LEX logo

Otázka:

 Stanovisko ohledně posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu a vydání nového zbrojního průkazu

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu a vydání nového zbrojního průkazu

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu skupiny … stanovila původně vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. Tato vyhláška však byla s účinností od 1. prosince 2007 změněna vyhláškou č. 254/2007 Sb. Mimo jiné byla zrušena příloha č. 2, která právě stanovila vzor posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu skupiny … .

Konkrétní vzor posudku o zdravotní způsobilosti již tedy není stanoven právním předpisem, praktický lékař je oprávněn vydat tento posudek ve vhodné podobě, kterou zvolí.

Náležitosti, které jsou obsah posudku vyplývají jednak z vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (především bod 9. Přílohy č. 1 – Lékařský posudek) a jednak z § 6 vyhlášky č. 493/2002 Sb. Konkrétně tedy musí být v posudku uvedeny následující skutečnosti:

a) identifikační údaje

1. posuzovaného žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu této posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,

b) účel vydání posudku, a to včetně uvedení skupiny zbrojního průkazu, pro který je žadatel nebo držitel zbrojního průkazu posuzován,

c) jednoznačný posudkový závěr o zdravotní způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu bez diagnózy,

d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,

 e) datum vydání posudku,

f) doba platnosti posudku – tento údaj musí být v posudku vyznačen vždy, pokud zdravotní stav žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu vyžaduje vydání zbrojního průkazu s kratší dobou platnosti, než stanoví zákon o zbraních (10 let), nebo na dobu, kdy je stanoven termín periodické lékařské prohlídky.

Absence poučení a formální chyby posudku

Absence náležitosti posudku uvedená pod písm. d) výše (poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání) nemusí nezbytně znamenat neplatnost takového posudku. Chybějící poučení představuje sice porušení vyhlášky č. 98/2012 Sb., ale pokud posudkový závěr neobsahuje negativní zjištění stran zdravotní způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu, nezpůsobuje chybějící poučení neplatnost posudku jako takového. Jinými slovy, v případě, že posudkem není konstatováno, že daná posuzovaná osoba není zdravotně způsobilá ve smyslu zákona o zbraních, nebo je způsobilá pouze s omezením, není absence poučení na posudku důvodem pro jeho nepřijetí správním orgánem. Poučení je povinnou náležitostí posudku z důvodu ochrany zájmů a práv posuzované osoby. Je-li však posudek vydán v plném rozsahu v její prospěch, znamenalo by jeho nepřijetí z důvodu absence poučení zcela nelogicky zhoršení postavení posuzované osoby (přičemž účel jejího poučení je právě opačný). Rovněž v případě dalších formálních chyb, které ovšem nezpůsobují pochybnosti o správnosti posudku jako celku, nelze hovořit o neplatnosti takového lékařského posudku.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Posudek o zdravotní způsobilosti_rev.pdf)Posudek o zdravotní způsobilosti  29 kB

Další články