LEX logo

Tisková zpráva - LEX o.s. k návrhu Evropské komise na zpřísnění regulace zbraní

Praha, 23. 10. 2013

Dne 21. 10. 2013 předložila komisařka Cecilia Malmström Radě EU a Parlamentu EU návrh, aby se EU zabývala zpřísněním evropské legislativy týkající se držení zbraní za účelem prevence ozbrojeného násilí a nelegálního obchodu se zbraněmi. Propozice ovšem navrhuje i výrazné zásahy do legálního držení zbraní, zejména v oblasti typů povolených zbraní, kapacity zásobníku, znehodnocování zbraní a legitimních účelů držení zbraní.

LEX o.s. – sdružení na ochranu práv majitelů protestuje zejména proti tomu, aby se tato záležitost řešila na celoevropské úrovni, neboť v průzkumu provedeným EU, na který se odvolává i návrh komisařky Malström, se občané České republiky a 14 dalších členských zemí nadpoloviční většinou přiklonili k názoru, že tato problematika by měla být řešena na úrovni členských států vlastními zákony. Mezi občany ani členskými státy EU tedy zjevně neexistuje dostatečná shoda, která by EU opravňovala řešit problematiku plošnou legislativou závaznou pro všechny členské státy.

LEX o.s. má dále zásadní námitky proti návrhům, které zasahují do legálního držení zbraní, zejména proti uvažovanému zařazení některých samonabíjecích zbraní mezi zakázané zbraně; proti uvažovanému zpřísnění prodeje a držení vzduchovek, replik a obdobných zbraní; proti omezování pojmu „legitimní důvod k držení zbraně“, které by měnilo právo na privilegium; proti uvažovanému nucenému zavádění biometrických senzorů a dalších technických omezení; a proti dalším uvažovaným omezením, která by kladla překážky či přímo znemožňovala bezúhonným občanům držení zbraní pro jakýkoli legitimní (nekriminální) účel.

LEX. o.s. uznává nutnost určitých základních požadavků pro držení zbraní, zejména bezúhonnosti a spolehlivosti, jakož i potřebu přehledu o pohybu zbraní, aby se zabránilo únikům do nelegální sféry. Tento cíl však nesmí být zneužíván jako záminka pro omezování držení zbraní těm občanům, kteří tyto základní požadavky splňují. Proto využijeme veškerých dostupných prostředků k tomu, abychom tomuto omezování zabránili nejen v České republice ale za spolupráce s ostatními organizacemi držitelů zbraní i na evropské úrovni.

David Karásek – člen představenstva LEX o.s.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.gunlex.cz

Press release - LEX Statement to the European Commission's Proposal to Tighten Gun Laws

Prague, 23 October 2013

On 21st October 2013, commissioner Cecilia Malmström submitted a proposal to the European Council and European Parliament, in which she proposed a reconsideration of European legislation concerning legal firearms possession. This was meant to prevent gun violence and illegal arms trade. However, the proposal includes significant encroachments on the legal gun ownership, specifically in terms of the legal types of firearms, magazine capacity, deactivation of firearms and legitimate reasons for firearms ownership.

LEX – Association for the Protection of Gun Rights opposes the notion that this issue should be resolved on the EU level. Especially given the fact that a survey conducted by the EU itself, to which the aforementioned proposal by commissioner Malström also refers, shows clearly that a majority of the citizens of the Czech Republic as well as 14 other member states believe this issue should be addressed by each member state's legislation individually. Clearly, there is no universal consensus among EU citizens nor member states, which would entitle the EU to address this issue by union-wide legislation binding all member states.

Furthermore, LEX has serious objections to proposals which would interfere with legal firearms possession. This specifically means proposals to ban certain types of self-loading firearms; to regulate air guns, replicas and other similar weapons more strictly; to regulate the “legitimate reasons for firearms ownership” which would turn a right into a privilege; to force inclusion of biometric sensors and other technological regulations; and to any other regulations which would impede or even preclude citizens from legally owning firearms for any legitimate (non-criminal) reason.

LEX recognizes the need for some basic requirements for firearms ownership – namely clean criminal record and civic reliability. We also recognize the necessity of keeping track of firearms in order to prevent their transition into illegality. This, however, must not be used as a mere excuse for interfering with the right to own firearms of those citizens who meet the aforementioned requirements. Therefore, we will use all our available resources to prevent such new regulations not only in the Czech Republic but, in cooperation with other gun rights organizations, on the EU level as well.

David Karásek – LEX Board of Directors member

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.gunlex.cz