LEX logo

Opět se nám přiblížil čas, kdy budeme hodnotit práci našich zákonodárců. Pokusil jsem se tedy sepsat výsledky jejich činnosti okolo novely zákona o zbraních a střelivu, abychom je mohli hodnotit podle jejich práce, nikoli podle slibů, reklamy a bulvárních skandálů.

Mohu-li si na úvod dovolit osobní postřehy:

Celé hlasování bylo rozdělené podle partajních linií; ODS a KDU-ČSL proti pozměňovacím návrhům, ČSSD a KSČM pro ně. Tak došlo několikrát k situaci, kdy pravice hlasovala pro zpřísnění zákona, zatímco levice pro uvolnění. Poslanci hlasující "za sebe" byli výjimkou.

Celé hlasování bylo velmi vyrovnané; ačkoliv jen jediný poslanecký pozměňovací návrh dosáhl na hranici 87 hlasů, potřebných pro schválení, málokterý návrh sklidil méně než 80 hlasů. Několik návrhů neuspělo jen o jediný hlas, a samotná novela byla schválena přesně 87 hlasy.

V záznamech z hlasování nelze přehlédnout jednoho člověka. Je jím poslanec Jan Klas, jehož projevy a návrhy jsou ukázkou skutečně zásadové obhajoby občanských práv a svobod, a to i za cenu rozporu s vlastní stranou. Také byl jediný, komu se podařilo jeden ze svých návrhů prosadit, za pomoci poslanců Vlastimila Tlustého a Evy Dundáčkové, kteří byli také ochotni hlasovat "proti všem".

Také mne velmi překvapil poslanec KSČM Zdeněk Maršíček - některé jeho pozměňovací návrhy byly vyloženě liberální a je škoda, že nedokázaly shromáždit dostatečnou podporu.

-------------------------------------------------------------------

**Celková novela zákona (důležitá věc: zrušení povinnosti uvádět na nákupním povolení typ a číslo zbraně)**

Navrhovatel: Ministerstvo vnitra ČR (ministr- Ivan Langer)

Z projevu ve Sněmovně: "Já bych chtěl Poslaneckou sněmovnu a všechny kolegyně a kolegy požádat o maximální uvážlivost při hlasování. Toto není zákon s politickým nábojem, ve kterém by měla probíhat ta jednoduchá, srozumitelná, oprávněná dělicí linka mezi levicí, pravicí, mezi tím či oním ideovým náhledem na svět. Toto je ryze technická, odborná norma, jejímž cílem je skutečně ještě více vnést pořádek do systému nakládání, manipulace, znehodnocování, obchodu se zbraněmi. Naším cílem bylo vnést více přesnějších pravidel, zamezit možnosti zneužití a využívání zbraní a střeliva k páchání trestné činnosti. Chtěl bych proto apelovat na ty kolegy, kteří přednášejí a přednesli některé pozměňovací návrhy, zda by se mohli vnitřně smířit s tím, že toto není přesně ta chvíle, ten okamžik, kdy by Poslanecká sněmovna měla rozhodovat o jejich přijetí, resp. je schválit."

Schváleno: ANO (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 21)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48116

-----------------------------------------------------------------------

**Zákaz odpalovacích zařízení vojenských střel, omezení platnosti nákupního povolení na 12 měsíců, úprava nabývání a držení zbraní mladistvými za zvláštních podmínek**

Navrhovatel: Výbor pro bezpečnost

Stanovisko ministra vnitra: souhlasné

Schváleno: ANO (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48078

-------------------------------------------------------------------

**Zařazení sbírkových zbraní ve vlastnictví obcí pod působnost zákona o zbraních a střelivu (v současnosti nespadají do působnosti 119/2002)**

Navrhovatel: Zdeněk Maršíček (KSČM)

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 82)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48079

------------------------------------------------

**Uzákonění možnosti svěřit pod dohledem zbraň kategorie A**

Navrhovatel: Zdeněk Maršíček (KSČM)

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 85)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48091

----------------------------------------------------------------------

**Zrušení §70 - Mimořádná opatření"**

(Vláda v době trvání stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je oprávněna ve veřejném zájmu nařídit odevzdání zbraní a střeliva na určité místo do úschovy anebo omezit nebo zakázat jejich nošení)

Navrhovatel: Zdeněk Maršíček (KSČM)

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 86)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48093

-----------------------------------------------------------

**Zákaz nošení znehodnocených zbraní a řezů zbraní**

Navrhovatel: Zdeněk Maršíček (KSČM)

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 82)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48092

---------------------------------------------

**Návrh na zamítnutí možnosti nosit střelivo**

(věřím, že šlo o nedorozumění)

Navrhovatel: Pert Zgarba (ČSSD)

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 78)

(Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti 76)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48096

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48097

----------------------------------------------------------------

**Ztráta spolehlivosti při jednorázovém spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (v současnosti po opakovaném přestupku)**

**Ztráta spolehlivosti u toho, kdo byl v posledních třech letech lékařsky ošetřen v důsledku akutní intoxikace alkoholem nebo jinou návykovou látkou**

Navrhovatel: František Bublan (ČSSD)

Z projevu ve Sněmovně: "Poslední návrh se týká způsobilosti osob nosit a držet zbraň. Možná jste byli svědky mediálního vystoupení, že jsem zvažoval návrh ustanovení o tom, že by osoby měly být podrobeny psychologickému vyšetření povinně, nicméně po mnoha diskusích jsem od tohoto záměru ustoupil a dovoluji si navrhnout takovou změnu, aby osoba, která opakovaně... Promiňte.

V tomto současném návrhu zákona je navrženo, aby osoba, která opakovaně skončí na záchytce nebo na detoxikační stanici, byla zbavena práva držet a nosit zbraň. Já v těch diskusích jsem často slýchával takové to srovnání s dopravním prostředkem, který může také být smrtící zbraní, a mě to trošku inspirovalo v tom, že navrhuji, aby osoba, která ne opakovaně, ale jednou skončí na záchytce nebo na detoxikační stanici, byla zbavena práva držet a nosit zbraň. Je to srovnání třeba s tím automobilem naprosto logické. Skutečně ten, kdo se takto proviní nebo bude přistižen při silné opilosti nebo užívání drog, by neměl nosit a držet zbraň."

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 81)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48098

-------------------------------------------------

**Zařazení vývozu zbraní kategorie A do zahraničního obchodu s vojenským materiálem (v současnosti je lze vyvézt na zbrojní průvodní list)**

Navrhovatel: František Bublan (ČSSD)

Z projevu ve Sněmovně: "Podstatou těchto změn je zabránit tomu, aby na vojenský materiál byly vydávány tzv. zbrojní průvodní listy pro vývoz, dovoz a tranzit. Sám jsem byl svědkem toho, že v minulosti docházelo k velmi častým sporům mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra a zpravodajskými službami o formulace a výklad současného znění zákona a předmětné otázky, co lze a nelze vyvážet, dovážet na zbrojní průvodní list. Z minulosti je dokonce znám případ, že byl tento zbrojní průvodní list vydán na dělo, které mělo být vyvezeno z našeho území.

Takže podstatou tohoto návrhu je dosažení stavu, aby veškerý zahraniční obchod s vojenským materiál byl řízen podle zákona č. 38 z roku 1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem."

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 78)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48099

----------------------------------------

**Definice "průbojné střely": střela, jejíž jádro je z tvrdého kovu, nebo kalené oceli a je navrženo k prostřelování lehce pancéřovaných cílů. Za průbojnou není považována celoplášťová střela s jádrem z měkké oceli (ekologické střelivo). Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva může podle § 3 odst. 3 rozhodnout, že se jedná o průbojnou střelou i u střely jiné než uvedené ve větě první**

Navrhovatel: František Bublan

Z projevu ve Sněmovně: "Ten druhý návrh se týká průbojných střel, přesněji definice, co to je průbojná střela. Navrhuji definici, která kopíruje norskou úpravu zákona a kterou Evropská komise vzala za základ nového návrhu evropské směrnice, a současně v této definici je posílena i úloha Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a jeho možnost hodnotit a případně označit i další nově vynalezené typy střel, u nichž se může projevit vysoká průbojnost."

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 79)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48102

------------------------------------------------

**Oprávnění prodávajícího kontrolovat totožnost kupce, oprávnění kopírovat doklady a kopie uchovávat po 5 let**

Navrhovatel: Miloš Melčák (nezařazený)

Stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 65)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48105

-------------------------------------------------------------

**Zrušení ztráty spolehlivosti při jednorázovém spáchání některých přestupků a nahrazení ztrátou spolehlivosti při opakovaných přestupcích**

Navrhovatel: Jan Klas (ODS)

stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: ANO (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 75)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48106

-------------------------------------------------------------------------

**Návrh na zrušení povinnosti odevzdat zbraň po zániku platnosti zbrojního průkazu**

Navrhovatel: Jan Klas (ODS)

Z projevu ve Sněmovně: "Dovolte mi uvést důvod. Nelze souhlasit s novou povinností občana odevzdat do deseti pracovních dnů zbraně a střelivo v případě zániku platnosti příslušných dokladů. Proto postačí, aby jako dosud byl občan povinen jednat podle § 64 současného zákona, tedy převést vlastnictví ke zbrani a střelivu nebo požádat o znehodnocení zbraně do dvou měsíců po zániku platnosti zbrojního průkazu. Občan tak má dost času požádat o nový zbrojní průkaz. Hodnota ochrany života, zdraví nebo majetku je nadřazena trestání občana za administrativní pochybení."

stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 69)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48112

-----------------------------------------------------

**Odmítnutí možnosti policie zajistit zbraň při zahájení správního řízení pro přestupek na úseku zbraní a střeliva**

Navrhovatel: Jan Klas (ODS)

Z projevu ve Sněmovně: "Odůvodnění. Nelze na základě pouhého podezření ze spáchání přestupku, navíc se špatně definovanou skutkovou podstatou, zajišťovat občanovi jeho majetek."

stanovisko ministra vnitra: zamítavé

Schváleno: NE (Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 27, proti 61)

Záznam hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=48114

-----------------------------------------------------------------------------

Další články