LEX logo

Otázka:

Potřeboval bych poradit s problémem který se týká registrace zbraně a vydání průkazu zbraně. Dle zkušeností na jednotlivých odděleních policie dochází k následujícím situacím:

1) při registraci zbraně je nabývajícímu vystaven průkaz zbraně na počkání - ideální stav.
2) při registraci je nabývajícímu odebráno oznámení o nabytí vlastnictví, nákupní povolení a sdělen termín kdy si má přijít vyzvednout hotový průkaz zbraně - dotyčný odchází v podstatě bez jakéhokoliv dokladu (v případě, že kupní smlouva byla ústní) se zbrani domů.


Problém je v tom, že někteří se obávají případného postihu, protože zákon nařizuje v případě, že máte u sebe zbraň, nutně musíte mít u sebe i průkaz zbraně.

Odpověď:

odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Praha 18. února 2013

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k postupu při registraci zbraně

Oba v dotazu uvedené postupy příslušného útvaru policie při registraci zbraně lze pokládat za v souladu se zákonem, ačkoli přesný důvod pro ponechání si povolení u příslušného útvaru policie nám není znám. Pokud nelze provést registraci zbraně a vydat průkaz zbraně na místě, musí příslušný útvar policie rozhodnout o jeho vydání bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů, tedy ve lhůtách stanovených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zbraň nemůže její držitel, kterému nebyl dosud vydán průkaz zbraně, nosit. Zbraň však může přemísťovat (např. odnést koupenou zbraň z obchodu domů, příslušnému útvaru policie k registraci) v režimu držení, kterým se podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), rozumí mít zbraň nenabitou a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.
Při případné kontrole by držitel zbraně předložil pouze zbrojní průkaz. Výjimku nebo povolení nemusí mít držitel zbraně vždy při sobě, ke splnění povinnosti proto postačí, pokud je na výzvu příslušnému útvaru policie předloží ve stanovené lhůtě. Pokud by u sebe držitel zbraně neměl průkaz zbraně z důvodu, že zbraň dosud nebyla registrovaná, a zbraň by měl při sobě v režimu držení, nedopouštěl by se protiprávního jednání, protože splnění povinnosti mít u sebe průkaz zbraně by po něm s ohledem na probíhající proces registrace nebylo možné vyžadovat. Držitel zbraně by proto neměl souhlasit s případným projednání tohoto jednání v blokovém řízení, případně by se měl proti rozhodnutí o přestupku odvolat.
Zde je na místě vykládat zákon o zbraních podle jeho smyslu a sledovaného cíle, nikoli podle doslovného znění. Vyžadovat splnění povinnosti mít při sobě průkaz zbraně v situaci, kdy to po jejím držiteli nelze spravedlivě požadovat, není v žádném případě cílem právní úpravy.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

Další články