LEX logo

Otázka:

Jak zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění, upravuje držení a nošení zbraně kategorie B více držiteli příslušného zbrojního průkazu – rodinnými příslušníky?

Odpověď:

odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
Praha 7
170 34

Pan

xxx

xxx

Držení a nošení zbraně kat. B rodinnými příslušníky – podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění

Odbor bezpečnostní politiky obdržel dne 29. srpna 2012 Váš dotaz, v němž žádáte o sdělení jak zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění, upravuje držení a nošení zbraně kategorie B více držiteli příslušného zbrojního průkazu – rodinnými příslušníky. Tuto žádost jste formuloval jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K tomu sdělujeme.

Zákon o zbraních v ustanovení § 12 stanoví, že zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení. Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B Policie ČR vydá držiteli zbrojního průkazu příslušné skupiny, pokud má k tomu žadatel řádný důvod, za nějž se považuje podle ustanovení § 12 odst. 5 např. provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti, uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání, provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva, zajišťování ostrahy majetku a osob, případně ochrana života, zdraví nebo majetku.

Z uvedeného vyplývá, že i když je zbraň kategorie B ve vlastnictví Vašeho otce, který má k jejímu držení a nošení vydáno povolení příslušným útvarem policie, abyste tuto zbraň mohl nosit i vy, musíte rovněž požádat příslušný útvar policie o vydání povolení na tutéž zbraň. Pokud následně budete tuto zbraň držet a nosit, musíte mít u sebe a na požádání předložit průkaz zbraně a k tomu Vám vydané povolení. Je tedy možné, aby povolení k držení a nošení zbraně kategorie B bylo vydáno více držitelům zbrojního průkazu.

Mgr. Martin Linhart

ředitel

odboru bezpečnostní politiky

  


Aktualizace 11.09.2012:

 
Zeptali jsme se por. Mgr. Jiřiny Pokorné – vedoucí oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál MŘ Brno a Brno-venkov, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Brno na postup, jak požádat o předmětné povolení a jakou formu bude mít toto povolení.

 

 Žadatel na standardním tiskopisu „ŽÁDOST O POVOLENÍ“ (MV č. skl. 680) požádá o povolení k držení a nošení zbraně kategorie B. Bude mu předložen formulář „Smlouva o výpůjčce“ mezi půjčitelem (vlastníkem zbraně) a vypůjčitelem (žadatelem) – viz příloha (různá oddělení mohou mít různou ale obdobnou podobu tohoto formuláře).

Optimální je, když se oba společně dostaví na příslušné OZBM k podpisu této smlouvy, protože smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech a úřední ověření podpisu půjčitele by se poněkud prodražilo.

V dohodnutém termínu po vydání rozhodnutí se vlastník zbraně a žadatel opět společně dostaví na OBZM a oproti podpisu obdrží po stejnopisu rozhodnutí. Pokud se oba vzdají stížnosti do tohoto rozhodnutí, bude na každém stejnopisu vyznačeno nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Takové rozhodnutí je vytištěno na běžném kancelářském papíru o formátu A4. Správní poplatek je zatím ve výši 100,- Kč.

Pochopitelně mezi půjčitelem a vypůjčitelem nemusí být rodinný vztah a na každou konkrétní zbraň kategorie B se žádá zvlášť.

Ing. Miloslav Brunn

smlouva-o-vypujce_1-2.jpg        smlouva-o-vypujce_2-2.jpg

Další články