LEX logo

 Otázka:

V případě kdy je střelbou z zbraní kategorie B, stříleno na komerční střelnici, kdy touto samotnou střelbou je porušen provozní řád střelnice. Střelba je vedena do bočního svahu, který není primárně určen jako hlavní dopadová plocha, ale má za úkol zachytávat odražené střely a svými materiálovými vlastnostmi ( hlína ) a svoji výškou cca 5m se od hlavní dopadové plochy nijak neliší ( svah – hlína výška 15 m).
 Prosím o zodpovězení otázky,  zda se porušením provozního řádu střelnice se daný  střelec dopouští přestupku na úseku zbraní a střeliva? K dalšímu posouzení uvádím, že vlivem střelby do bočního svahu nebyla způsobena škoda na majetku a nehrozila újma na zdraví nebo života.

 

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

V Praze dne 5. června 2014

Ministerstvu vnitra bylo doručeno dne 28. května 2014 Vaše podání ze dne neuvedeného. Z jeho obsahu vyplývá, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáte o poskytnutí těchto informací, resp. o zodpovězení otázky, zda se porušením provozního řádu střelnice daný střelec dopouští přestupku na úseku zbraní a střeliva. Uvádíte, že na komerční střelnici (bez bližších údajů) je vedena střelba ze zbraní kategorie B, kdy touto střelbou je porušen provozní řád střelnice. V závorce pak uvádíte „střelba je vedena do bočního svahu, který není primárně určen jako hlavní dopadová plocha, ale má za úkol zachytávat odražené střely a svými materiálovými vlastnostmi (hlína) a svou výškou cca 5 m se od hlavní dopadové plochy nijak neliší (svah – hlína 15 m)“ a v závěru otázky uvádíte, že střelbou do bočního svahu nebyla způsobena škoda na majetku a nehrozila újma na zdraví nebo na životě. Vaše podání bylo dne 3. června 2014 předáno k přímému vyřízení oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, které má ve své působnosti problematiku zbraní a střeliva.

Z Vašeho podání nevyplývá důvod střelby do bočního svahu blíže neurčené střelnice blíže nespecifikovaným (zřejmě jedním) střelcem, ani za jakých podmínek k této střelbě ze zbraně kategorie B, jak uvádíte, došlo. Pokud nešlo o míření do tzv. bezpečného prostoru, mohla by Vámi popsaná střelba porušením provozního řádu dané střelnice být; bez znalosti provozního řádu dané střelnice (jejíž údaje nebyly uvedeny) a podrobného seznámení se s ním se nelze k věci více vyjádřit.

Žádné ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění, Vámi popsaným jednáním fyzické osoby - provedením takové střelby - porušeno nebylo a jako přestupek na úseku zbraní a střeliva nemůže být k tomu příslušným orgánem ani projednáno. Uvedené jednání nenaplňuje ani skutkovou podstatu přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, když nepůjde ani o přestupek podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, protože žádná škoda na majetku střelnice tímto jednáním nevznikla, jak ve svém podání uvádíte.

Další články

  • Na konci března nám přišlo milé pozvání od partnerské organizace PROTELL – švýcarského sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, abychom se zúčastnili zasedání valné hromady jejich spolku a...

  • Svaz vojáků v záloze České republiky z.s. (SVZ) je jedno ze zájmových sdružení, které vzniklo po zániku Svazarmu. Sdružuje bývalé vojáky z povolání, členy Aktivní zálohy, záložníky z dob povinné...

  • Rok uběhl jako voda a opět se přiblížil čas našeho „Frojndšaftbesůchu“ u našich německých přátel v Bavořích na setkání WFSA a IWA 2018. Tentokrát okořeněný návštěvou na výstavě Enforce Tac, která se...

  • Navržená novela zákona o střelných zbraních a střelivu byla na první únorové schůzi na návrh poslankyně Černochové vyřazena z pořadu projednávání, dokud nebude známo rozhodnutí Soudního dvora EU...

  • Dostali jsme z médií dotaz, jaké změny byly v zákoně o střelných zbraních a střelivu provedeny v důsledku tragické události v Uherském Brodě před třemi lety. Jelikož jde o důležité téma, rozhodli...