LEX logo

Přinášíme vám informace o švýcarské zbraňové legislativě, které nejsou běžné dostupné v češtině. Text byl převzat z publikace Cestování se zbraní na území na území Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska, jejímž autorem je David Hanuška a kterou vydalo Nakladatelství Leges, s. r. o. Nakladatelství a autorovi knihy děkujeme za laskavé svolení k uveřejnění tohoto textu.

Švýcarská konfederace

Schweizerische Eidgenossenschaft

Zákon o zbraních

Nařízení o zbraních

Waffengesetz (WG)

Waffenverordnung (WV)

Základní právní normou upravující oblast zbraní a střeliva ve Švýcarské konfederaci je spolkový zákon o zbraních, doplňcích zbraní a střelivu ze dne 20. června 1997 – Bundesgesetz uber Waffen, Waffenzubehor und Munition (legislativní zkratky Waffengesetz, WG). K tomuto zákonu bylo vydáno doprovodné nařízení o zbraních, doplňcích zbraní a střelivu ze dne 2. července 2008 – Verordnung uber Waffen, Waffenzubehor und Munition (legislativní zkratky Waffenverordnung, WV). V tomto nařízení se lze seznámit např. i s výší požadovaných správních poplatků či s bližší definicí pojmů rámcově uvedených v zákoně o zbraních.

Zbraně jsou rozděleny na zbraně podléhající ohlašovacímu režimu (meldepflichtige Waffen), zbraně podléhající povolovacímu režimu (bewilligungspflichtige Waffen) a zakázané zbraně (verbotene Waffen). Z působnosti zákona jsou vyjmuty např. vojenské složky stejně jako celní a policejní úřady. Pro historické zbraně (střelné zbraně vyrobené před rokem 1870 a úderné, bodné a jiné zbraně vyrobené před rokem 1900) platí jenom ustanovení týkající se nošení a přepravy zbraní stejně jako odpovídající trestní ustanovení zákona.

Základním zdrojem informací pro tuto kapitolu byly příslušné švýcarské zákonné normy a stránka Spolkového policejního úřadu (Bundesamt fur Polizei) Waffen.fedpol.admin.ch. Zde lze kromě jiného nalézt ve formátu PDF i přehlednou informativní brožuru o aktuální právní úpravě oblasti zbraní a střeliva.

Pro seznámení se s příslušnými formuláři doporučujeme navštívit stránku Waffen.fedpol.admin.ch - Gesuche und Formulare.

Zbraně

Waffen

Spolkový zákon o zbraních se ve svém článku 4 podrobně zabývá pojmem „zbraně“. Bližší vymezení uvedených pojmů nalezneme také v nařízení o zbraních.

Mezi zbraně jsou řazeny:

 • Střelné zbraně.
 • Předměty určené k tomu, aby rozstříknutím nebo rozprášením nějaké látky natrvalo poškodily zdraví člověka. Tato definice je doplněna nařízením WV, kde jsou jako zbraně tohoto typu zařazeny spreje k sebeobraně obsahující dráždivé látky vyjmenované v příloze č. 2 nařízení. Vyjmuty z kategorie zbraní jsou pepřové spreje.
 • Nože, jejichž čepel se dá otevřít automatickým mechanismem ovladatelným jedinou rukou, nože typu motýlek, vrhací nože a dýky se symetrickou čepelí. Nařízení WV dále upřesňuje, že za zbraně jsou považovány nože s jednoručně ovladatelným či jiným automatickým otvíracím mechanismem delší v otevřeném stavu více než 12 cm a nože s čepelí delší více než 5 cm. Dýky jsou považovány za zbraně pokud mají pevnou špičatou symetrickou čepel kratší než 30 cm. Za švýcarské kapesní armádní nože jsou dle zákona považovány nože, které jsou používány armádními složkami.
 • Předměty určené ke zranění lidí, jmenovitě boxery, teleskopické obušky z ocelových pružin, obušky, vrhací hvězdy a praky. Praky jsou dle nařízení WV považovány za zbraně, pokud jsou za účelem dosažení co největší pohybové energie střely vybaveny opěrkou ruky či podobným zařízením nebo pokud jsou připravené pro instalaci takového zařízení.
 • Zařízení vyvolávající elektrošok, která mohou ovlivnit schopnost člověka k obraně nebo která mohou natrvalo poškodit lidské zdraví. Dle nařízení WV jsou mezi zbraně zařazené přístroje vyvolávající elektrošok, které neodpovídají ustanovením nařízení o elektrických nízkonapěťových výrobcích. V pochybnostech rozhoduje centrální pracoviště Zentralstelle Waffen.
 • Zbraně na stlačený vzduch a CO2 s kinetickou energií střely na ústí hlavně nejméně 7,5 J nebo zbraně, které lze na základě jejich vzhledu zaměnit za pravé střelné zbraně.
 • Napodobeniny zbraní, zbraně pro poplašné náboje a airsoftové zbraně, které lze na základě jejich vzhledu zaměnit za pravé střelné zbraně. Tuto kategorii rovněž blíže identifikuje nařízení WV, které definuje pojem zaměnitelnosti. Zbraně na stlačený vzduch, na CO2, napodobeniny zbraní, zbraně na poplašné náboje a airsoftové zbraně jsou zaměnitelné se střelnými zbraněmi, pokud vypadají na první pohled jako střelné zbraně. A to nezávisle na tom, zda expert či někdo jiný rozezná zaměnitelnost po krátkém přezkoumání.

 

Za zbraně ve smyslu zákona o zbraních nejsou považovány:

 •  nůž s pevnou čepelí (Messer)
 • otvírací nůž s otvíracím mechanismem obsluhovaným oběma rukama (Klappmesser zweihandig bedienbar)
 • otvírací nůž s jednoručně obsluhovaným otvíracím mechanismem, pokud není vybaven automatickým mechanismem (Klappmesser einhandig manuell bedienbar ohne automatischen Mechanismus)
 • samurajské meče (Samurai-Schwert)
 • dýky s asymetrickou čepelí (Dolche mit asymmetrischer Klinge)
 • pepřové spreje (Pfeff erspray)

 Následující předměty jsou upraveny v rámci spolkového či kantonálního zákonodárství o myslivosti a jsou považovány za zakázané pomocné předměty (verbotene Hilfsmittel):

 • kuš (Armbrust)
 • luk (Pfeilbogen)
 • prak bez opěrky ruky (Schleuder ohne Armstutze)

 Další informace k těmto zbraním upraveným v rámci předpisů o myslivosti lze nalézt na stránkách Spolkového úřadu pro životní prostředí v sekci lov, divoká zvěř a biodiverzita (Bundesamt fur Umwelt, www.bafu.admin.ch).

Napodobeniny zbraní, zbraně na plynové náboje, airsoftové zbraně

Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen

Napodobeniny střelných zbraní, zbraně určené pro použití plynových nábojů a airsoftové zbraně spadají pod ustanovení zákona o zbraních, pokud mohou být zaměnitelné s pravými střelnými zbraněmi. Průhledné modely těchto předmětů či modely opatřené transparentní barvou nejsou považovány za zbraně. Pokud ale např. podobné transparentně zbarvené hračky budou zbaveny tohoto nátěru (přelakováním), budou považovány za zbraně ve smyslu zákona o zbraních.

V případě, že uvedené druhy zbraní spadají pod definici zákona o zbraních, musí být jejich kupec starší 18 let. Nákup se dokumentuje pomocí písemné smlouvy, která musí být oběma stranami uschována na dobu 10 let.

Kdo bude prodávat tyto druhy zbraní úmyslně a v rámci své obchodní činnosti bez povolení, může být potrestán trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem.

Doplňky zbraní

Waffenzubehör

Za doplňky zbraní jsou dle zákona o zbraních považovány:

 

 • tlumiče hluku výstřelu a jejich zvláště konstruované části
 • laserová zařízení a zařízení pro noční vidění stejně jako jejich zvláště konstruované části
 • vrhače granátů, které jsou konstruovány jako doplněk střelné zbraně

Definici zvláště konstruovaných částí zbraní nebo doplňků zbraní obsahuje nařízení WV v čl. 4. Jedná se o části střelných zbraní, které byly pro tyto zbraně vyvinuty nebo pozměněny a které se v tomto provedení nedají použít pro jiné účely. Jedná se např. o různé pružiny, šrouby, díly ze dřeva či umělé hmoty. Jako zvláště konstruované části doplňků zbraní jsou uváděny např. prvky pro uchycení laseru nebo tlumiče hluku výstřelu.

Nebezpečné předměty

Gefährliche Gegenstände

Zákon rovněž v čl. 4 odst. 6 definuje kategorii nebezpečných předmětů (gefahrliche Gegenstande) jakožto předmětů vhodných k ohrožování ostatních osob či schopných přivodit poranění ostatním osobám (Gegenstande, die sich zur Bedrohung oder Verletzung von Menschen eignen). Nošení těchto předmětů je zakázáno, pokud nemůže být věrohodně dokázána potřeba jejich používání. Neoprávněně nošené nebezpečné předměty mohou být úřady zabaveny.

Jedná se o různé typy nářadí či předmětů užívaných v domácnosti a při sportovních aktivitách, např.: 

 • kladivo (Hammer)
 • šroubovák (Schraubenzieher)
 • řetěz od jízdního kola (Fahrradkette)
 • sekera (Axt)
 • baseballová pálka (Baseballschlager)
 • nůžky (Schere)

Za nebezpečný předmět není naproti tomu považován kapesní nůž, např. švýcarský armádní nůž (Schweizer Armeetaschenmesser).

Všeobecné zákazy a omezení/zakázané zbraně

Allgemeine Verbote und Einschränkungen/verbotene Waffen

Dle čl. 5 zákona o zbraních je zakázáno převádění, nabývání, zprostředkování pro příjemce ve Švýcarsku stejně jako dovážení na švýcarské státní území u následujících druhů zbraní:

 • Automatické zbraně (SeriefeuerWaffen) a automatické zbraně přestavěné na zbraně poloautomatické stejně jako jejich hlavní části a zvláště konstruované části.
 • Vojenská odpalovací zařízení pro munici, střely nebo letecká tělesa s výbušným účinkem stejně jako jejich hlavní části. Nařízení WV řadí do této kategorie dále pancéřové pěsti, granátomety a vrhače min, které mohou být nošeny a obsluhovány jedinou osobou.
 • Nože s vystřelovacím či jiným automatickým otvíracím mechanismem obsluhovaným ednou rukou (otevírání čepele pomocí pružiny, tlaku plynu či pomocí gumového svazku), nože motýlek, vrhací nože a dýky se symetrickou čepelí kratší než 30 cm.
 • Úderné a vrhací předměty určené k tomu, aby způsobily zranění, jmenovitě boxery, tyče, vrhací hvězdy a praky s opěrkou ruky, s výjimkou obušků.
 • Zařízení vyvolávající elektrošok, která mohou ovlivnit schopnost člověka k obraně nebo která mohou natrvalo poškodit zdraví.
 • Zbraně maskované jako jiné spotřební předměty stejně jako jejich hlavní části.
 • Doplňky zbraní dle zákona o zbraních, tj. tlumiče hluku výstřelu, laserová zařízení, zařízení pro noční vidění, vrhače granátů konstruované jako doplněk zbraně.

Je dále zakázáno střílet s:

 •  automatickými zbraněmi
 • odpalovacími zařízeními
 • se střelnými zbraněmi na místech přístupných veřejnosti kromě úředně povolených příležitostí nebo mimo střelnici; povoleno je střílení na místech veřejně nepřístupných a odpovídajícím způsobem zajištěných a střílení při lovu

Příslušné kantonální úřady mohou udělit výjimku z tohoto zákazu. Centrální pracoviště (Zentralstelle) může udělit výjimku ze zákazu přivážet uvedené předměty na švýcarské státní území.

Zakázané druhy střeliva a munice definuje blíže nařízení WV. Je zakázáno nabývat, držet, vyrábět nebo přivážet na švýcarské území:

 •  střelivo se střelou s tvrdým jádrem (ocel, wolfram, porcelán atd.)
 • střelivo se střelou obsahující výbušnou nebo zápalnou náplň
 • střelivo se střelou jednotnou či hromadnou, která uvolňuje látky způsobilé natrvalo poškodit zdraví, hlavně látky dle přílohy č. 2 nařízení WV
 • munici, střely a letounová tělesa pro vojenská odpalovací zařízení s výbušným účinkem
 • střelivo se střelami k přenášení elektrošoku
 • střelivo pro krátké střelné zbraně s deformačním účinkem

Zákaz pro příslušníky určených států

Verbot für Angehörige bestimmter Staaten

Jistou zvláštností švýcarské právní úpravy je existence všeobecného zákazu týkajícího se nabývání či držení zbraní, jejich hlavních částí a zvláště konstruovaných částí, střeliva stejně jako nošení zbraní a střílení se střelnými zbraněmi pro příslušníky států určených Spolkovou radou (čl. 7 zákona o zbraních).

Jedná se o státní příslušníky níže uvedených států (čl. 12 nařízení WV):

Srbsko

Makedonie

Turecko

Albánie

Srí Lanka

Alžírsko

Chorvatsko

Bosna a Hercegovina

Kosovo

Černá Hora

Příslušné kantonální úřady mohou ovšem udělit žadateli časově omezenou výjimku z tohoto obecného zákazu.

Nošení zbraně

Waffentragen

Kdo chce nosit či přepravovat zbraň na veřejně přístupném místě, musí k tomu obdržet od příslušného kantonálního úřadu povolení k nošení zbraně. Požadavky stanovené pro obdržení povolení pro nošení zbraně (Waffentragbewilligung) jsou v zásadě stejné jako pro povolení opravňující k nabytí zbraně (Waffenerwerbsschein). Navíc musí žadatel věrohodně doložit, že zbraň potřebuje, aby mohl ochránit sebe, ostatní osoby nebo věci před skutečně hrozícím nebezpečím. Kromě toho musí složit zkoušku prokazující znalosti manipulace se zbraní a prokázat znalost právních předpisů upravujících použití zbraně. Povolení je vystavováno kantonálním úřadem dle místa pobytu. Osobám s bydlištěm mimo švýcarské území je vystavováno kantonálním úřadem příslušným dle místa příjezdu (Einreisekanton). Platí pro celé území na nejvíce pět let.

Úřad přezkoumá nejdříve zdůvodnění žadatele pro vydání tohoto oprávnění. V případě kladného posouzení bude žadatel připuštěn k vykonání zkoušky. Praktická část se skládá se střelnou zbraní pouze v případě zamýšleného nošení krátkých zbraní (Hand-Faustfeuerwaffen).

Průkaz pro nošení zbraně opravňuje k nošení zbraně v celém Švýcarsku. Na výzvu policie či celních orgánů musí být vždy předložen ke kontrole.

Žadatel předloží:

 • výpis ze švýcarského rejstříku trestů, který byl vystaven maximálně tři měsíce před podáním žádosti
 • kopii platného pasu či identifikační karty
 • dvě aktuální fotografie 

Žádné povolení nepotřebují (čl. 27 odst. 4 zákona o zbraních):

 •  držitelé loveckého oprávnění, myslivci a ochránci zvěře při výkonu své činnosti
 • účastníci historických představení, v souvislosti s nimiž jsou nošeny zbraně
 • účastníci střeleckých akcí pro airsoftové zbraně, pokud se uskutečňují na zajištěném pozemku určeném pro nošení těchto zbraní
 • zahraniční pracovníci zajišťující bezpečnost letového provozu na švýcarských letištích, pokud jejich příslušná zahraniční instituce disponuje rámcovým povolením
 • Zahraničním členům diplomatických misí, zvláštních misí, konzulátů a osobním ochráncům oficiálních zahraničních delegací uděluje povolení k nošení zbraně Spolkový policejní úřad (Bundesamt fur Polizei) za součinnosti Spolkového ministerstva pro zahraniční záležitosti.

Nošení nebezpečných předmětů

Tragen gefährlicher Gegenstände

Nošení nebezpečných předmětů na místech přístupných veřejnosti a převážení těchto předmětů ve vozidlech je zakázáno, pokud:

 • není možné věrohodně doložit, že je jejich nošení či převážení ve vozidlech ospravedlněno zákonem přípustným způsobem jejich použití
 • je možné se domnívat, že uvedené předměty mají být protiprávně použity za účelem zastrašování, ohrožování či zranění jiných osob

Přeprava zbraní

Transport von Waffen

Žádné povolení k nošení zbraně není nutné při přepravě zbraně (čl. 28 zákona o zbraních):

 • z kurzů, cvičení a akcí střeleckých, loveckých, airsoftových sdružení, vojenských sdružení a spolků
 • cestou do zbrojnice a z ní
 • od držitele povolení pro obchodování se zbraněmi nebo k němu
 • při změně bydliště
 • z odborné akce či na ni

Při přepravě zbraní musí být zbraň a střelivo pro tuto zbraň přepravovány odděleně. Zbraň nesmí být nabita náboji v zásobníku.

Nabývání zbraní

Erwerb von Waffen

Kromě nákupu platí jako právní titul pro nabytí zbraně také výměna, darování, dědictví, pronájem, půjčení.

V čl. 8 zákona o zbraních je stanovena obecná povinnost získat povolení pro nabývání zbraní (Waffenerwerbschein). Osoby, které žádají o jeho vydání pro jiné účely než pro sport, lov či sběratelské účely, musí uvést důvod nabytí. Toto povolení je vystavováno kantonálním úřadem příslušným dle místa pobytu žadatele či kantonálním úřadem příslušným dle místa nabytí zbraně v případě osob, které mají místo svého trvalého pobytu v zahraničí. Osoby s bydlištěm v zahraničí musejí dle čl. 6b zákona o zbraních předložit příslušnému kantonálnímu úřadu úřední potvrzení domovského státu, že jsou oprávněny k nabytí zbraně či hlavní části zbraně (amtliche Bestatigung des Wohnsitzstaates).

Povolení k nabytí zbraně (Waffenerwerbschein) zmocňuje k nabytí jediné zbraně či jediné hlavní části zbraně. Je platné 6 měsíců. Může být za stanovených podmínek určeno k nabytí až tří zbraní. Nabytí zbraní podléhajících ohlašovacímu režimu (meldepflichtige Waffen) a jejich hlavních částí jak při obchodní činnosti, tak i mezi soukromými osobami se děje pomocí písemné smlouvy.

K nabytí zbraní podléhajících povolovacímu režimu (bewilligungspflichtige Waffen) a jejich hlavních částí jak v obchodní činnosti, tak i mezi soukromými osobami je nutné povolení pro nabytí zbraně (Waffenerwerbsschein) vystavované kantonálním úřadem na základě žádosti.

Pro nabytí zakázaných zbraní (verbotene Waffen) či jejich hlavních částí, zvláště konstruovaných částí a dále pro nabytí doplňků zbraní je nutné získat výjimku ze všeobecného zákazu udělovanou kantonálním úřadem. Žádost je nutné odůvodnit. Povolení výjimky je vydáváno většinou pro sportovní zbraně užívané sportovními sdruženími, zakázané nože používané postiženými či určenými profesními skupinami při jejich činnosti nebo pro sběratelské účely.

V čl. 10 zákona o zbraních je upravena výjimka z obecné povinnosti získat povolení k nabytí zbraně nebo jejích hlavních částí (Ausnahmen von der Waffenerwerbsscheinspflicht). Vztahuje se na:

 •  jednoranové a vícehlavňové lovecké dlouhé zbraně stejně jako na napodobeniny jednoranových předovek
 • opakovací dlouhé střelné zbraně stanovené Spolkovou radou, které jsou používány pro mimoslužební a sportovní střelbu střeleckými sdruženími dle vojenského zákona z roku 1995 nebo které jsou běžně používány pro lovecké účely
 • napodobeniny střelných zbraní, zbraně pro plynové náboje, airsoftové zbraně, které by mohly být na základě svého vzhledu zaměněny za pravé zbraně
 • zbraně na stlačený vzduch a CO2, které dokážou vyvinout kinetickou energii přinejmenším 7,5 J nebo které by mohly být zaměněny s pravými střelnými zbraněmi
 • jednoranové zbraně na králíky

Dovoz na švýcarské státní území a vývoz

Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet und Ausfuhr

Dovoz uskutečňovaný v rámci obchodní činnosti

Gewerbmässiges Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet

Žádost o vydání jednorázového povolení (Einzelbewilligung) pro dovoz zbraní, hlavních částí zbraní, střeliva či součástí střeliva v rámci obchodní činnosti se podává k centrálnímu pracovišti (Zentralstelle) společně s kopií povolení pro obchodování se zbraněmi (Waffenhandelbewilligung). Povolení je platné šest měsíců.

Žádost o vydání všeobecného povolení pro dovoz jiných než střelných zbraní v rámci obchodní činnosti se podává spolu s kopií povolení pro obchodování se zbraněmi centrálnímu pracovišti (Zentralstelle). Povolení je platné dva měsíce.

Žádost o vydání všeobecného povolení pro dovoz zbraní, hlavních částí zbraní, střeliva, součástí střeliva v rámci obchodní činnosti se podává spolu s kopií povolení pro obchodování se zbraněmi centrálnímu pracovišti (Zentralstelle). Povolení je platné 12 měsíců.

Dovoz uskutečňovaný soukromými osobami

Nichtgewerbsmässiges Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet

Žádost o povolení k dovozu zbraní, hlavních částí zbraní, střeliva a součástí střeliva se podává centrálnímu pracovišti (Zentralstelle). Povolení opravňuje k současnému dovozu max. tří zbraní či hlavních částí zbraní na švýcarské státní území. Obecně platí, že je nutné dovážené zbraně nahlásit dle ustanovení celního zákona.

Povolení pro dočasný dovoz střelných zbraní na švýcarské státní území v rámci cestovního styku

Bewilligung für vorübergehendes Verbringen von FeuerWaffen im Reiseverkehr in das schweizerische Staatsgebiet

Kdo chce dočasně dovézt střelné zbraně a příslušné střelivo ze členského státu Schengenského prostoru, musí předložit současně se žádostí dle čl. 25 zákona o zbraních/čl. 39 nařízení o zbraních (Bewilligung fur nichtgewerbsmassiges Verbringen) i evropský zbrojní pas, kde budou předmětné zbraně zapsány. Bude-li povolení uděleno, bude učiněn záznam do evropského zbrojního pasu. Povolení je platné jeden rok a opravňuje k opakovanému dočasnému dovozu nejvíce tří střelných zbraní a příslušného střeliva na švýcarské státní území.

Lovci a sportovní střelci nepotřebují povolení k dočasnému dovozu, pokud jsou držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém jsou dovážené zbraně zapsány, a pokud mohou doložit pozvánku na sportovní či loveckou akci. Obecně je uložena povinnost nahlásit dovážené zbraně dle ustanovení celního zákona.

Níže uvedené osoby také nepotřebují dle čl. 42 nařízení o zbraních žádné povolení k dočasnému dovozu střelné zbraně:

 • ve Švýcarsku akreditovaní zahraniční členové personálu diplomatických misí, stálých misí u mezinárodních organizací, konzulárních pracovišť a zvláštních misí
 • příslušníci zahraničních ozbrojených sil v rámci vojenského protokolu
 • bezpečnostní pracovníci cizích států pověření ochranou oficiálních státních návštěv.

Výjimka z ohlašovací povinnosti dle celního zákona (Zollgesetz) při dovozu na švýcarské státní území platí pro:

 • zahraniční členy personálu diplomatických misí, stálých misí, konzulárních pracovišť a zvláštních misí, pokud jsou zbraně, hlavní části zbraní, střelivo a součásti střeliva považovány za soukromé spotřební předměty
 • bezpečnostní pracovníky cizích států pověřené ochranou oficiálních státních návštěv
 • osoby, které věrohodně prokáží, že dovážené zbraně a příslušné střelivo potřebují pro lov či pro sportovní akci na území Švýcarska a zároveň prokáží, že zbraně poté vyvezou
 • osoby, které věrohodně prokáží, že svoje zbraně a střelivo potřebovaly v zahraničí pro účast na lovu či sportovní soutěži a že dovážené zbraně jsou identické s vyvezenými.

Vývoz střelných zbraní

Ausfuhr von FeuerWaffen

V případě vývozu střelných zbraní je nutné rozlišovat případy vývozu do států Schengenského prostoru a do nečlenských států (podrobnější informace o vývozu je možné nalézt na www.fedpol.admin.ch v podsekci Waffen - Ausfuhr).

Kdo chce trvale vyvézt střelné zbraně, jejich hlavní části či příslušné střelivo do členského státu Schengenského prostoru, musí požádat o vydání průvodního listu pro vývoz (Begleitschein). Žádost se podává k centrálnímu pracovišti (Zentralstelle) a musí obsahovat následující údaje:

 • jména a adresy všech zúčastněných osob
 • místo určení
 • počet a druh zbraní, hlavních částí zbraní či střeliva, označení výrobce, model, ráže, výrobní číslo
 • přepravní prostředek
 • den odeslání a předpokládaný den přijetí

 Povolení je vydáno, pokud:

 •  je zajištěna bezpečná přeprava
 • žadatel doloží úřední potvrzení státu určení (Bestimmungsstaat), podle kterého je příjemce v tomto státě oprávněn k držení uvedených vyvážených předmětů.

Toto povolení nepotřebuje podnikatel, který uskutečňuje vývoz do jiného členského státu Schengenského prostoru za předpokladu, že se na vyvážené zbraně vztahují předpisy o válečném materiálu (Kriegsmaterialgesetzgebung). Pro vývoz těchto zbraní je nutné získat povolení Státního sekretariátu pro hospodářství (Staatssekretariat fur Wirtschaft, SECO).

Vývoz střelných zbraní mimo Schengenský prostor a vývoz jiných než střelných zbraní do členských států Schengenského prostoru se uskutečňuje na základě předpisů o válečném materiálu nebo o kontrole zboží (Kriegsmaterial-oder Guterkontrollgesetzgebung) na základě povolení Státního sekretariátu pro hospodářství. Vývozní povolení (Ausfuhrgenehmigung) platí i pro kategorie napodobenin zbraní a pro airsoft ové zbraně (Imitations- und Soft -air-Waffen). Pro získání podrobnějších informací je vhodné informovat se u centrálního pracoviště (Zentralstelle) nebo se spojit se Státním sekretariátem pro hospodářství.

Vývoz zbraní nebo jejich hlavních částí podléhajících předpisům o válečném materiálu v rámci obchodní činnosti mimo Schengenský prostor je možný na základě vývozního povolení Státního sekretariátu pro hospodářství.

Dočasný vývoz

Vorübergehende Ausfuhr

Dočasný vývoz střelné zbraně v rámci cestovního styku do členského státu Schengenského prostoru vyžaduje evropský zbrojní pas. Tento je vystavován pro pušky, brokovnice, pistole a revolvery pokud žadatel věrohodně doloží oprávnění držet uvedené zbraně. Opravňuje k vícenásobnému bezcelnímu dočasnému dovozu či vývozu 2 střelných zbraní (2 lovecké či sportovní zbraně, nebo 1 lovecká a 1 sportovní) a příslušného střeliva. S tímto dokladem je nutné mít s sebou i pozvánku na akci. Kompetentní pro jeho vystavení je kantonální úřad.Dočasný vývoz zbraní mimo Schengenský prostor vyžaduje povolení Státního sekretariátu pro hospodářství.

Centrální pracoviště pro zbraně, kantonální zbraňové úřady a Státní sekretariát pro hospodářství

Zentralstelle Waffen, Kantonale Waffenbüros und Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Kompetentní pro záležitosti zbraní a střeliva ve Švýcarsku jsou v zásadě hlavně příslušné kantonální úřady. Tyto úřady provádějí zákon o zbraních, pokud není stanovena příslušnost Spolku.

Na centrální úrovni bylo za účelem koordinace aktivit souvisejících se zbraněmi a střelivem vytvořeno v rámci Spolkového policejního úřadu centrální pracoviště (Zentralstelle Waffen). Tento úřad zároveň funguje jako hlavní informační středisko v otázkách zbraní a střeliva. Je například rovněž příslušný pro posuzování sporných otázek týkajících se zařazení zbraně mezi zbraně zakázané, dále v záležitostech kontroly dovozu, vývozu či přepravy zbraní a střeliva.

Bundesamt für Polizei fedpol

Hauptabteilung Dienste

Zentralstelle Waffen

Nussbaumstrasse 29

CH-3003 Bern

tel. +41 31 324 54 00

fax +41 31 324 79 48

http://Waffen.fedpol.admin.ch

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kantonální zbraňové úřady

(Údaje převzaty z publikace Das Waffenrecht nach Schengen-Anpassung und nationaler Revision)

AG

Kantonspolizei Aargau

Tellisstrasse 85

5004 Aarau

Fachstelle SIWAS

Sicherheitsdienste,Waffen,

Sprengmittel

tel. 062 835 82 43

fax 062 835 82 21

AI

Polizeikommando

Appenzell Innerrhoden

Unteres Ziel 20

9050 Appenzell

Sicherheitspolizei tel. 071 788 97 00

fax 071 788 95 08

AR

Polizeikommando

Appenzell Ausserrhoden

Rathaus

9043 Trogen

Sicherheitspolizei tel. 071 343 66 66

fax 071 343 66 99

BE

Polizeikommando

des Kantons Bern

Postfach 7571

3001 Bern

Waffen- und

Sprengstoff büro

tel. 031 634 43 99

fax 031 634 43 08

BL

Polizei Basel-Landschaft

Rheinstrasse 25

4410 Liestal

Zentrale Ermittlung

Fachstelle Waffen/

Sprengstoff

tel. 061 926 30 30

fax 061 921 27 33

BS

Kantonspolizei Basel-Stadt

Postafach

4001 Basel

Logistik Waffenbüro tel. 061 267 71 71

fax 061 267 71 36

FL

Landespolizei Vaduz

Gewerbeweg 4

9490 Vaduz

Kommandodienste tel. 00423 236 71 11

fax 00423 236 77 22

FR

Kantonspolizei Freiburg

Chemin de la Madeleine 1

1763 Granges-Paccot

Waffen und Sprengstoff tel. 026 305 17 17

fax 026 30516 12

GE

Service des Armes

Explosifs et Autorisations

Case postale 236

1211 Geneve 8

Nouvel Hôtel de Police tel. 022 427 84 51

fax 022 427 84 67

GL

Kantonspolizei Glarus

Spielhof

8750 Glarus

Waffen/Sprengstoff tel. 055 645 66 66

fax 055 645 66 77

GR

Kantonspolizei

Graubünden

Ringstrasse 18

7001 Chur

Fachstelle Waffen tel. 081 257 71 11

fax 081 257 79 04

JU

Police Judiciare

Rue de la Jeunesse 26

2800 Delémont

Bureau des armes tel. 032 420 65 65

fax 032 420 76 01

LU

Kantonspolizei Luzern

Kasimir Pfyff er-Str. 26

6002 Luzern

Fachbereich Waffen/

Sprengstoff

tel. 041 248 81 17

fax 041 240 39 01

NE

Police cantonale Neuchâtel

Rue des Poudrieres 14

2006 Neuchâtel

Bureau des armes et des

explosifs

tel. 032 889 91 91

fax 032 722 02 96

NW

Polizeikommando

des Kantons Nidwalden

Kreuzstr. 1

6371 Stans

Waffen/Sprengstoff tel. 041 618 44 66

fax 041 618 45 87

OW

Kantonspolizei Obwalden

Postfach 1561

6061 Sarnen

tel. 041 666 65 00

fax 041 666 65 15

SG

Kantonspolizei

St. Gallen

Klosterhof 12

9001 St. Gallen

Sprengstoff /Waffen tel. 071 229 49 49

fax 071 229 40 64

SH

Schaff hauser Polizei

Beckenstube 1

8201 Schaff hausen

Fachstelle Waffen tel. 052 624 24 24

fax 052 624 50 70

SO

Polizei Kanton Solothurn

Werkhofstr. 33

Schanzmühle

4503 Solothurn

SB Waffen/Konfiskate tel. 032 627 71 11

fax 032 627 70 23

SZ

Kantonspolizei Schwyz

Sicherheitsstützpunkt

Postfach 72

8836 Bennau

Waffen und Sprengstoff e tel. 041 819 29 29

fax 044 787 10 77

TG

Polizeikommando des

Kantons Thurgau

Zürcherstrasse 325

8501 Frauenfeld

Sicherheitspolizei/

Fachstelle Waffen

tel. 052 728 28 28

fax 052 728 27 06

TI

Ufficio dei permessi

Via Lugano 4

6501 Bellinzona

Quartiere Piazza

tel. 091 814 73 15

fax 091 814 73 19

UR

Kantonspolizei Uri

Postfach

6460 Altdorf 1

Kommandodienste

Waffen/Sprengstoff

tel. 041 875 22 11

fax 041 871 14 30

VD

Police cantonale vaudoise

1014 Lausanne

Bureau des armes tel. 021 644 44 44

fax 021 644 84 53

VS

Kantonspolizei Wallis

Av. de France 69

1950 Sitten

Waffenbüro tel. 027 326 56 56

fax 027 606 59 33

ZG

Zuger Polizei

An der Aa 4

Postfach 1360

6301 Zug

Waffen/Sprengstoff tel. 041 728 41 41

fax 041 728 41 79

ZH

Kantonspolizei Zürich

Postfach

8021 Zürich

SPSA-GD-WS tel. 044 247 22 11

fax 044 247 27 13

ZH

Stadtpolizei Zürich

Grüngasse 19

8004 Zürich

RW-ER-GED-Waffenbüro tel. 044 411 71 17

fax 044 291 51 16

ZH

Stadtpolizei Winterthur

Postfach 126

8402 Winterthur

Waffenerwerb tel. 052 267 51 52

fax 052 267 65 27

Státní sekretariát pro hospodářství SECO je příslušný hlavně pro otázky vývozu zbraní do nečlenských států Schengenského prostoru a dále je dle informací Spolkového policejního úřadu příslušný pro vývoz jiných než střelných zbraní na území států Schengenského prostoru.

Pracoviště příslušné pro problematiku loveckých a sportovních zbraní, napodobenin zbraní a airsoftových zbraní:

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Exportkontrollen/Industrieprodukte

CH-3003 Bern

Tel. +41 31 324 84 86

Fax +41 31 324 95 32

Pracoviště příslušné pro ostatní střelné zbraně:

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Exportkontrollen/Kriegsmaterial

CH-3003 Bern

Tel. +41 31 324 50 94

Fax +41 31 324 50 19

Trestní ustanovení

Strafbestimmungen

Trestní ustanovení jsou náplní 8. kapitoly zákona o zbraních v čl. 33 (Vergehen – přečiny) a čl. 34 (Ubertretungen – přestupky).

Přečiny čl. 33

Vergehen

Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně (vorsatzlich):

 •  bez oprávnění nabízí, převádí, zprostředkuje, nabývá, drží, vyrábí, opravuje v rámci obchodní činnosti, pozměňuje, nosí nebo dováží na švýcarské státní území zbraně, hlavní části zbraní, zvláště konstruované části zbraní, doplňky zbraní, střelivo či součásti střeliva,
 • jakožto držitel povolení pro obchodování se zbraněmi dováží na švýcarské státní území zbraně, hlavní části zbraní, zvláště konstruované části zbraní, doplňky zbraní, střelivo či jeho součásti, aniž by je přihlásil či náležitě deklaroval,
 • získá povolení pro obchodování se zbraněmi na základě neúplných či nepravdivých údajů,
 • porušuje povinnosti vedení výkazů při obchodování se zbraněmi dle čl. 21 zákona,
 • jako držitel povolení pro obchodování se zbraněmi nezabezpečil řádně zbraně, hlavní části zbraně, zvláště konstruované části, doplňky zbraní, střelivo nebo jeho součásti (dle čl. 17 odst. 2 zákona),
 • jako držitel povolení pro obchodování se zbraněmi vyrábí střelné zbraně, hlavní části zbraně nebo zvláště konstruované části zbraně či je dováží na švýcarské státní území, aniž by tyto předměty byly opatřeny označením dle čl. 18a zákona,
 • státním příslušníkům států zařazených do seznamu v čl. 12 nařízení WV (příslušníci států, kteří nemohou obecně nabývat či držet zbraně) bez zvláštního povolení výjimky nabízí, převádí či zprostředkovává zbraně, hlavní či zvláště konstruované části zbraně, střelivo či jeho součásti.

Jednal-li pachatel neúmyslně (fahrlassig), bude potrestán peněžní pokutou. V méně závažných případech může být upuštěno od potrestání.

Trestem odnětí svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude potrestán ten, kdo úmyslně a v rámci své obchodní činnosti bez příslušného povolení:

 • převádí, zprostředkovává, vyrábí, opravuje či dováží na švýcarské státní území zbraně, hlavní a zvláště konstruované části zbraně, doplňky zbraní, střelivo a jeho součásti,
 • pozměňuje hlavní části zbraně.

 Přestupky čl. 34

Übertretungen

Pokutou bude potrestán ten, kdo:

 • získá povolení k nabytí zbraně (Waffenerwerbsschein) nebo povolení k nošení zbraně (Waffentragbewilligung) na základě nepravdivých či neúplných údajů, pokouší se uvedená povolení tímto způsobem získat nebo je podobnému jednání nápomocen, pokud tím není splněna skutková podstata dle čl. 33 odst. 1 písm. a) o přečinu,
 • bez povolení střílí se střelnou zbraní,
 • nedodržuje svoje povinnosti týkající se řádného ověření údajů o osobě nabyvatele při převodu vlastnictví zbraně, hlavních a zvláště konstruovaných částí zbraně, střeliva a jeho součástí,
 • nedodržuje svoje povinnosti týkající se ustanovení o písemné smlouvě při převodu zbraní nepodléhajících povolovacímu režimu k nabytí zbraně či uvádí v této smlouvě nepravdivé nebo neúplné údaje,
 • jako soukromá osoba nezabezpečí řádným způsobem zbraně, hlavní a zvláště konstruované části zbraně, doplňky zbraní, střelivo a jeho součásti v souladu s požadavkem čl. 26 odst. 1,
 • jako soukromá osoba dováží či prováží v rámci cestovního styku zbraně, hlavní a zvláště konstruované části zbraní, doplňky zbraní, střelivo a jeho součásti, aniž by tyto předměty byly řádně nahlášeny,
 • nenahlásí neprodleně ztrátu zbraně na policii,
 • s sebou nenosí povolení k nošení zbraně (Waffentragbewilligung),
 • nabízí zbraně nepovoleným způsobem (např. na veřejně přístupných výstavách či trzích, pokud se nejedná o přihlášeného účastníka povolené burzy zbraní nebo pokud není zajištěna řádná identifikace nabízející osoby),
 • nesplní povinnosti dle ustanovení o průvodním listu pro vývoz zbraně nebo poskytne v souvislosti s ním nepravdivé či neúplné údaje,
 • při příjezdu z členského státu Schengenského prostoru s sebou nosí střelné zbraně, hlavní a zvláště konstruované části zbraně, doplňky zbraní, střelivo bez evropského zbrojního pasu,
 • přepravuje střelnou zbraň, aniž by byly zbraň a střelivo pro ni uloženy odděleně,
 • jiným způsobem úmyslně porušuje ustanovení zákona o zbraních, jejichž porušení prohlásila Spolková rada ve svých prováděcích ustanoveních za trestně postižitelné.

V méně závažných případech může být upuštěno od potrestání. Protiprávní jednání vyšetřují kantonální úřady. Celní správa vyšetřuje porušení tohoto zákona v souvislosti s provážením zbraně v rámci cestovního styku a při dovozu zbraní.

Zabavení a konfiskace zbraně

Beschlagnahme und Einziehung

Příslušný úřad zabaví:

 • zbraně, které jsou nošeny osobami bez požadovaného povolení,
 • zbraně, hlavní a zvláště konstruované části zbraně, doplňky zbraní, střelivo a součásti střeliva v držení osob, které nejsou oprávněné k jejich nabytí a držení,
 • nebezpečné předměty, které jsou nošeny v rozporu se zákonem. Uvedené předměty budou definitivně konfiskovány, pokud existuje riziko protiprávního zneužití těchto předmětů, obzvláště pokud s těmito předměty byly ohrožovány či poraněny jiné osoby.

 


Anotace

Nevšední publikace přináší přehled o aktuální právní úpravě zbraní a střeliva v německy mluvících zemích. Autor se soustředí zejména na úpravu zakázaných zbraní či zakázaných předmětů v těchto zemích, režimu dovozu, vývozu a přepravy zbraní a střeliva. Informuje o nezbytných povoleních a uvádí kontakty na úřady s příslušnou kompetencí. Upozorňuje též na sankce, které jsou velmi přísné. Kde je to z hlediska názornosti výkladu účelné, jsou odborné výrazy uváděny v české i německé verzi. Kniha je tak jedinečnou příručkou pro všechny, kdo chtějí se svou zbraní vycestovat nebo si v zahraničí zbraň pořídit.

Autor David Hanuška.

Rozsah 96 stran, brož., cena 200 Kč, ISBN 978-80-87212-33-2

Obsah

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Spolková republika Německo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Zákon o zbraních a jeho změny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Základní pojmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Napodobeniny střelných zbraní/zbraně budící zdání

pravých střelných zbraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Nabývání a držení zbraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Nošení zbraně v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Vývoz, dovoz, tranzit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Střelba se zbraní v Německu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Všeobecné výjimky z povinnosti mít povolení . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Povinnost předložit určené doklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Věcná a místní příslušnost německých zbraňových úřadů . . . . . . . 33

Zakázané zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Zbraně oblíbené mezi mládeží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Trestní ustanovení a ustanovení o pokutách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Švýcarská konfederace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Zákon o zbraních/Nařízení o zbraních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Všeobecné zákazy a omezení/zakázané zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Nošení zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Přeprava zbraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Dovoz na švýcarské státní území a vývoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Centrální pracoviště pro zbraně, kantonální zbraňové úřady

a Státní sekretariát pro hospodářství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Trestní ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Rakouská republika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Zákon o zbraních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Zakázané zbraně a válečný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Nabývání a držení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Pohyb se střelnými zbraněmi v rámci Evropské unie a dovoz

střelné zbraně na spolkové území z třetích států . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Úřady a řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Trestní ustanovení a zmocnění k provedení prohlídky . . . . . . . . . . 77

Lichtenštejnské knížectví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nová právní úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Zbraně dle zákona o zbraních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nabývání a držení zbraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Zakázané zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Pobyt v zahraničí/Příslušníci určených států . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Vývozy a dovozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Nošení zbraně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Trestní ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90


Na základě smluvních podmínek s Nakladatelstvím Leges, s.r.o. neudělujeme souhlas s přebíráním nebo šířením obsahu tohoto článku ani jeho části.

Další články