LEX logo

Otázka:

Lze či nelze uschovávat 20ks zbraní ve dvou či více certifikovaných schránkách/skříních, namísto jedné na 20ks? Případně lze tak postupovat i nad oněch 20ks?

Odpověď:

odbor bezpečnostní politiky

oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství 

Praha 25. února 2013

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k zabezpečení zbraní

Již od roku 2004 je OBP zastáván názor, že držitel zbraní zabezpečí tyto v souladu s právními předpisy, pokud zbraně rozdělí v počtech do méně kusů a zvolí pak odpovídající způsob zabezpečení podle tohoto nižšího počtu (např. místo jednoho komorového trezoru pro více než 20 zbraní zvolí dva uzamykatelné skříňové trezory pro více než 10, ale ne více než 20 zbraní). Je tedy zastáván názor, že pro odpovídající způsob zabezpečení je rozhodující počet zbraní uložených v jednom zabezpečovacím zařízení a nikoli celkový počet přechovávaných zbraní nebo počet zbraní v jednom objektu. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, ani jiný právní předpis výslovně nestanoví, které hledisko, zda celkový počet zbraní přechovávaných jedním držitelem nebo počet zbraní přechovávaných v jednom zabezpečovacím zařízení, je rozhodující.

Při řešení této otázky je nutné posoudit, jaké je skutečné bezpečnostní riziko při rozdělení zbraní v počtech do méně kusů a jejich zabezpečení v zařízeních určených pro méně zbraní, která jsou sice do určité míry méně odolná, ale na druhé straně při překonání jednoho zařízení je možné se neoprávněně zmocnit pouze několika kusů zbraní, nikoli všech.

Jiná je situace v případě zabezpečení maximálně dvou kusů přechovávaných zbraní, kdy není nutné tyto uložit v úložném zařízení splňujícím technické požadavky dané prováděcím právním předpisem, ale postačí pouze vhodný způsob zabezpečení. Jedná-li se však o více kusů zbraní, není možné tyto rozdělit v počtu maximálně po dvou kusech a zabezpečit je tak pouze vhodným způsobem, v opačném případě by totiž bylo možné rozdělit takto libovolný počet přechovávaných zbraní (např. v každé místnosti).To by však zcela odporovalo úmyslu zákonodárce a cílům sledovaným právní úpravou, kdy vhodné zabezpečení maximálně dvou kusů zbraní bylo stanoveno zejména pro potřeby cestování držitelů s jejich zbraní, popř. zbraněmi, a jejich uložení v zařízeních poskytujících dočasné ubytování.

Z výše uvedeného vyplývá, že např. tři přechovávané zbraně musí být zabezpečeny v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 zákona o zbraních způsobem stanoveným pro zabezpečení maximálně deseti kusů zbraní, tzn. uložením do uzamykatelné ocelové schránky, uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, splňují-li stanovené technické požadavky.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

Další články