LEX logo

 Otázka:

1) V kolika případech od roku 1990 do současné doby došlo k ,,zavření“  schválené střelnice nebo odnětí licence pro provoz schválené střelnice v souvislosti s mimořádnou událostí, tj. úmrtí střelce popř. zranění střílející osoby na dané střelnici.

2) Jaké sankce hrozí správci střelnice v případě že dojde na dané střelnici ke zranění mající za následek smrt, kdy smrt byla způsobena porušením provozního řádu střelnice, a to tak, že jiná osoba (poškozený) vešla úmyslně do dráhy střely dalšího střelce, který střílel na palebné čáře a nemohl tomuto  zabránit? Správce střelnice by byl v době incidentu této situaci dočasně nepřítomen (např. vyvěšování vlajky popř. administrativní úkon – zapsání údajů do provozní knihy střelnice apod.).

3) Prosím popište způsob, jakým proběhne řízení o přerušení provozu střelnice popř. řízení, kterým bude daná střelnice zavřena, popř. střelba bude na této střelnici dočasně nebo trvale zakázána s uvedením důvodů, popř. případů, kdy je možné takto rozhodnout.

4) Kdo vydává rozhodnutí o dočasném nebo trvalém ukončení provozu na schválené střelnici.

 Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

V Praze dne 18. srpna 2014

Ministerstvu vnitra bylo doručeno dne 7. srpna 2014 Vaše podání ze dne neuvedeného. Z jeho obsahu vyplývá, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáte o poskytnutí těchto informací:

  1. v kolika případech od roku 1990 do současnosti došlo k „zavření“ schválené střelnice nebo odnětí licence pro provoz schválené střelnice v souvislosti s úmrtím střelce, popř. zranění střílející osoby na této střelnici,
  2. jaké sankce hrozí správci střelnice, pokud dojde na střelnici ke zranění s následkem smrti, kdy tato byla způsobena porušením provozního řádu střelnice tím, že jiná osoba vešla úmyslně do dráhy střely dalšího střelce a ten nemohl tomuto zranění zabránit, v situaci, kdy správce střelnice byl v této době dočasně nepřítomen,
  3. popsat řízení o přerušení provozu střelnice, popř. řízení, kterým bude střelnice zavřena, popř. kterým bude dočasně nebo trvale zakázána na této střelnici střelba, s uvedením důvodů, popř. případů, kdy je možné takto rozhodnout,
  4. kdo vydává rozhodnutí o dočasném nebo trvalém ukončení provozu na schválené střelnici.

Vaše podání bylo dne 11. srpna 2014 předáno k přímému vyřízení oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, které má ve své působnosti problematiku zbraní a střeliva. K Vašim jednotlivým otázkám sděluje následující.

Ad 1) Ministerstvu vnitra není znám jediný případ od roku 1990, kdy by bylo v souvislosti s Vámi uváděnou skutečností u konkrétní střelnice pozastaveno její provozování [podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů], nebo zrušeno povolení k jejímu provozování příslušným útvarem policie (podle ustanovení § 53 odst. 5 zákona o zbraních). Vámi uváděná skutečnost není podle zákona o zbraních důvodem pro žádné z těchto opatření. Požadavek, že vlastní provozování dané střelnice nebude ohrožovat život ani zdraví osob a je zaručena její bezpečnost, je zajištěn provozním řádem střelnice ověřeným znalcem v oboru balistiky, obsahujícím zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, který je žadatel povinen připojit k žádosti o povolení k provozování střelnice.

Přerušení provozování dané střelnice může nastat po dobu vyšetřování Vámi uváděné skutečnosti, na základě opatření orgánu činného v trestním řízení, nikoliv na základě opatření příslušného útvaru policie, tj. příslušného pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie. Zbrojní licenci na provoz střelnice zákon o zbraních neupravuje, nelze ji tudíž ani odejmout. Provozování střelnic, jakož i výuka a výcvik ve střelbě se zbraní, je tzv. koncesovanou živností, k jejímuž vydání jsou oprávněny podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušné živnostenské úřady. Zdali bylo v souvislosti s Vámi uváděnou skutečností toto živnostenské oprávnění fyzické či právnické osobě živnostenským úřadem odňato či zrušeno, by byly informovány jen tyto správní úřady. 

Ad 2) V tomto případě jde o otázku trestně právní kvalifikace, problematika trestní odpovědnosti však nespadá do kompetence ministerstva vnitra, ale ministerstva spravedlnosti. Podle názoru ministerstva vnitra by se v takovém případě prokazovalo zavinění konkrétních osob, a to nejen správce střelnice, nacházejících se na palebné čáře, ale i úmysl osoby, která – jak uvádíte – vědomě vešla při provádění střelby do střeliště. Pokud se prokáže, že o úmysl nešlo, jednalo by se o nedbalost jako další formu zavinění. K šetření Vámi uváděné skutečnosti a prokazování zavinění jednotlivých osob jsou příslušné orgány činné v trestním řízení a tato problematika, jak výše uvedeno, není v kompetenci ministerstva vnitra.              

Ad 3) Zákon o zbraních přerušení provozu střelnice neupravuje, umožňuje tzv. pozastavit provozování dané střelnice (podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona o zbraních) nebo zrušit povolení k jejímu provozování příslušným útvarem policie (podle ustanovení § 53 odst. 5 zákona o zbraních), jak již bylo uvedeno. 

Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, nebo jestliže podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do 30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice. Stejný (správní) orgán pak podle ustanovení § 53 odst. 2 zákona o zbraních může (jde tedy o možnost, nikoliv o povinnost) rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k jejímu provozování. Podle ustanovení § 53 odst. 3 zákona o zbraních pak příslušný útvar policie v rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice stanoví (to znamená, že ji musí stanovit) přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků; tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit. Pro úplnost uvádíme, že odvolání proti rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný účinek.

Příslušný útvar policie zruší povolení k provozování střelnice, pokud podle ustanovení § 53 odst. 5 zákona o zbraních nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno. Jiný důvod pro zrušení povolení k provozování střelnice zákon o zbraních nezná ani neupravuje.

Ad 4) Jak z výše uvedeného vyplývá, k vydání rozhodnutí o pozastavení provozování střelnice i k vydání rozhodnutí, kterým se zruší povolení k jejímu provozování, je ze zákona o zbraních oprávněn příslušný útvar policie, kterým je podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o zbraních krajské ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby, v případě střelnice podle jejího místa provozování. 

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...