LEX logo

Před několika dny nás kolegové z mezinárodní organizace Firearms United Network upozornili na novou aktivitu Evropské unie týkající se zbraňové směrnice. Jde o tzv. kodifikaci.

 

Kodifikace je proces, kdy se zákon několikrát změněný novelizací zruší, včetně všech novelizací, a přijme se nový, úplně stejný, jen pro větší přehlednost smysluplně přeskládaný a přečíslovaný. Podle legislativních pravidel EU by se předpis měl kodifikovat, pokud již byl různými novelizacemi měněn ve více než deseti bodech. Evropská zbraňová směrnice byla přijata v roce 1991 a měněna už dvakrát (2008 a 2017), takže v ní body jdou po sobě stylem „Článek 4, Článek 4a, Článek 5, Článek 5a, Článek 5b, Článek 6“ atd.

Pro jistotu jsme tedy vzali původní i obě novelizační směrnice a porovnali je slovo po slovu s novým zněním. Naštěstí je nová verze psána poměrně přehledně: u každého odstavce je vyznačeno, ze kterého místa které směrnice byl převzat, změny jsou vyznačeny šipkami, a na konci je ještě referenční tabulka. Můžeme potvrdit, že všechny odpovídající odstavce významem vzájemně souhlasí a změny jsou pouze technické – lze uvést příklad:

Směrnice z roku 2008 – rec. 4:

Police intelligence evidence shows an increase in the use of converted weapons within the Community. It is therefore essential to ensure that such convertible weapons are brought within the definition of a firearm for the purposes of Directive 91/477/EEC.

 Navrhované znění kodifikace:

Police intelligence evidence shows an increase in the use of converted weapons within the  ->Union<-. It is therefore essential to ensure that such convertible weapons are ->comprised<- within the definition of a firearm for the purposes of ->this<- Directive.

Pouze ve dvou případech jsme zjistili vypuštění určitého ustanovení. Šlo o body, kde původní směrnice určovala, dokdy mají být přijaty prováděcí předpisy (konkrétně technické specifikace pro označování zbraní a technické specifikace pro expanzní zbraně). Tyto předpisy již byly přijaty, proto dává smysl tyto lhůty vyškrtnout jako již nepotřebné.

Kodifikace směrnice je samozřejmě legislativní akt – směrnici není možné jen tak přepsat, změnu musí schválit Evropský parlament a Evropská rada. Proto také Komise vyhlásila dvouměsíční veřejnou konzultaci, která je součástí tohoto procesu.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Další články