, zákon nespojuje se skutečností, že na povolení je uvedeno nesprávné nebo již neplatné číslo zbrojního průkazu osoby, jíž bylo vydáno, důsledek v podobě zániku platnosti tohoto povolení.

V případě, že je žadateli vydán nový zbrojní průkaz po vzdání se jen některé ze skupin jeho zbrojního průkazu (§ 26a odst. 4 zákona o zbraních), platnost povolení stejně jako ve výše uvedených případech nezaniká, není však vyloučeno, aby příslušný útvar policie rozhodl o odnětí povolení podle § 13 odst. 2 zákona o zbraních z důvodu, že pominul řádný důvod, pro který bylo vydáno (o takový případ půjde tehdy, pokud žádný z řádných důvodů, pro které bylo povolení vydáno, by po vzdání se jen některých skupin zbrojního průkazu již neodpovídal účelu žádné ze skupin zbrojního průkazu, jichž se jeho držitel nevzdal).

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (zanik platnosti povoleni_novy zbrojni prukaz.pdf)Povolení po vydání nového zbrojního průkazu  47 kB

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....