LEX logo

Otázka:

Žádáme Vás o stanovisko ke snížení schopnosti nosit zbraň nebo s ní manipulovat  v důsledku požití alkoholických nápojů

Odpověď:

Ministerstvo vnitra

odbor bezpečnostní politiky

oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství 

Praha 1. září 2011

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV  ke snížení schopnosti nosit zbraň nebo s ní manipulovat  v důsledku požití alkoholických nápojů

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon  o  zbraních“), zakazuje  držiteli  zbrojního  průkazu  skupiny  A  až  E i držiteli zbraně kategorie D nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti  přístupném  jakkoliv  manipulovat,  pokud  je  jeho  schopnost  k  této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

 Poruší-li držitel zbrojního průkazu nebo zbraně kategorie D tento zákaz, dopouští  se  přestupku  podle  §  76a  odst.  5  písm.  b)  nebo  odst.  11  písm.  b), resp. podle § 76a odst. 1 písm. d) zákona o zbraních.

 Míra snížení schopnosti nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti manipulovat není pro posouzení takového jednání jako protiprávního rozhodující. V důsledku požití  alkoholických  nápojů  se  schopnost  k takové  činnosti  snižuje  vždy,  byť i nepatrně.   Proto   bude-li   na   základě výsledků   provedeného   orientačního vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařského vyšetření prokázána u  osoby  vykonávající  výše  uvedenou  činnost  přítomnost  alkoholu,  bude  se jednat  o  přestupek  podle  zákona  o  zbraních,  nebude-li  na  místě  posoudit takové   jednání   jako   přestupek   podle   §   30   zákona   č.   200/1990   Sb., o přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  přestupcích“), případně jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku.  Na  rozdíl  od  přestupku  podle  zákona  o  zbraních,  kde  postačuje pouhé  snížení  schopnosti,  je  u  přestupku  podle  §  30  zákona  o  přestupcích i u přečinu nezbytné zjišťovat a dokazovat  v každém konkrétním případě stav vylučující způsobilost.

Osoba  se  nedopustí  přestupku,  pokud  bude  zbraň  nosit  nebo  s ní manipulovat jinde než na místě veřejnosti přístupném, nebo pokud bude mít na veřejnosti zbraň při sobě v režimu držení, tj. ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních. 

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

 

Sdružení LEX děkuje tímto p. Mgr. Mileně Bačkovské a p. Mgr. Andree Nižníkové za jejich čas a ochotu při zpracovávání dotazu o této problematice. Rovněž děkujeme panu Smutnému za poskytnutí odpovědi.

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...