LEX logo

Otázka:

Aktualizováno 18.2. o odpověď z MVČR.

Adresát:

2. února 2010

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Věc:  Zamítání nošení dlouhé zbraně

Dobrý den, dne 28.4.2009 jsem se Vaší součásti dotazoval na problematiku zamítání nošení dlouhé zbraně kat. B. K tomuto mi Vámi bylo sděleno, že nadále trváte na svém stanovisku viz. vyjádření v archivu na stránkách MVČR - výklad některých ustanovení zákona o zbraních, kde je ze dne 31. března 2004 - výklad JUDr. Pavla Nováka, Odbor bezpečnostní politiky MV, který jasně uvádí, že právní úprava umožňuje nošení dlouhé zbraně kat. B pro ochranu života, zdraví a majetku.

Nyní jsem se ovšem opět na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, příslušný mému bydlišti, dozvěděl, že zbraně kat B, ale i kat. C, které výrobce určí jako sportovní nebo lovecké, není možné používat a registrovat k nošení pro ochranu zdraví, života a majetku.

Na můj dotaz, jak toto zjistím, mi bylo sděleno, že je třeba prostudovat manuál k dané zbrani. Na toto jsem odvětil, že v drtivé většině případů zakoupení použité zbraně nebo starší zbraně tento manuál již neexistuje. Dostalo se mi odpovědi, že je tedy nutné si jej sehnat. Dotazoval jsem se tedy, který zákon, nařízení, vyhláška nebo jiná obecně závazná právní norma toto určuje a upravuje, na což jsem však žádnou odpověď nedostal.

Novelizovaný zákon č. 119/2002 Sb. však neříká nic o tom, že sportovní či lovecké zbraně není možné nosit za účelem ochrany zdraví, života a majetku. Dle ustanovení § 28 odst. 4 písm. a) je držitel zbrojního průkazu skupiny E oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C. Vydávání povolení k nabývání vlastnictví a držení nebo nošení zbraní kategorie B upravuje ustanovení § 12 zákona o zbraních, které v odstavci 5 stanoví, že příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud k tomu má žadatel řádný důvod. Podle písmene f) tohoto ustanovení se za řádný důvod považuje ochrana života,  zdraví nebo majetku. Ustanovení § 12 odst. 6 zákona o zbraních pak upravuje i vydávání povolení k nošení zbraně kategorie B. Vzhledem k tomu, že výše uvedená ustanovení zákona o zbraních hovoří o zbraních kategorie B bez omezení či jejich dělení na zbraně lovecké, sportovní či obrané, vyplývá tedy z této právní úpravy zcela jasně, že držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraně kategorie B na základě vydaného povolení v rozsahu zbraní této kategorie uvedených v § 5 zákona o zbraních bez dalšího omezení na krátkou, dlouhou, sportovní nebo loveckou zbraň.

Z tohoto důvodu se Vás opětovně dotazuji, zda Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium, případně Policie ČR si je vědoma existence právní normy, která danou problematiku upravuje, nebo se jen jedná o další svérázný výklad zákona jednotlivcem.

Tento dotaz, jakož i Vaší odpověď, opět zveřejním na internetových portálech, zabývajících se zbraněmi, též jej zasílám občanskému sdružení LEX, zabývajícím

se ochranou práv majitelů zbraní.

S pozdravem, K.N.

Odpověď:

Aktualizace 18.2. - Odpověď MVČR:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Praha  8. února 2010, Počet listů: 1 , Panu .N.

Odpověď na e-mailový dotaz ve věci zamítání nošení dlouhé zbraně

Dne 2. února 2010 obdržel odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra Váš dotaz týkající se zamítaní nošení dlouhé zbraně.

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra i nadále trvá na svém stanovisku zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva vnitra týkajícím se oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny E nosit dlouhou zbraň kategorie B k ochraně života, zdraví nebo majetku a tím také na právním názoru vyjádřeném v odpovědi na Váš předcházející dotaz, která Vám byla zaslána dne 30. dubna 2009. Právní úprava oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny E obsažená v zákoně č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, zůstává nedotčena.

Nelze tedy obecně vyloučit držení a nošení dlouhé zbraně držitelem zbrojního průkazu skupiny E z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku. Z žádného právního předpisu také nevyplývá pro držitele zbrojního průkazu, žadatele o povolení nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraň kategorie B povinnost opatřit si „manuál“ ke zbrani.

Rozhodnutí o žádosti o povolení nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraň kategorie B musí být v každém jednotlivém případě řádně odůvodněno. Nesouhlasí-li proto žadatel s rozhodnutím, kterým se žádost o vydání povolení zamítá, může se v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti takovému rozhodnutí odvolat.

Stejný postup se uplatní i v případě žádosti o povolení nosit zbraň kategorie B, dlouhou zbraň.

Mgr. Milena Bačkovská

vedoucí oddělení

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...