LEX logo

Otázka

Je povinností držitele zbrojní licence ustanovit zbrojířem držitele zbrojního průkazu sk. D?

Odpověď

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Nad Štolou 3170 34
Praha 7 

25. listopadu 2013  

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra obdržel Váš dotaz týkající se povinnosti držitele zbrojní licence skupin F a H ustanovit zbrojířem držitele zbrojního průkazu skupiny D. 

Podle § 38 odst. 4 písm.  b) a c) zákona o zbraních je držitel zbrojní licence skupiny F oprávněn:

přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

 a dále „za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.

Podle § 38 odst. 6 písm.  b) a c) zákona o zbraních je držitel zbrojní licence skupiny H oprávněn:

přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

a dále

svěřovat za dohledu oprávněné osoby zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo, kterou je oprávněn držet, za účelem uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud má být zbraň svěřována v rámci činnosti vyžadující, aby osoba byla držitelem zbrojní licence skupiny F (tj. výuka nebo výcvik ve střelbě), musí být taková zbraň (nejde-li o zbraň kat. A) svěřena prostřednictvím oprávněné osoby. Oprávněnou osobou v takovém případě je držitel zbrojního průkazu skupiny D, jenž je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru (nevyžaduje se tedy zaměstnanecký poměr) a zbraň mu je přenechána. Je evidentní, že oprávněnou osobou bude především zbrojíř, který tedy musí být držitelem zbrojního průkazu skupiny D. V případě činnosti, kterou je oprávněn vykonávat držitel zbrojní licence skupiny H (tj. uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti), zákon umožňuje svěřovat zbraň prostřednictvím oprávněné osoby (opět typicky zbrojíře), která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D. Pokud jde o držitele zbrojní licence skupiny F v kombinaci s další skupinou, je takový držitel povinen ustanovit zbrojíře, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny D. 

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

Toto stanovisko bylo vyžádáno ve spolupráci se Střeleckou komisí ČMMJ, o.s. pro potřeby okresních mysliveckých spolků.

Další články