LEX logo

Jak již upozornilo Legis Telum, dne 30.09.2013 vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), které stanoví vývozní povolení  a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva a které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

odkaz na příslušný věstník: HTML/PDF

Na práva majitelů střelných zbraní z ČR a ani ostatních států EU nemá toto nařízení prakticky žádný vliv, neboť se zaměřuje na opatření ohledně vývozu z celního území Unie do třetích zemí nebo přes jejich území /viz důvod (10)/.

Navíc v důvodu (8) je výslovně uvedeno: „Opatření ke splnění požadavků článku 10 protokolu OSN o střelných zbraních by měla být přizpůsobena, aby bylo možné stanovit zjednodušené postupy pro střelné zbraně pro civilní použití. Mělo by být tedy zajištěno určité usnadnění, pokud jde o povolení k vícenásobným přepravám, tranzitní opatření a dočasný vývoz pro zákonné účely“, což je podrobně upraveno v čl. 9 tohoto nařízení (úlevy zejména pro lovce a sportovní střelce cestující do třetích zemí).

Zároveň se nevztahuje mimo jiné na znehodnocené střelné zbraně a starožitné střelné zbraně a jejich repliky, jak jsou definovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy, za předpokladu, že ke starožitným střelným zbraním nepatří střelné zbraně vyrobené po roce 1899 /viz čl. 3/.

Další články