LEX logo

 Otázka:

Jak je to s oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny E nosit zbraň k ochraně života, zdraví nebo majetku v lese, na honebních pozemcích.

Odpověď:

odbor bezpečnostní politiky Nad Štolou 3 Praha 7 17034

Č. j. MV-18258-2/OBP-2013

Praha, 7. února 2013 Počet listů: 2

Vážený pan xxx xxx

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra obdržel dne 25. ledna 2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o informace o oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny E nosit zbraň k ochraně života, zdraví nebo majetku v lese, na honebních pozemcích.

K Vašim jednotlivým dotazům uvádíme následující:

1) Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), lze považovat za zvláštní právní předpis, který opravňuje osobu držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb.,

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“). Oprávnění držitele zbrojního průkazu skupiny E nosit zbraň není úpravou v zákoně o myslivosti dotčeno, řídí se ustanoveními zákona o zbraních. Držitel zbrojního průkazu skupiny E, má-li při pohybu v honitbě při sobě zbraň, je tedy povinen plnit všechny povinnosti a dodržovat všechny zákazy zákonem o zbraních stanovené, včetně povinnosti nosit nejvíce 2 zbraně a zákazu nosit zbraň a střelivo viditelně. 2) Vyzvat držitele zbrojního průkazu skupiny E podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o myslivosti může myslivecká stráž zejména tehdy, pokud by svým jednáním porušoval ustanovení zákona o zbraních související s držením a nošením zbraně nebo ustanovení zákona o myslivosti včetně těch, která ukládají omezení v zájmu ochrany zvěře a jejích životních podmínek, nebo pokud by bylo patrné, že při sobě má zbraň. Zadržet držitele zbrojního průkazu skupiny E a odejmout mu zbraň může myslivecká stráž pouze za podmínek daných ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) nebo d); v těchto případech na místo přivolá policii, případně jí odňatou zbraň neprodleně odevzdá. Držitel zbrojního průkazu skupiny E je povinen strpět také výkon kontrolních oprávnění policie podle zákona o zbraních.

I v honitbě je držitel zbrojního průkazu skupiny E povinen, má-li při sobě zbraň, předložit ke kontrole příslušné doklady (zbrojní průkaz, průkaz zbraně), nenosit zbraň ani střelivo viditelně, nenosit zbraň, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Zároveň je povinen v mezích pravomoci svěřené myslivecké stráži vyhovět její výzvě a předložit doklady ke zbrani ke kontrole, případně výzvě policie, je-li tato požádána o součinnost nebo nachází-li se na místě. Co je honebním pozemkem stanoví zákon o myslivosti. Honební pozemky jsou všechny pozemky, nikoli však pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti. Lze shrnout, že ve většině případů je pozemek, který není součástí zastavěného území obce a není nijak ohrazen, honební.

3) Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn vstupovat do honitby a nosit zde pouze za účelem ochrany života, zdraví nebo majetku zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, i kategorie C, na kterou mu byl vydán průkaz zbraně. Jak bylo uvedeno výše, je povinen podrobit se výzvě myslivecké stráže a předložit zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Pokud by se dopouštěl protiprávního jednání, musel by strpět odejmutí zbraně a zadržení mysliveckou stráží, případně i za součinnosti policie.

Bližší informace týkající se výkonu oprávnění myslivecké stráže může podat Ministerstvo zemědělství, které je věcným gestorem zákona o myslivosti.

Podle § 5 odst. 3 zákona bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Mgr. Martin Linhart ředitel podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Mgr. Andrea Nižníková
tel. č.: 974 832 334
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (odpoved MVCR myslivci.pdf)Stanovisko MVCR - myslivci  35 kB

Další články